Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Információs technológiák
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOFTMF-1
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 1
Gyakorlat 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
5
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Molnár Bence
beosztás Egyetemi docens
email molnar.bence@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező a Földmérő- és térinformatikai mérnök (MSc) szakon
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgya célja, hogy a hallgató betekintést nyerjen a modern informatika eszköztárába. A megismert technológiák segítségével teheti térinformatikai tudását még piacképesebbé. A hallgató betekintést nyer a modern adatgyűjtési technológiákba és eszközrendszerébe, majd az adatok tárolási, feldolgozási és elemzési lehetőségeibe, végül az adatok megjelenítéséről. A tárgy célja továbbá a különböző információs technológiák együttes használata, azok integrációja egy komplex feladat megoldása során.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri a földmérők és térinformatikusok számára hasznos információs technológiákat,
 2. ismeri a modern adatgyűjtési technológiákat,
 3. ismeri az adat tárolás, elemzés és feldolgozási módszereket
 4. ismeri a web alapú adatmegjelenítési technológiákat.
B. Képesség
 1. képes egy adott mérnöki probléma megoldásához szükséges informatikai eszközök kiválasztására
 2. alkalmas egy komplex informatikai rendszer segítségével mérnöki munkáját hatékonyabbá tenni,
 3. képes a biztonságos módon a begyűjtött adatokat hálózaton továbbítani illetve tárolni,
 4. képes a munkájának eredményét jól érthető módon bemutatni, nem szakemberek számára is használható módon publikálni,
 5. képes egy témát feldolgozni és előadás formájában bemutatni.
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információs technológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan dolgoznak fel informatikai témákat
 2. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, gyakorlatok, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített előadások.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Hálózati kommunikáció
2. Modern adattárolási technológiák alfanumerikus és térbeli adatokhoz
3. Web alapú téradatmegjelenítési lehetőségek, szolgáltatások
4. WebGIS keretrendszerek
5. Mobil applikációk és fejlesztésük
6. CloudComputing építőmérnökök számára
7. BigData és IoT világa
8. Adatgyűjtő rendszerek
9. Grafikus kártya számítási teljesítményének kihasználása
10. Virtuális- és kiterjesztett valóság
11. BIM
12. Mesterséges intelligencia
13. Rendszerintegráció
14. Áttekintés

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Letölthető anyagok:
 1. Előadás diák az Oktatási Keretrendszerben: https://edu.epito.bme.hu/course/view.php?id=1958
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: molnar.bence@epito.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat, egy házi feladat, valamint egy önállóan feldolgozott témakörből tartott előadás alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.4; B.1-B.3
önálló témafeldolgozás és előadás EA1 B.4-B.5; C.3-C.4; D.1
rendszertervezési tanulmány HF1 A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.4; D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Jele Részarány
ZH1 33%
EA1 34%
HF1 33%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
 • A zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése szükséges.
 • A végső érdemjegyet a zárthelyi dolgozat, a házi feladat és a házifeladat átlaga alapján számítjuk.
3.6 Javítás és pótlás
 1. A zárthelyi dolgozat pótlása esetén a jobbik eredmény kerül figyelembevételre.
 2. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján elektronikus formában 23:59-ig adható be
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre 30
házi feladat elkészítése 24
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 40
Összesen 150
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak