Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Térinformatikai adattárolás
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOFTA-J2
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
Gyakorlat 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
5
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Molnár Bence
beosztás Egyetemi docens
email molnar.bence@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Térinformatikai specializációján
1.12 Előkövetelmények
Erős előkövetelmény:
 • Térinformatikai modellezés (BMEEOFTAG41)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgya célja, hogy a hallgató betekintést nyerjen a nagymennyiségű adatok elemzésének lehetőségeibe. A félév során bemutatásra kerül az adatok tárolásának hatékony módja és az adatszervezés alapjai. A tárgy további célja, hogy egy adatbázis rendszer kialakításának minden szintjét megismerjék. A félév során megismerkednek az SQL nyelvvel, a térinformatikai elemzési lehetőségekkel, valamint a komplex informatikai rendszerek építésének alapjaival.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. tisztában van a relációs algebra alapjaival és az egyszerű relációs adatbázisok felépítésével,
 2. ismeri a normalizálás lépéseit és a redundancia-mentes adattárolás módját,
 3. ismeri a modern adatbázisokban rejlő lehetőségeket,
 4. ismeri az SQL adatbáziskezelő nyelv alapjait,
 5. ismeri a térinformatikai adatbázisokban rejlő lehetőségeket
 6. ismeri a komplex informatikai rendszerek fő komponenseit.
B. Képesség
 1. képes egy adatbázisokkal megoldható építőmérnöki feladat specifikációjának elkészítésére,
 2. alkalmas specifikáció alapján megtervez egy redundancia-mentes relációs adatbázist,
 3. képes egyszerű relációs adatbázis megvalósítására egy adatbáziskezelő rendszerben,
 4. alapvető elemzéseket fogalmaz meg relációs algebra és SQL nyelv segítségével,
 5. képes adatforrások automatikus feldolgozására és átalakítására, majd adatbázisba való betöltésére,
 6. képes téradatok tárolására és elemzésére,
 7. az elemzések eredményeit több alkalmazásban is megjeleníti,
 8. munkáját és eredményeit előadásban összefoglalja és bemutatja.
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információstechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik egy építőmérnöki probléma pontos és igényes megoldására.
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan képes adatokat külső forrásokból beszerezni, a hozzá kapcsolódó adatkezelési elvárásokat teljesíteni,
 2. nyitottan fogadja az oktató kérdéseit és azokra szakmailag helyes választ keres.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan és csoportmunkában készített feladatok, eredmények prezentációszerű összefoglalása.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezetés, adatbázisok története, alapfogalmak, adatmodellek
2. Relációs algebra, egyszerű relációs adatbázis gyakorlat
3. Adatbázis tervezés, redundancia, normalizálás
4. Tervezési minták, esettanulmányok
5. SQL alapok, SQL gyakorlat
6. SQL gyakorlat több adatbázis kezelő rendszeren
7. Adatbáziskezelők jelenkora
8. Adatfeldolgozás, átalakítás és betöltése adatbázisba
9. Áttekintés
10. Térinformatikai adatbázisok
11. Napjaink adattárolási kérdései és megoldásai
12. Hálózati alapok, WebGIS
13. Téradatok megjelenítése
14. Térinformatikai adatrendszerek tervezése, összefoglalás

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Jeffrey D. Ullman - Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek, Alapvetés, PANEM, 2008
 2. Gajdos S.: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000-2016.
b) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus előadás fóliák
 2. Segédlet: Segédletek, példák az oktatási keretrendszerben a bemutatott témákhoz
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: molnar.bence@epito.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 0. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat és kettő házi feladat (részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1 A.1-A.4; B.4; C.3
1. házi feladat (egyszeri részteljesítmény-értékelés)HF1 A.2; B.1-B.2; C.1, C.4
2. házi feladat (egyszeri részteljesítmény-értékelés)HF2 A.1-A.6; B.1-B.8; C.1-C.4; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
ZH140%
HF110%
HF250%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
 • A zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése szükséges.
 • A végső érdemjegyet a zárthelyi dolgozat és a házi feladatok átlaga alapján számítjuk.
3.6 Javítás és pótlás
 1. A házi feladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen 1 hét késéssel adható le elektronikus formában. Későbbi leadás a félév megtagadását eredményezi
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre20
házi feladat elkészítése74
Összesen150
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak