Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geodézia I.
1.2 Code
BMEEOAFAT41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Rózsa Szabolcs
academic rank Associate professor
email rozsa.szabolcs@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató megismerje a geodézia alapfogalmait, a geodéziai műszerek szerkezetét és elsajátítsa az alapvető geodéziai méréseket és azok feldolgozását. Ideértve az optikai szintezést (vonalszintezést, részletpontszintezést), a teodolit/mérőállomás használatát, a vízszintes és magassági szögmérést. A hallgatók megismerik és gyakorolják a geodéziában használatos mértékegységek használatát, valamint a koordináta és magasságmeghatározás matematikai feladatainak megoldásait.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a geodézia alapfogalmait, tisztában van a geodézia, mint tudomány és szakma feladataival
 2. érti a szintezőműszer szerkezetét, felépítését és fajtáit
 3. ismeri a magasságmeghatározás megoldási lehetőségeit
 4. ismeri a vonalszintezés és részletpont-szintezés végrehajtását és a mérések eldolgozását/
 5. ismeri a szintezést terhelő szabályos hibákat és a szintezés szabályait
 6. ismeri a trigonometriai magasságmérés végrehajtásának módját, a szabályos hibákat és figyelembevételüket
 7. ismeri a szögmérés műszerének, a teodolitnak/mérőállomásnak a felépítését, vizsgálatának alapjait
 8. ismeri a szögmérést terhelő szabályos hibákat, azok kezelésének módját
 9. ismeri a geodéziában használatos mértékegységeket
 10. alapszintű ismeretekkel rendelkezik a hazai geodéziai gyakorlatban használatos vetületekről és alaphálózatokról, valamint ismeri a geodéziai adatok elérési lehetőségeit
 11. ismeri a geodéziai számítások alapfeladatait, az iránysorozatok tájékozását
 12. átlátja a térképezési feladatok alapjait
B. Skills
 1. képes a geodéziában használatos mértékegységek használatára, azok közötti átváltásokra
 2. magasságmeghatározást végez szintezéssel
 3. képes a szögmérő műszerek szabatos felállítására, az irány és zenitszög mérések végrehajtására
 4. képes az irány-, és zenitszög mérések feldolgozására, a szabályos hibák kiküszöbölésére
 5. képes a terepi távolságmérések redukálására az alapfelületre
 6. képes az iránymérések tájékozására, az ismeretlen pontok vízszintes koordinátáinak meghatározására az 1. és 2. geodéziai alapfeladat segítségével
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. törekszik a geodéziai feladatok ellátásához szükséges műszerek használatának elsajátítására
 3. törekszik a zsebszámológépekbe épített programok és memóriafunkciók hatékony használatára
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra, kihasználja az ellenőrzési lehetőségeket
D. Autonomy and Responsibility
 1. a kontaktórák mellett önállóan gyakorolja a teodolit használatát, és készül a gyakorlati beszámolóra
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket
2.3 Methods
Előadások, számítási és mérési gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionálisan önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A földi helymeghatározásról. Magasság, magasságmérés. A szintezőműszer
felépítése.
A geodézia: tudomány és mesterség. Számolástechnikai alapismeretek:
Mértékegységek. Számítások szögekkel. Trigonometriai függvények és
meghatározásuk számológéppel. Trigonometriai tételek.
2. Koordinátageometriai alapismeretek: Derékszögű és poláris koordinátarendszerek.
Átszámítások derékszögű és poláris koordinátarendszerek között számológéppel. Az
egyenes egyenlete, egyenesek metszése.
3. A szintezés szabályos hibaforrásai és szabályai. Vonalszintezés.
Részletpontszintezés.
Szintezés elve, szintezőműszerek használata.
4. Magassági alappont meghatározása vonalszintezéssel.
5. Vízszintes mérések. A szögmérés műszere, a teodolit.
Térkép síkrajzának magassági kiegészítése részletpont-szintezéssel.
6. Részösszefoglalás a szintezéssel történő magasságmeghatározásból. A teodolit, mint a szögmérés műszere
7. A szögmérés szabályos hibaforrásai. A teodolit vizsgálata. Irányérték,
iránymérés, zenitszög. Külpontos iránymérés központosítása.
A teodolit használata, felállítás, irányzás.
8. A teodolit használata: vízszintes és magassági szögmérés, az irányérték és a zenitszög kiszámítása
9. Vetítés, vetületek. Országos alappont-hálózatok. A geodéziai adatok
nyilvántartása.
A teodolit használata: iránysorozat mérése és feldolgozása.
10. Részösszefoglalás a teodolit használatáról.
11. Trigonometriai magasságmérés. Távolságok meghatározása: javítások,
redukciók
A geodéziai számítások alapfeladatai.
12. Tájékozás ismert ponton.
13. Térképtani alapismeretek. A számítógéppel kezelt térkép és előállításának
módjai.
Részösszefoglalás az előadások és gyakorlatok anyagából.
14. Fakultatív gyakorlat.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 1. Krauter András: Geodézia. Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó
b) Letölthető anyagok:
 1. https://edu.epito.bme.hu/course/view.php?id=469
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:
a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy
előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: a gyakorlatvezető tanszéki honlapon található e-mail címe

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy gyakorlati beszámoló és egy írásbeli zárthelyi dolgozat valamint egy ellenőrző dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés)ED1A.2-A.5; B.1-B.2; C.3
1. gyakorlati beszámoló (összegző értékelés)GY1A.7-A.8; B.3-B.4; C.1-C.3; D.1-D.2
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2A.1-A.12; B.1-B.6; C.3-C.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ED116.6%
GY10% (teljesíteni kell)
ZH183.3%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg: A gyakorlati beszámolót sikeresen teljesíteni kell. A zárthelyi dolgozat sikeres, ha azon legalább 50%-ot teljesített a hallgató. Az ED1-re nem írunk elő sikerességi feltételt. A félévközi eredményt az ED1 és ZH1 teljesítményértékelésekre kapott pontok összegzésével határozzuk meg (P), amelyből a végső érdemjegyet az alábbiak szerint adjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 88% (53pont)<=P
jó (4) 75% (45pont)<=P<88%
közepes (3) 61.6% (37pont)<=P<73%
elégséges (2) 50% (30pont)<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
1) A szintfelmérő értékeléshez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért ennek pótlása nem lehetséges.
2) A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató által utolsóként szerzett eredményt vesszük figyelembe.
3) Amennyiben az 2 pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, az egyik sikertelen összegző számonkérés pótlására lehetőséget
biztosítunk a pótlási időszakban.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre4+6+10=20
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév