Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Hidraulika II.
1.2 Code
BMEEOVVAI42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Krámer Tamás
academic rank Associate professor
email kramer.tamas@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Hidraulika I. (BMEEOVVAT42)
Ajánlott előkövetelmény:
 • Matematika A1a (BMETE90AX00)
 • Építőmérnöki informatika (BMEEOFTAT42)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató megismerje a műtárgyak hidraulikáját, a vízmozgás-jelenségeket, a transzportfolyamatokat és azok számítási módszereit.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a szabadfelszínű, permanens, fokozatosan változó vízmozgások felszíngörbéjének egyenletét és a görbék osztályozását.
 2. Tudja a különböző bukótípusok vízszállításának általános képletét és a köztük lévő különbségeket.
 3. Tudatában van a folyami árhullámok, a lökéshullámok és a periodikus felszíni hullámzás alapvető hidraulikai jellemzőinek, a leíró törvényeknek és képleteknek.
 4. Ismeri a főbb transzportfolyamatokat és ezek alapegyenletét.
 5. Ismeri a folyami hordalék leíró jellemzését, osztályozását.
B. Skills
 1. Gyakorlatra tesz szert vízépítési feladatok kézi számításokkal való megoldásában műtárgyhidraulika, hullámmozgások, talajvíz-szivárgás témakörében.
 2. Képes táblázatkezelővel vagy valamilyen programnyelven iteratív hidraulikai számításokat végezni.
 3. Hidraulikai számításait rendezett írásbeli formában össze tudja foglalni.
C. Attitudes
 1. Törekszik a hidraulikai feladatok pontos, hibamentes megoldására.
 2. A számítási eredményeit érvekkel alátámasztva és kellő részletességgel dokumentálja, hogy azzal tükrözze a hidraulikai módszerek tudatos alkalmazását.
D. Autonomy and Responsibility
 1. A hidraulikai számítási algoritmust a rendelkezésére bocsájtott írásos segédletek alapján önállóan megvalósítja.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, önállóan készített házi feladat, kommunikáció írásban és szóban, projektor és tábla használata.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A normál és a kritikus mélység viszonya. Fenékküszöb vízátbocsájtó képességének számítása.
2. Fokozatosan változó nyíltfelszínű vízmozgás. A mederfenék esésének hatása. Jellemző felszíngörbe-típusok. Visszaduzzasztás hatótávolsága.
3. Vízszint szabályozó műtárgyak hidraulikája. Bukók típusai, jellemzőiknek számítása. Szabad és befolyásolt átbukás.
4. Szabad és befolyásolt átfolyás zsilipeken, átereszeken. Átereszek vízszállító képességének számítása. Felvízi duzzasztási távolság becslése. Venturi-féle vízhozammérő műtárgyak elve.
5. Hirtelen változó vízmozgás szabadfelszínű csatornákban. Nyitási és zárási hullám hatása a mederre és partra. Hirtelen változó vízmozgás csővezetékekben, zárás hatása.
6. Árvízi hidraulika, összetett, hullámteres medrek vízszállítása.
7. Hullámmozgás kialakulásának okai, leírása. Rövid és hosszú hullám, vízlengés.
8. Rövid felszíni hullámzás, parti hullámterhelés. Periodikus vízmozgás számítása a hullámzó vízfelszínen és alatta.
9. Szivattyúk csőhálózatban. Szívóoldali nyomás számítása, szivattyú főbb üzemi paramétereinek kiválasztása. Vízszintszabályozó műtárgyak alatti szivárgás jellemzése, potenciál- és áramvonal értelmezése, hidraulikai állékonyság vizsgálata.
10. Alapvető transzportjelenségek felszíni és felszín alatti vizekben: advekció, diffúzió, turbulens diffúzió. Advektív transzport és tartózkodási idő parti szűrési kút körül.
11. Diszperzió, folyóvízbe juttatott csóva elkeveredése.
12. Görgetett és lebegtetett hordalék mozgása, mederállékonyság és parterózió. Ülepedési sebesség számítása.
13. Modelltörvények és alkalmazásuk. Froude és Reynolds-modellek. Torzítatlan és torzított modell. Hidraulikai jelenségek laboratóriumi bemutatása.
14. Jégmozgás, rétegzett áramlások alapvető jellemzői.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Könyv
 1. Starosolszky Ödön: Vízépítési hidraulika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970.
 2. Chadwick, A., Morfett, J., Borthwick, M.. Hydraulics in civil and environmental engineering. 5th Edition, CRC Press, 2013.
b) Jegyzetek
 1. Haszpra O.: Hidraulika II/1 – a vízépítő szakos építőmérnök hallgatók részére, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005.
c) Letölthető anyagok
 1. Elektronikus jegyzet: BME-VVT: Hidraulika II. HEFOP jegyzet.
 2. Előadások diái
 3. Korábbi évek ellenőrző dolgozatai, megoldásokkal.
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a gyakorlatok szüneteiben, valamint az oktatók (félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett) konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat, egy házi feladat és vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozatZH1A.1-A.2; B.1; C.1-C.2
2. zárthelyi dolgozatZH2A.3; B.1; C.1-C.2
Házi feladat (kis házi feladat)HFB.2-B.3; C.1-C.2; D.1
Írásbeli vizsgaVA.1-A.5

3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 15%
ZH2 15%
HF 20%
Szorgalmi időszakban összesen 50%
V 50%
Összesen 100%
Minden teljesítményértékelésen a részaránynak megfelelő pontszám érhető el.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató mindkét zárthelyi dolgozaton az elérhető pontszám 40%-át egyenként meghaladja és a házi feladatot önállóan, mással meg nem osztva, legalább Elégséges szinten készítse el.
Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a szorgalmi időszakban megszerzett (félévközi) eredménye felülírja a korábbit.
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények 4 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Grading system
Az elérhető pontszám 40%-át meg nem haladó vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez.
Legalább Elégséges vizsgajegy esetén az érdemjegyet a 3.3 pontban felsorolt teljesítményértékelésekre kapott P összpontszám alapján az alábbi táblázat szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 85%<P
jó (4) 70<P<=85%
közepes (3) 55<P<=70%
elégséges (2) 40<P<=55%
elégtelen (1) P<=40%
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be.
 2. A két zárthelyi dolgozat a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontokban díjmentesen pótolható vagy javítható. Az új eredmény felülírja a korábbit.
 3. Amennyiben a 2) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató Elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet egy sikertelen zárthelyi dolgozat javítására. Ennek időpontját ugyancsak a Részletes féléves ütemterv szabályozza.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
felkészülés a teljesítményértékelésekre2×8=16
házi feladat elkészítése16
vizsgafelkészülés16
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév