Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szilárdságtan Plus
1.2 Code
BMEEOTMAV35
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Bojtárné Dr. Bagi Katalin
academic rank Professor
email bagi.katalin@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Mechanics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Általános szilárdságtan (BMEEOTMAS41)
 • Matematika A2 (BMETE90AX02)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy elmélyültebbé tegye a hallgatók szilárdságtani tudását, növelje szakmai műveltségüket, megalapozva ezzel további szakmai tanulmányaik sikerességét. A hallgatók a tantermi előadások mellett önállóan, illetve csapatmunkában végezhető fakultatív feladatokat is vállalhatnak (cikkek feldolgozása, egyszerű kísérlet végzése, stb.). Az alapvető szilárdságtani ismeretek összefoglalása után az előadások egy részében meghívott előadók mutatják be kutatási területüket, illetve a hallgatók maguk is tartanak előadásokat az általuk feldolgozott szakmai anyagokból.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a szilárdságtan lineáris elméletének alapvető egyenleteit (egyensúlyi, kinematikai és anyagegyenletek),
 2. ismeri az általánosan anizotróp, ortotróp, rétegesen izotróp és izotróp anyag fogalmát és a jellemzésükhöz szükséges anyagállandók típusait,
 3. ismeri a rugalmas viselkedés esetén a különböző típusú feszültségállapotokhoz tartozó anyagegyenletek előállítási módját,
 4. ismeri a rugalmas-képlékeny anyagmodellek előállításának módját,
 5. ismeri a változó keresztmetszetű egyenes és az állandó keresztmetszetű erősen görbült gerendák normál- és nyírófeszültségeinek számítására szolgáló főbb közelítő módszereket,
 6. ismeri a szemcsehalmazok mikromechanikájának alapvető fogalmait (feszültségtenzorok, alakváltozástenzorok, váztenzorok),
 7. ismeri a diszkrételemes modellezés alapvető fogalmait és főbb számítási módszereit, valamint a módszer főbb építőmérnöki alkalmazási területeit (pl. falazott boltozatok, töredezett sziklatalajok),
 8. ismeri a membránmodell, a Kirchhoff-Love-héjmodell és a Mindlin-Reissner-héjmodell alapelvét.
B. Skills
 1. képes meghatározni egy feszültségtenzor vagy alakváltozástenzor hidrosztatikus és deviátoros részét,
 2. képes kiválasztani egy rugalmas mechanikai feladat vizsgálatához szükséges megfelelő anyagmodellt,
 3. képes kiválasztani egy rugalmas-képlékeny mechanikai feladat megoldásához szükséges folyási és keményedési feltételt, illetve az alkalmazandó rugalmas-képlékeny anyagmodell típusát,
 4. képes meghatározni egy nem-prizmatikus gerenda keresztmetszetének nyírófeszültségeit,
 5. képes meghatározni egy erősen görbült gerenda keresztmetszetének normál- és nyírófeszültségeit,
 6. képes megválasztani egy diszkrét rendszer állapotának modellezésére alkalmas elméleti állapotváltozókat és DEM modelleket,
 7. képes tudományos publikációkban közölt vizsgálatok és eredmények megértésére, feldolgozására és értékelő jellegű bemutatására.
C. Attitudes
 1. törekszik a szilárdságtani számítások elméleti hátterének minél alaposabb értésére;
 2. az előadásokon aktív, hozzászólásaival és kérdéseivel segíti az adott téma körüljárását,
 3. munkáját úgy szervezi, hogy az bárki által követhető, vagy akár folytatható legyen,
D. Autonomy and Responsibility
 1. felkészült a hibák felismerésére, javítására,
2.3 Methods
Előadások, önálló feladatok egyéni vagy csoportmunkában történő megoldása, szakcikk feldolgozása (szükség esetén oktatói segítséggel).
2.4 Course outline
Hét Előadások témaköre
1. Feszültség- és alakváltozástenzorok fogalma, egyensúlyi és geometriai egyenletek.
2. Főfeszültségek, főnyúlások, feszültség- és alakváltozástenzor felbontása, rugalmas anyagmodell.
3. Diszkrét rendszerek mechanikájának alapjai.
4. Falazott boltozatok és ívek állékonyságvizsgálata
5. A Diszkrét Elemek Módszere
6. Részösszefoglalás: Feszültségek és alakváltozások vizsgálata, diszkrét rendszerek.
7. Felületszerkezetek modellezésének alapjai.
8. Képlékeny anyagi viselkedés. A mechanika alapegyenleteinek megoldási módszerei.
9. A Poisson-hatás egyenes tengelyű, izotrop anyagú hajlított gerendáknál. Ferde hajlításból keletkező feszültségek számítása a feszültségeloszlás modelljének ismeretében. A hajlítással egyidejű nyírásból keletkező feszültségek számítása feszültségfüggvényekkel.
10. Görbült gerendák vizsgálata.
11. Polimer- és fémhabok vizsgálata
12. Biomechanikai feladatok mérnöki modelljei.
13. Megbízhatóságelméleti alapon történő mechanikai vizsgálatok.
14. Részösszefoglalás: Anyagmodellek, gerendák feszültségszámítása, felületszerkezetek

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Tankönyv(ek):
 • Kaliszky S., Kurutzné Kovács M., Szilágyi Gy.: Szilárdságtan, 2000;
 • Budynas: Advanced Strength and Applied Stress Analysis;
 • Popov: Mechanics of Materials;
 • Gere – Goodno: Mechanics of Materials. Cengage Learning, 2015
2.6 Other information
A teljesítményértékelésen részt vevő hallgató a teljesítményértékelés ideje alatt külön engedély nélkül nem kommunikálhat másokkal, és nem lehet nála kommunikációra alkalmas elektronikus vagy egyéb eszköz bekapcsolt állapotban.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: előzetes egyeztetés szerint (bagi.katalin@epito.bme.hu)

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
 • A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés és egy fakultatív házi feladat alapján történik.
 • Az egyes zárthelyi dolgozatok időtartama 90 perc.
 • Az értékelések pontos időpontját a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.3, A.6-A.7; B.1-B.2, B.6; C.1; D.1
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2A.4-A.5, A.8; B.3-B.5; C.1; D.1
fakultatív feladat (részteljesítmény értékelés)HFB.7; C.3; D.1

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH150%
ZH250%
HF20%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
 • A jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók eredményét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg.
 • Az 50%-nál gyengébb zárthelyi dolgozat sikertelen.
 • A félévet az a hallgató teljesíti sikeresen, aki mindkét zárthelyit sikeresen teljesítette.
 • A végső eredményt a zárthelyi dolgozatok és a fakultatív feladat 3.3. pont szerinti Á súlyozott átlaga alapján számítjuk:
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80%<=Á
jó (4)70%<=Á<80%
közepes (3)60%<=Á<70%
elégséges (2)50%<=Á<60%
elégtelen (1)Á<50%
3.6 Retake and repeat
 • Mindkét zárthelyi dolgozat egyszer javítható vagy pótolható a félév elején kijelölt időpontban.
 • A zárthelyin és javításon vagy pótláson elért eredmények közül a jobb eredményt vesszük figyelembe.
 • A félév végén egy zárthelyiből második pótlási/javítási alkalmat vehet igénybe az a hallgató, akinek csak egy zárthelyi hiányzik (azaz a pótlások után egy zárthelyiből van sikeres eredménye).
 • A második pótlás eredménye a még sikertelen zárthelyi eredményét írja felül.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
kontakt óra14×2=28
félévközi felkészülés az órákra + házi feladatok12
felkészülés a teljesítményértékelésekre2×10=20
Összesen60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév