Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Térinformatika mérőgyakorlat
1.2 Code
BMEEOFTAG46
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week (days)
Field course 48
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Juhász Attila
academic rank Associate professor
email juhasz.attila@epito.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Térinformatikai modellezés (BMEEOFTAG41)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives

A hallgatók a 6. félévre megszerzett térinformatikai és távérzékelési ismereteikre, tudásukra támaszkodva több, a mérnöki gyakorlatból vett feladatot oldanak meg. A feladatok során a munkacsoportokba sorolt hallgatók elemzik a kapott feladatokat, meghatározzák a felhasználandó adatok körét, a rendelkezésre álló adatforrásokat és az adatfeldolgozás lehetőségeit, mind a geometriai, mind a szakadatok tekintetében. A feladatok keretei között épületfelmérést és modellezést hajtanak végre a hallgatók fotogrammetriai eljárással és lézerszkenneléssel; térképfelújítást és szakadat gyűjtést meghatározott területekre és tematika szerint; valamint zajtérképezést a mérőtábor közelében lévő főútvonal és vasút vonal környezetében. Ez utóbbi esetben az összegyűjtött és levezetett alapadatokra támaszkodva térinformatikai elemzéseket és megjelenítéseket készítenek. A gyakorlatok során döntően ingyenesen elérhető (webes) adatokat és alkalmazásokat használunk fel. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a különböző adatok egységes rendszerbe történő integrálásának kérdésére és a hallgatók hatékony csapatként való együttműködésére, az egymás eredményeire történő építkezésre.

2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a földi lézerszkennelés eljárásának felhasználási és alkalmazási lehetőségeit más szakterületek feladatainak megoldása során.
 2. Ismeri és érti a digitális fotogrammetria lényegét, a manuális és automatikus feldolgozás lehetőségeit és korlátait terepi (kültéri) körülmények közötti felvételezés esetében.
 3. Átlátja a külső feladatspecifikus szakadatbázis kapcsolatok kialakításának lehetőségeit, módjait más építőmérnöki szakterületek problémáinak megoldása során.
 4. Ismeri a zajmodellezés legalapvetőbb fogalmait, lépéseit. A modellek térinformatikai felhasználásának lehetőségeit, előnyeit.
 5. Ismeri a legjellemzőbb webes térinformatikai adatforrásokat, alkalmazásokat.
B. Skills
 1. Képes átlátni oktatói segítséggel egy komplex mérnöki, térinformatikai feladatot és megtervezni annak végrehajtását az adatgyűjtéstől az elemzésekig, megjelenítésekig.
 2. Rutinszerűen képes használni a földi lézerszkennert épületen belül és nyílt terepen.
 3. Képes különböző forrásokból származó adatokat saját terepi mérésekkel együtt egységes GIS rendszerben kezelni.
 4. Képes zajadatok térinformatikai környezetbe történő integrálására és összetett elemzések végrehajtására.
C. Attitudes
 1. Törekszik a méréseket megfelelő pontossággal végrehajtani, az ellenőrzési lehetőségeket felismeri és kihasználja.
 2. Nyitott a korszerű térinformatikai eljárások iránt, felismeri az építőmérnök számára is fontos lehetőségeit.
D. Autonomy and Responsibility
 1. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában, más helyzetekben a csapat munkáját irányítja,
 2. gondosan kezeli a műszereket, azokért anyagi és erkölcsi felelősséget érez.
2.3 Methods

Rövid bevezető után csoportokban oldanak meg a hallgatók mérési, tervezési és dokumentálási feladatokat. Mindezt egybefüggő, 6 napos mérőgyakorlat keretében, a mérési gyakorlatok végrehajtásához alkalmas terepen.

2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Fogadás, érkezés. Szállás elfoglalása, adminisztráció (pl. étkezési jegyek kiadása). táborrend hirdetése. Tantárgyi követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
2. Lézerszkennelés és feldolgozás.
3. Épületmodellezés digitális fotogrammetriával.
4. Terepi adatgyűjtés (tematikus szakadatok gyűjtése).
5. Terepi adatgyűjtés (zajmérés, forgalom számlálás, magasság meghatározások).
6. Térinformatikai szoftver ismertetése, adatfeldolgozás.
7. Weben elérhető szakadatok keresése, letöltése, külső adatbáziskapcsolatok.
8. Adatbázis kezelő szoftver ismertetése, adatfeldolgozás.
9. Geometriai-, és szakadatok integrálása az adatbázisba.
10. Zajmodellezés.
11. Zajtérképezés, elemzés.
12. Beszámoló, értékelés, táborzárás, kiköltözés.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials

    oktatási keretrendszerben található segédletek

2.6 Other information

1)      A tantárgy oktatása a nyári vizsgaidőszakban történik.

2)      A mérőgyakorlat idejére a hallgatók számára szállást biztosítunk, ennek igénybevétele kötelező.

3)      A mérések egy részét a szabadban végezzük, lényegében az időjárási körülményektől függetlenül. A szükséges ruházatról, cipőről, egyéb kellékről a mérőgyakorlat előtt tájékoztatjuk a hallgatókat.

4)      A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

5)      A mérőgyakorlat helyszínén vezetékes és vezeték nélküli internetkapcsolat biztosított. Saját laptop vagy ennek megfelelő eszköz használata a tanulás és a gyakorlatok során javasolt, de nem kötelező. Korlátozott számban a tanszék is biztosít számítógépet.

2.7 Consultation
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy osztályozott feladat, valamint a mérőgyakorlat során tanúsított hozzáállás, aktivitás alapján történik. Az előtanulmányok során megszerzett ismeretek és képességek ismétléséhez, rendszerezéséhez, valamint az új anyagok megértéséhez, gyakorlásához az oktatási keretrendszerben kellő számú gyakorló feladatot biztosítunk.

3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) jele értékelt tanulási eredmények
osztályozott feladat OF A.1-A.5; B.1-B.4; C.1-C.2
aktivitás A C.1-C.2; D.1-D.2
Az egyes mérőtáborokban tartott értékelések pontos idejét a mérőtábor elején a táborvezető hirdeti ki.
3.3 Evaluation system
jele részarány
OF 80%
A 20%
Összesen: 100%
Minden teljesítményértékelésre 1-5 osztályzatot adunk.
3.4 Requirements and validity of signature

A tárgyból nem szerezhető aláírás.

3.5 Grading system
Az érdemjegy megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való részvétel, illetve, hogy a 3.3. pont szerint teljesítendő feladatok mindegyikét legalább elégséges szinten teljesítse a hallgató. A végső érdemjegyet a 3.3. pont szerinti súlyozás alapján állapítjuk meg.
3.6 Retake and repeat
3.7 Estimated workload
Tevékenység óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 6×8=48
felkészülés a beszámolóra 6×2=12
Összesen 60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak