Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szerkezetek geodéziája mérőgyak.
1.2 Code
BMEEOAFAS42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Field course (24)
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
1
1.7 Coordinator
name Dr. Tuchband Tamás
academic rank Assistant professor
email tuchband.tamas@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Structural Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Geodézia mérőgyakorlat (BMEEOAFAT43)
 • Magasépítéstan alapjai (BMEEOEMAT44)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az építőmérnöki szerkezetek állapot- és mozgásvizsgálatainak korszerű módszereivel és műszereivel. A felsőéves hallgató a korábbi geodézia jellegű tantárgyakban tanult alapismereteket összetett építőmérnöki feladat keretében alkalmazza. Ezen feladatok megoldása során a hallgató felismeri a geodézia és más tantárgyak közötti kapcsolatokat, összefüggéseket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. átlátja az épületszerkezeti elemek lehetséges deformációit és ezek meghatározására szolgáló geodéziai módszerek összefüggéseit,
 2. érti, hogy az épületek belső felméréséhez miért és hogyan szükségesek a geodézia nyújtotta szolgáltatások,
 3. átlátja a hidak mozgásvizsgálatára alkalmazott mérési módszerek alapelvét, előnyeit és hátrányai, jellemző alkalmazási lehetőségeit,
 4. átlátja az építőmérnöki létesítmények jellemző geometriai méreteinek, alakjának meghatározásához szükséges geodéziai módszereket,
 5. tájékozott a fotogrammetria és lézerszkennelés technológiák szerkezet-építőmérnöki területen történő alkalmazása terén.
B. Skills
 1. rutinszerűen alkalmazza a mérnöki szintezést épületszerkezeti elemek (pl. padló és födém) geometriai állapotának meghatározására,
 2. rutin jelleggel kezeli a felsőrendű optikai szintezőműszert,
 3. képes a felsőrendű vonalszintezéssel meghatározott magasságokból és korábbi mérések eredményeiből süllyedésértékeket számolni, azt megfelelő módon dokumentálni,
 4. képes kézi lézertávmérővel, illetve mérőszalaggal készített alaprajzi felmérést illesztőpontok alapján a geodéziai koordinátarendszerbe illeszteni,
 5. oktatói segítséggel egy híd forgalom okozta alakváltozásait méri RTK GNSS technikával, robot mérőállomással, illetve a feladatra alkalmas további módszerekkel,
 6. oktatói segítséggel,célszoftverekkel mért pontokra körívet, egyenest, felületet illeszt. Az illesztés maradék ellentmondásait elemzi, értékeli.
C. Attitudes
 1. törekszik a geodéziai méréseket a feladatnak megfelelő pontossággal végezni,
 2. felismeri a mérések ellenőrzésének fontosságát,az ellenőrzéseket el is végzi,
 3. fontosnak tartja, hogy a mérések és számítások eredményét az adatok pontosságával összhangban lévő élességgel adja meg.
D. Autonomy and Responsibility
 1. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. a mérések értékelését tartalmazó szakvéleményt, dokumentációt önállóan fogalmazza meg.
2.3 Methods
Rövid bevezető után kiscsoportban oldanak meg a hallgatók mérési feladatokat, majd egyes mérések feldolgozását, az eredmények értékelését és dokumentálását házi feladatok keretében végzik.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Épületszerkezet deformáció
2. Épület belső felmérése
3. Fotogrammetria és lézerszkennelés szerkezet-építőmérnöki alkalmazásai
4. Épület süllyedésvizsgálata
5. Magasépítmény függőlegesség vizsgálata
6. Híd mozgásvizsgálat GNSS technikával és robot mérőállomással

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Oktatási keretrendszerben található segédletek és a gyakorlatokra felkészülést segítő on-line tesztek
2.6 Other information
 1. A tantárgy oktatását a szorgalmi időszakban 6x4 óra bontásban végezzük.
 2. A mérések egy részét a szabadban végezzük, időjárástól függetlenül.
 3. A gyakorlatokon való részvétel teljes mértékben kötelező. Csere, pótlás egy hallgatónak egy félévben egy alkalommal megengedett, a tantárgyfelelőssel egyeztetett módon.
 4. Ha egy önállóan megoldandó feladat esetében a hallgató bizonyíthatóan a társa munkáját adja be, akkor az adott feladatra kapott osztályzata automatikusan elégtelen és ez nem javítható.
 5. A házi feladatok egy része csoportmunkában végezhető, beadható.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

 • a tanszék honlapján megadottak szerint,
 • vagy a tantárgy oktatóival e-mailben egyeztetve
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az órai aktivitás és 3 házifeladat alapján történik. Az előtanulmányok során megszerzett ismeretek és képességek ismétléséhez, rendszerezéséhez az oktatási keretrendszerben kellő számú gyakorló feladatot biztosítunk.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (részteljesítmény értékelés)HF1A.1; B.1; C.3; D.2-D.3
2. házi feladat(részteljesítmény értékelés)HF2A.2; B.4; C.3; D.1-D.2
3. házi feladat(részteljesítmény értékelés)HF3B.3; C.3; D.2
aktivitásAA.3-A.5; B.1-B.6; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
A házi feladatokra 1-5 osztályzatot adunk.Az órai aktivitás értékelésemegfelelt/nem megfelelt minősítéssel történik. A megfelelt minősítés feltétele a megfelelő felkészültség, a mérésekben való tevékeny részvétel, valamint a megfelelő jegyzőkönyv beadása az óra végén.
Jele Részarány
HF1 30%
HF2 30%
HF3 30%
A 10%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Az érdemjegymegszerzésének feltétele a gyakorlatokon való teljes mértékű részvétel, megfelelő aktivitás, illetve,hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban teljesítendő feladatok mindegyikét legalább elégséges szinten teljesítse a hallgató.A végső érdemjegyet a 3.3. pont szerinti súlyozás alapján állapítjuk meg.
3.6 Retake and repeat
1) A házi feladatok beadásának határideje a kiadástól számított 2 hét.
2) A házi feladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
3) A beadott házi feladat az 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon6×4=24
félévközi készülés a gyakorlatokra1
házi feladatok elkészítése5
Összesen30
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév