Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Település- és régiófejlesztés
1.2 Code
BMEEOUVAT43
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Orosz Csaba
academic rank Associate professor
email orosz.csaba@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
Alapvető ismeretek, képességek, készségek elsajátítása a következő témakörökben: Településfejlesztés és infrastruktúra. Alapfogalmak, közlekedés-tervezési- urbanisztikai összefüggések bemutatása. Jogi, közigazgatási keretek. A terület-felhasználás tervezése. ("Land-Use Planning"). A csatornák, vasutak, utak, gyorsforgalmi úthálózatok, nagysebességű vasutak történelmi fejlődése. Esettanulmányok. Városokkal településekkel kapcsolatos urbanisztikai – városépítészeti ismeretek. Keresleti függvények alkalmazása a témakörben. Az Európai Unió regionális fejlesztési stratégiája és a magyarországi megvalósítás. Stratégiai Környezeti Vizsgálat. Az EU Víz-Keretirányelvben megfogalmazott területi tervezési alapelvek és gyakorlati elvárások összefoglalása.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a település és régiófejlesztés alapvető fogalomrendszerét.
 2. Ismeri a csatornák, vasutak, utak, gyorsforgalmi úthálózatok, nagysebességű vasutak történelmi fejlődését. Érti, hogy az infrastruktúra előzetes megteremtése, hogyan segíti a fejlődést.
 3. Ismer esettanulmányokat gyorsan fejlődő, felzárkózó és leszakadó régiókról, városokról.
 4. Ismeri Az Európai Unió regionális fejlesztési stratégiáját és a magyarországi megvalósítást.
 5. Alapvetően ismeri a Stratégiai Környezeti Vizsgálat fogalmát. Ismeri az EU Víz-Keretirányelvben megfogalmazott területi tervezési alapelveket és gyakorlati elvárásokat.
B. Skills
 1. Képes a műszaki és gazdasági hatások és mellékhatások nagyságrendi becslésére.
 2. Képes a település- és közlekedésfejlesztési témákkal kapcsolatos egyszerű matematikai modell alkotására és közelítő számítások elvégzésére. [Parkolás, közösségi közlekedés viteldíj, útdíj, hídvám, alagútvám.]
 3. Képes más szakemberekkel – építészekkel, tájépítészekkel, szociológusokkal, környezeti szakértőkkel – együttműködni.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival. Javítja képességeit az eredményes számítógépes csoportmunka végzésekor. [HF1]
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti, szintetizálja tudását. [Előadások, internetes esettanulmányok, konzultációk.]
 3. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan és/vagy kiscsoportban megoldja a kapcsolódó számítógépes csoportfeladatot.
 2. Nyitottan fogadja az oktató és csoporttársai megalapozott kritikai észrevételeit. [Konzultációk és csoportmunka]
 3. Egyes helyzetekben együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 4. Gondolkodásában a rendszerelvű, kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, olykor interaktív előadások internetes esettanulmányok kiegészítésével. Számítógépes csoportmunka. Kommunikáció írásban és szóban. Számítási példák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Az infrastruktúra szerepe a városfejlesztésben, területfejlesztésben.
2. Terület-felhasználás és közlekedésfejlesztés összefüggései.
3. Adók illetve direkt használati díjak. Útdíjak; hatások és mellékhatások.
4. A város szerkezete. A város, mint területi és hálózati rendszer.
5. Koncentrációs folyamatok. A szuburbanizáció időszaka.
6. Élhető-, fenntartható, versengő városok, régiók.
7. "Kraft" féle keresleti görbék Q = αpβ. Nagyvárosi útdíjak, modellek. Esettanulmányok. Getafe-Madrid, Oslo, Stockholm. Lille – Ebbsfleet
8. Esettanulmányok. Bécs, Prága és Budapest. Visszajelzések, "interakciók".
9. Számítógépes feladatok bemutatása. [Hallg. csoportok] Áttekintés
10. Az Európai Unió regionális fejlesztési stratégiája
11. Az EU fejlesztési politikája. A magyarországi megvalósítás lépései.
12. A fejlesztési politika magyarországi megvalósításának dokumentumai.
13. Stratégiai Környezeti Vizsgálat. Áttekintés.
14. Az EU Víz-Keretirányelv. Területi tervezési alapelvek, gyakorlati elvárások

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Az előadások fóliái a tantárgy weboldalán.
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több alkalomról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat, és egy számítógépes csoportmunka értékelése alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.3; B.1-B.3; C.3; D.4
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2A.4-A.5; B.1, B.3
1. számítógépes csoportmunkaHF1A.3; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH150%
ZH233%
HF117%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
3.6 Retake and repeat
1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a részletes féléves ütemtervben meghatározottak szerint, (általában a rendes határidő után 1 héttel) adható be.
2) A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3) A két összegző tanulmányi javítása esetén a javított érték a korábbi értéket felülírja.
4) Amennyiben az 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – máso- 5 dik alkalommal a hallgató ismételt kísérletet tehet az egyik, és csak az egyik sikertelen első pótlás javítására.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
Félévközi készülés14×1=14
Felkészülés a zárthelyikre2×15=30
Számítógépes csoportmunka18
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév