Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Közlekedéstervező szoftverek
1.2 Code
BMEEOUVMU66
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Bocz Péter
academic rank Associate professor
email bocz.peter@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Specialization in Highway and Railway Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a közlekedési létesítmények számítógépes térbeli tervezési gondolatmenetének elsajátítása elméletben és gyakorlatban. Egy szoftver példáján keresztül a hallgatók elmélyednek a térbeli gondolkozás és tervezés folyamatában.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a vonalas létesítmények számítógépes tervezés során alkalmazott tervezési elemeit,
 2. ismeri a számítógép segítségével végzett vonalas létesítmény-tervezés műszaki folyamatait,
 3. ismeri a számítógépes úttervező programok legfőbb lehetőségeit, szolgáltatásait, az eredménytermék előállításának lehetőségeit.
B. Skills
 1. képes a számítógépes feladatmegoldáshoz szükséges térbeli gondolkodásra,
 2. képes középszinten kezelni a kontaktórán tanított számítógépes tervezőszoftvert,
 3. képes egyszerűbb programozási feladatok megoldására a tervezőszoftverben,
 4. informatikai ismereteinek birtokában képes összetettebb tervezési feladatok számítógéppel segített megoldására,
 5. képes a tervezőszoftverek által kiadott végeredmény értelmezésére, valamint nyomtatható, eladható formába történő alakítására,
 6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 3. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 4. az otthoni feladatok megoldásában a legjobb tudásának megfelelő feladatmegoldásra törekszik.
D. Autonomy and Responsibility
 1. felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelés sikeres teljesítése érdekében,
 2. önállóan, saját maga készíti el a félévközi teljesítményértékelési feladatait,
 3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket, azokat beépíti az önálló feladat megoldásának folyamatába.
2.3 Methods
Gyakorlatok számítógép mellett, oktatói vezetéssel. Kommunikáció szóban, önállóan készített otthoni feladatok konzultációján keresztül. A megszerzett tudásról a számadás írásban és számítógépes feladatokon keresztül történik.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A közlekedési létesítmények tervezésének folyamata szoftverek segítségével. Főbb típusok
2. A térbeli látásmód szükségessége a tervezés során. 3D modellezés.
3. Tervezési alapadatok összegyűjtése, feldolgozása számítógéppel
4. Helyszínrajzi vonalvezetés tervezése
5. Magassági vonalvezetés tervezése.
6. A vonalas létesítmény keresztmetszeti elemeinek tervezése
7. Összegző értékelés
8. A tervezés folyamata programozás segítségével. A programozott tervezés előnyei.
9. Keresztmetszeti elemek tervezése programozott módban.
10. Vízelvezetés tervezése.
11. A 3D modell 2D-be alakítása (keresztszelvények, hossz-szelvények)
12. Szintbeli csomópont tervezése.
13. Körforgalmú csomópont tervezése (haladás és elmaradó órák függvényében)
14. A terv outputjai.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Letölthető anyagok
1. Elektronikus jegyzet:
 • Bocz Péter: MX Infrastruktúra Tervező Szoftver
2. Segédlet:
 • Lehotai Andrea: MX Input File segédlet
 • MX szoftver help
2.6 Other information
1) A tanórákon számítógép és szoftverhozzáférés biztosított.
2) A tanórákon kívül szoftver-hozzáférési licensz ingyenesen biztosított, azonban azt a hallgatóknak maguknak kell intézni. Az intézés módját az oktató szóban ismerteti.
3) A gyakorlatokon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt vagy több gyakorlatról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, de különösen a heti tanórák végén.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy ellenőrző dolgozat (papíron), egy zárthelyi dolgozat (számítógép mellett), és egy házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés)ED1A.1-A.3; B.6; D.1
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.3; B.1-B.3, B.6; C.3; D.1-D.2
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.3; B.1-B.5; C.1-C.4; D.2-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ED115%
ZH140%
HF145%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
1) Az otthoni feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontokban adhatók be.
2) Az egyes félévközi teljesítményértékelések első alkalommal a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontban díjmentesen pótolható vagy javíthatók. Javítás esetén az új eredmény a korábbi eredményt minden esetben felülírja.
3) Amennyiben a 2 pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására, a pótlási időszakban.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 42
felkészülés a teljesítményértékelésekre 16
otthoni önálló feladat elkészítése 32
Összesen 90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév