Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vasúttervezés
1.2 Code
BMEEOUVA-E2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Seminar 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Liegner Nándor
academic rank Associate professor
email liegner.nandor@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Közlekedéstervezés (BMEEOUVAI43)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa a vasútvonal tervezés elméleti és gyakorlati követelményeit. Ismerje meg a mozgásjellemző mennyiségeket, legyen képes az átmenetiíves geometria részleteinek számítására, a túlemelés átmeneti geometria alkalmazására. Tudja meghatározni az átmenetiív és a túlemelés építésének szükségességét. Ismerje a kitérők lekötéséhez szükséges elméletet, a váltórész, a közbensőrész és a keresztezési rész részletes geometriai számítását, valamint a váltórész és a keresztezési rész szerkezeti kialakítását. Legyen képes tetszőleges egyedi vágánykapcsolatokat tervezni. Ismerjen állomástervezéssel kapcsolatos alapfogalmakat.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a mozgásjellemző mennyiségeket,
 2. ismeri az átmenetiíves geometriai elméletét,
 3. ismeri a túlemelésátmeneti geometriát,
 4. ismeri a kitérők geometriai számításához szükséges elméleti alapokat,
 5. ismeri a kitérők szerkezeti kialakítását,
 6. ismeri az egyedi vágánykapcsolások számításának elméletét,
 7. ismeri az állomástervezési alapokat,
B. Skills
 1. képes a mozgásjellemző mennyiségek számítására,
 2. alkalmas tetszőleges átmenetiíves geometria részletpontjainak geometriai számítására,
 3. képes a túlemelés átmeneti geometria részletes számítására,
 4. képes meghatározni az átmenetiív és a túlemelés alkalmazásának szükségességét,
 5. képes a kitérők részletes geometriájának számítására,
 6. alkalmas tetszőleges egyedi vágánykapcsolás számítására,
 7. kis állomások tervezésére.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a vasútvonal tervezési feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. egyes helyzetekben együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Meglévő vasútvonal korszerűsítése tanulmánytervi és engedélyezési tervi szinten. Vízszintes vonalvezetésre vonatkozó előírások. Magassági vonalvezetésre vonatkozó előírások.
2. Nemzetközi vasúti hálózatok és ezek magyarországi szakaszai. Nemzetközi előírások, szabályzatok. Átjárhatósági előírások. Nemzetközi hálózatok és ezek hazai szakaszai. Az országos vasúthálózat főbb jellemzőinek ismertetése, vonalkategóriák. Főbb fejlesztések.
3. Mozgásjellemző mennyiségek (gyorsulás, gyorsulás-változás), ezek gyakorlati számítása.
4. Minta keresztszelvények.
5. Egyenes és körív közötti átmentiív geometriája, túlemelés, túlemelés-átmenet.
6. Engedélyezési tervi helyszínrajz, hossz-szelvény és keresztszelvények elkészítésének általános szempontjai.
7. Azonos görbületű, valamint ellenkező görbületű ívek közötti átmenetiívek geometriája, túlemelés-átmenet.
8. Köríves, és ahhoz kapcsolódó átmenetiíves geometriák gyakorlati vizsgálata.
9. Átmenetiív hosszának számítása.
10. Kitérők váltó- és közbenső és keresztezési részének geometriai számítása.
11. Átszelési kitérők számítása. Kitérők szerkezeti kialakítása.
12. Egyedi vágánykapcsolások számítása I.
13. Egyedi vágánykapcsolások számítása II.
14. Állomások típusai, kialakítása, üzeme. Állomástervezési szempontok.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Gajári József: Vasútépítéstan II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982
 2. Dr. Megyeri Jenő: Vasúti mozgásgeometria, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
b) Jegyzetek:
 1. Dr. Liegner Nándor: Vasúttervezés jegyzet, HEFOP/2004/3.3.1/0001.01
c) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Dr. Liegner Nándor: Vasúttervezés jegyzet, HEFOP/2004/3.3.1/0001.01
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több gyakorlatról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat, a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés), valamint a vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.3; B.1-B.4
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH2 A.4-A.5; B.5-B.6
Írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.7; B.1-B.7; C.1-C.5; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 20%
ZH2 20%
Szorgalmi időszakban összesen 40%
V 60%
Összesen 100%
A zárthelyik eredménytelenek, ha nem érik el az elérhető pontszám 50%-át.
Az elérhető pontszám 50%-ánál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.
Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak hogyan számítódik a félévközi eredmény (felülír, jobb, etc.)
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények 3 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)87,5<=P
jó (4)75<=P<87,5%
közepes (3)62,5<=P<75%
elégséges (2)50<=P<62,5%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az egyes félévközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges.
 2. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
 3. A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
 4. Amennyiben a 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 2×8+2×2=20
házi feladat elkészítése 6
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 10
vizsgafelkészülés 0
Összesen120
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév