Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Infrastruktúra műtárgyak
1.2 Code
BMEEOHSMI51
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Kovács Tamás
academic rank Associate professor
email kovacs.tamas@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Infrastructure Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja, hogy a hallgató átfogó ismereteket szerezzen az infrastruktúraépítés területen alkalmazott acél és vasbeton szerkezetű műtárgyakról. A tárgy felöleli az vízépítési műtárgyak, víz- és szennyvíztároló és kezelő műtárgyak, talajon fekvő szerkezetek, alagutak, aluljárók vasbeton műtárgyait valamint a közúti és vasúti hidak témakörét. A tárgy célja, hogy a fenti témakörökbe tartozó műtárgyak szerkezeti kialakításait és konstrukciós kérdéseit megismerjék a hallgatók.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a vízépítési műtárgyak szerkezeti kialakítását,
 2. ismeri a folyadék tároló és kezelő műtárgyak szerkezeti kialakítását,
 3. ismeri a rugalmas és képlékeny ágyazású lemezek kialakítását,
 4. ismeri az alagutak típusait, szerkezeti kialakítását,
 5. ismeri az aluljárók műtárgyainak szerkezeti kialakítását,
 6. ismeri a közúti és vasúti hidak típusait és szerkezeti kialakítását.
B. Skills
 1. képes felismerni az egyes műtárgyak szerkezeti elemeit,
 2. képes méretarányos vázlatot készíteni és megnevezni a fenti műtárgyak részeit,
C. Attitudes
 1. nyitott az új ismeretek megszerzésére, folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 3. törekszik a tartószerkezetek szerkezeti kialakításainak megértésére,
 4. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 6. a közösség felelős tagjaként részt vesz az órákon.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a csoportos feladatmegoldás során rá osztott részfeladatokat,
 2. nyitottan fogadja és átgondolja az újszerű ismereteket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
A szerkezetek kialakítására fókuszáló, gyakorlat orientált előadások kiindulási agyagot szolgáltatnak a csoportosan elkészítendő feladathoz, melyet prezentáció formájában a többi hallgató elő tár a csoport, bővítve ezzel a más témákon dolgozó csoportok ismeretanyagát.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Vízépítési acél műtárgyak 1.
2. Vízépítési acél műtárgyak 2.
3. Vízépítési vasbeton műtárgyak 1.
4. Vízépítési vasbeton műtárgyak 2.
5. Víz- és szennyvíztároló és kezelő műtárgyak 1.
6. Víz- és szennyvíztároló és kezelő műtárgyak 2.
7. Talajon fekvő szerkezetek
8. Betonburkolatok.
9. Alagutak.
10. Aluljárók.
11. Hidak alépítményei.
12. Hidak felmenő szerkezeti.
13. Acél és öszvérszerkezetű hidak.
14. Vasbeton hidak.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek
 • Palotás L. (szerk.) (1984) Mérnöki Kézikönyv II., Műszaki Könyvkiadó, Budapest
 • Timoshenko, S.P., Woinowsky-Krieger, S. (1966) Lemezek és héjak elmélete, Műszaki Könyvkiadó, Budapest
 • Timoshenko, S.P., Gere, J.M (1963) Theory of elastic stability, McGraw-Hill Book Co., Singapore
 • Márkus Gy. (1966) Körszimmetrikus szerkezetek elmélete és számítása,
 • MSZ EN 1992-3 (2011) Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése. Folyadéktartályok és tárolószerkezetek, Magyar Szabványügyi Testület, Budapest
 • Bölcskei E., Orosz Á. (1973) Vasbeton szerkezetek. Héjak, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Tóth L. (1984) Vasbeton víztornyok tervezése és építése, Mélyépterv, Budapest
 • Keleti I. (szerk.) (2012) Betonburkolatok, Magyar Betonburkolat Egyesület, Budapest
 • Huang, Y.H. (2003) Pavement Analysis and Design, Prentice Hall, ISBN 0131424734
 • Liptay A. (2007) Betonburkolatok hajlító-húzószilárdságának fáradása ismételt terhelés hatására, tanulmány, www.betonopus.hu
 • Bulletin 9 (2000) Guidance for good bridge design, fib, Lausanne
 • Jankó L. (1998) Vasbeton hídszerkeztek I., II., Műegyetemi Kiadó, Budapest
 • Bridge Construction Partner, VSL Int. Ltd., Bern, 2008
 • The C Range Post-tensioning System, Freyssinet, Vélizy-Villacoublay, 1999
 • Chen, W-F., Duan, L. (2000) Bridge Engineering Handbook, CRC Press, Washington
 • Mosztkov, V.M. (1978) Nagyszelvényű föld alatti létesítmények, Műszaki Könyvkiadó, Budapest
 • ÚT 2-1.405 Útügyi Műszaki Előírás (2008) Közúti alagutak létesítésének általános feltételei, Magyar Útügyi Társaság, Budapest
b) Jegyzetek
 • Dr. Verőczi Béla: Vízépítési Acélszerkezetek, előadás jegyzet
 • Hegedűs I. (-2013) Talajon felfekvő szerkezetek; A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései és alapösszefüggései; Vízzáró betonok, vízzáró vasbeton szerkezetek; Víztárolók; Víztornyok, Egyetemi jegyzet, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke
c) Letölthető anyagok
 • Előadás diák.
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki az előadások 70%-ánál kevesebben vesz részt, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy házi feladat és az írásbeli vizsgán mutatott eredmény alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
Házi feladat (összegző értékelés) HF A.1-A.6; C.1-C.6; D.1-D.2
Szóbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.6; B.1-B.2; D.3

3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF 20%
Szorgalmi időszakban összesen 20%
V 80%
Összesen 100%
A házi feladatokból legalább 10 pontot kell megszerezni. A vizsgán az elérhető pontszám 50%-ánál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a házi feladatokból legalább 10 pontot kell megszerezni.
Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a korábbi félévközi eredménye az adott félévben szerzett eredményével felülíródik.
3.5 Grading system
A végső érdemjegyet a félévközi eredmény és az írásbeli vizsga 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 85<=P
jó(4) 75<=P<85%
közepes(3) 65<=P<75%
elégséges(2) 50<=P<65%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladatok beadása nem kötelező és nem pótolhatók.
 2. A késedelmesen leadott házi feladatok nem szerepelnek az értékelésben.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés a gyakorlatokra 14
felkészülés a teljesítményértékelésekre 12
házi feladat elkészítése 18
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 18
Összesen 90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév