Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Monitoring és térinformatika
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOFTAKM1
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 1
Gyakorlat 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
2
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Szabó György
beosztás Egyetemi docens
email szabo.gyorgy@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Térinformatikai specializációján
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy keretében elsajátításra kerülnek mind a térinformatika elméleti ismeretei, mind a környezeti természet és az épített jelenségek modellezéséhez és elemzéséhez szükséges készségek. A kurzus befejezése után a hallgatók megértik az alapvető térinformatikai elemzési projektek felépítését és képesek azok megtervezésére és végrehajtására. A gyakorlatban a hallgatók képesek lesznek összegyűjteni és elemezni a térbeli adatokat helyzeti információk alapján, ezeken az adatokat strukturálni, tárolni, az alapvető térbeli elemzési funkciókat elvégezni, és hatékony modelleket készíteni a beépített és a természetes környezeti jelenségek modellezésére.
A tantárgy keretében áttekintésre kerül a térinformációs rendszerek létrehozásának teljes folyamata, adatgyűjtés, adatbázis kezelés, elemzés, megjelenítés. A tárgy két egyformán fontos részre oszlik: előadások, amelyek bemutatják a térinformatika elméletét, és laboratóriumi gyakorlatok, amelyek segítenek megismerkedni a GIS szoftverkörnyezet jellemző munkafolyamataival. Az előadások az alapfogalmakat, téradatokkal, eszközökkel kapcsolatos alapvető ismereteit s tárgyalják. A gyakorlatokon ismertetésre kerülnek a környezetvizsgálati feladatok elvégzéséhez szükséges térinformatikai adat készletek és térinformatikai szoftver eszközök.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. a térinformatika alapfogalmait,
 2. a helyalapú környezeti elemzés fő alapelveit,
 3. ismeri a helyhez kötött környezeti jelenségek folyamatait és azok leírásának módját,
 4. ismeri az épített és a természetes környezet digitális ábrázolásának alapvető lépéseit,
 5. ismeri az alapvető téradat-rögzítési, térbeli elemzési és megjelenítési technikákat
B. Képesség
 1. létrehozni városi és vidéki környezetünk strukturális modelljét,
 2. megalkotni a természet, infrastruktúra, társadalom és a kultúra összetett kölcsönhatásának elemzésére szolgáló indexeket, térbeli mutatókat
C. Attitűd
 1. nyitott a térinformatikai eszközök használatára,
 2. erőfeszítéseket tesz a releváns döntéstámogatási elemzések elvégzésére
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan képes modellezni a térbeli jelenségeket és realizálni kapcsolataikat,
 2. önállóan képes alapvető térbeli elemzésre,
 3. önállóan képes heterogén térbeli adatbázisok felhasználására,
 4. szisztematikus gondolkodásmódot alkalmaz térbeli környezeti jelenségek vizsgálata során
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata. Órai diszkusszió és számítások, elemzések.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezetés, Térinformatikai technológiák áttekintése
2. Térbeli adatmodellezés
3. Térinformatikai alkalmazások, esettanulmányok
4. A félév során alkalmazott térinformatikai szoftver ismertetése
5. Féléves projekt kereteinek áttekintése, Térinformatikai projektmenedzsment
6. Térinformatikai adatgyűjtési technológiák, térbeli adatok létrehozása
7. Földmegfigyelés, globális-, regionális-, nemzeti téradat-infrastruktúra
8. GeoWEB, World, EU, HU adatforrások
9. Vizualizáció, Infografika, Kartográfia
10. Zárthelyi dolgozat
11. Területi elemzés: társadalom, gazdaság, infrastruktúra, környezet
12. Területi elemzés: terület használat, felszín borítottság monitoring
13. Komplex térbeli elemzés, döntéstámogatás
14. Szemeszter projekt beszámoló

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
A tárgy tankönyve:
 1. Detrekői Ákos– Szabó György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások, Typotex
 2. Az aktuális irodalmi lista az első órán kerül ismertetésre.
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A hallgatók a félév során három gyakorlati feladat, egy zárthelyi dolgozat és egy komplex beadandó feladat formájában adnak képet a tudásukról.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus) Értékelt tanulási eredmények
L - Labor gyakorlat A.1-A.5; B.1-B.2; C.1-C.2; D.1-D.4
P - Önálló projekt feladat A.1-A.5; B.1-B.2; C.1-C.2; D.1-D.4
Z - Zárthelyi dolgozat A.1-A.5; B.1-B.2; C.1-C.2; D.1-D.4

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
L3 × 10% (30%)
P1 × 30% (30%)
Z1 × 40% (40%)
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tantárgyból nem szerezhető alkáírás
3.5 Érdemjegy megállapítása
Érdemjegy - [ECTS minősítés] %
jeles (5) - Excellent [A] 90% - 100%
jeles (5) - Very Good [B] 80% - 89%
jó (4) - Good [C] 70% - 79%
közepes (3) - Satisfactory [D] 60% - 69%
elégséges (2) - Pass [E] 50% - 59%
elégtelen (1) - Fail [F] 0% - 49%
3.6 Javítás és pótlás
A javítás és pótlás rendjét mindig a hatályos TVSZ szabályozza.
(1) A három labor gyakorlat nem pótolható.
(2) Az összegző tanulmány teljesítményértékelése első alkalommal a pótlási időszakban díjmentesen pótolható, javítható. Javítás esetén az új eredmény a régit minden esetben felülírja.
(3) A zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban egyszer díjmentesen pótolható.
(4) Amennyiben az (2) és (3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételten kísérletet tehet az eredményes teljesítésre.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
projekt házifeladat 44
ZH felkészülés 18
Összesen 90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak