Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Építmény-információs rendszerek
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOFTA-M2
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Laboratóriumi gyakorlat 4
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
6
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Somogyi József Árpád
beosztás Adjunktus
email somogyi.arpad@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Építmény-információs modellezés és menedzsment specializációján
1.12 Előkövetelmények
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Építmény-információs modellezés és menedzsment (BMEEOFTA-M1)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tárgy célja alapvető áttekintést adni a BIM rendszerek felépítéséről, és azok alkalmazási területeiről. A hallgatók a gyakorlatokon elsajátíthatják azokat a modellezési megoldásokat és hozzájuk tartozó parancsokat, amelyek lehetővé teszik a BIM rendszerek létrehozását. A kurzus során külön tárgyalásra kerülnek a tervek publikálása, konszignációk készítése, az ütközésvizsgálatok, energetikai számítások, idő- és térbeli kimutatások végrehajtásának lehetőségei. A tárgy során bemutatásra kerülnek a BIM rendszerek alkalmazási lehetőségei a különféle építőmérnöki feladatok kapcsán, a szerkezettervezés, az infrastruktúra, illetve a geoinformatika területein. A tárgy célja, hogy a hallgatók átlássák a BIM rendszerek funkcióit, lehetőségeit és az általuk kiszolgált alkalmazásokat.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Ismeri az építmény-információs modellezés és menedzsment szemléletének alapvető építőmérnöki vonatkozásait.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a BIM rendszerek főbb alkalmazási területeiről.
 3. Ismeri a BIM rendszerek felépülésének általános kialakítási elvét.
 4. Ismeri a BIM környezetek főbb modellezési lehetőségeit.
 5. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető megírások és jelölések rendszerét.
 6. Ismeri a BIM rendszerek publikálási lehetőségeit.
 7. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető kimutatási lehetőségeket.
 8. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető elemzési funkciókat.
 9. Tisztában van a BIM rendszerek határaival, korlátaival.
B. Képesség
 1. Képes alapvető modellezési lépeseket alkalmazva építőmérnöki objektumok megalkotására.
 2. Képes egyszerű parametrikus objektumokat létrehozni.
 3. Képes a különböző szakágakhoz kacsolódó információkat fogadni és beépíteni egy egységes modellbe.
 4. Képes síkbeli tervanyagok előállítására.
 5. Képes projekt szinten átlátni a BIM modellezési feladatokat.
 6. Képes csapatmunkában BIM feladatokat megoldani.
C. Attitűd
 1. Törekszik pontos szerkesztések és hibátlan modellek készítésére.
 2. Nyitott a BIM rendszerek adta lehetőségek elsajátítására
D. Önállóság és felelősség
 1. Önállóan végzi el az órai munkaként kijelölt feladatok megvalósítását.
 2. Munkáját érő oktatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe.
2.3 Oktatási módszertan
Számítógépes laboratóriumi gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban. Teljesítményértékelés önállóan végrehajtott házifeladatokon keresztül, folyamatos feladatbemutatás keretében
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. BIM környezet bemutatása, alapvető beállítások, és modellezési lehetőségek.
2. Egyszerű parametrikus családelem létrehozása.
Szerkezeti elemek létrehozása.
3. Különböző forrásból származó adatok kezelése.
Modellalkotás.
4. Modellalkotás.
5. Ütközésvizsgálat.
6. Mennyiségszámítás, költségvetéskészítés.
7. Konzultáció önálló laborgyakorlat keretében (HF 1).
8. Idő- és térbeli organizáció.
9. Energetika.
10. Konzultáció önálló laborgyakorlat keretében (HF 2).
11. BIM megoldások építészeti környezetben.
12. Infrastruktúra BIM megoldások.
13. Modellezés pontfelhő alapján (HF 3).
14. Feladatbeadás, az elvégzett munka bemutatása előadás keretében (EA).

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Jegyzetek:
 1. Zagorácz Márk – Szabó Beatrix: BIM-kézikönyv, Bevezetés az épületinformációs modellezésbe, Lechner Nonprofit Kft., 2019.
 2. Revit felhasználói kézikönyv: http://help.autodesk.com/view/RVT/2020/ENU/?guid=Revit_API_Revit_API_Developers_Guide_Introduction_Getting_Started_Welcome_to_the_Revit_Platform_API_User_Manual_html
 3. ArchiCAD oktatóanyagok: https://www.graphisoft.hu/oktatas/oktatoanyagok/
2.6 Egyéb tudnivalók
A gyakorlatokon az oktató engedélyével saját laptop használható.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Az érintett tanszékek honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három házi feladat és egye előadás alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (részteljesítmény értékelés) - modellezés HF1 A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2
2. házi feladat (részteljesítmény értékelés) - dokumentálás HF2 A.1-A.9; B.1-B.6; C.1-C.2; D.1-D.2
3. házi feladat (részteljesítmény értékelés) - energetika HF3 A.1-A.9; B.1-B.6; C.1-C.2; D.1-D.2
4. előadás (részteljesítmény értékelés) EA A.1-A.9; B.1-B.6; C.1-C.2; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Jele Részarány
HF1 30%
HF2 25%
HF3 25%
EA 20%
Összesen 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban teljesítendő házi feladatok mindegyikét és az előadást legalább elégséges szinten teljesítse a hallgató. A végső érdemjegyet a 3.3. pont szerinti súlyozás alapján számított pontszám szerint kerül kialakításra az alábbi táblázat szerint:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 90<=P
jó (4) 80<=P<90%
közepes (3) 70<=P<80%
elégséges (2) 50<=P<70%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Javítás és pótlás
Ha a részletes ütemtervben megadott részhatáridőkig beadott házi feladat eredménye nem éri el az elégséges szintet, akkor a házi feladat késedelmi díj megfizetése mellett - a részletes ütemtervben megadott javítási időpontig javítható.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
házi feladatok elkészítése (HF1, HF2, HF3) 40+30+30=100
felkészülés a záró előadásra (EA) 10
Összesen 180
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak