Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Környezetmérnöki alapok
1.2 Code
BMEEOVKAT41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Kozma Zsolt
academic rank Associate professor
email kozma.zsolt@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja természettudományos és környezetmérnöki ismeretek nyújtása a mérnöki tevékenység műveléséhez szükséges alapszintű tájékozottság megszerzéséhez. Főbb témakörök: Az emberi tevékenységek és a környezet kapcsolata. Rendszerdinamikai alapfogalmak, elemek anyagforgalma a természetben. Az ökológiai lábnyom, vízlábnyom, szénlábnyom fogalma. Környezeti hatások fogalma, jellemzése, az építőmérnöki tevékenység környezeti hatásai (víz-, levegő- és talajszennyezések, haváriák). Környezetgazdaságtani és környezetjogi alapfogalmak, környezeti tervezés és hatáselemzés. Energiatermelés és megújuló energiaforrások.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Értelmezni tudja az ember és környezete, valamint a gazdaság és a környezet viszonyát.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a dinamikus környezeti rendszerek elemeiről és működéséről.
 3. Tudomást szerez a főbb geokémiai körfolyamatokról és az emberi tevékenységek azokra gyakorolt hatásairól.
 4. Ismereteket szerez a főbb szennyezőanyagokról, a környezetszennyezés folyamatáról és szennyezésekre adott válaszlehetőségek fejlődéséről.
 5. Tisztában van a legfontosabb víz- és légszennyezési problémákkal.
 6. Tájékozott az ökológiai rendszerek és az ökoszisztéma szolgáltatások fontosságát illetően.
 7. Ismereteket szerez a környezeti katasztrófák értékeléséről.
 8. Áttekintéssel rendelkezik a környezeti szabályozás céljairól és eszközrendszeréről.
 9. Tájékozott az energiatermelés és -hasznosítás környezeti vonatkozásairól.
B. Skills
 1. Képes értelmezni és megkülönböztetni a környezeti hatások és jólét indikátorait.
 2. Képes felismerni az eltérő szmog típusokat és rámutatni azok kiváltó okaira.
C. Attitudes
 1. Felismeri az emberi tevékenységek környezeti hatásainak fontosságát.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, internetes forrásokból keres választ a kérdéseire.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezetés. Ember és környezet, valamint gazdaság és környezet viszonya. A növekedés korlátai, fenntarthatóság. Környezeti válságtünetek, a környezetvédelem kialakulása. A "Nagy gyorsítás" és a Holocén-Antropocén átmenet.
2. Rendszerdinamika. Dinamikus rendszerek elemei, működése és korlátai. Rendszerstabilitás és különböző állapotok közötti átmenetek. A környezetvédelem, fenntarthatóság és a rendszerdinamika kapcsolódásai. A Föld-rendszer korlátai.
3. Anyagforgalom és anyagfelhasználás. Anyagforgalmi alapismeretek és geokémiai körfolyamatok: a szén, a nitrogén, a foszfor és a víz geokémiai körforgalma és kapcsolódó fontosabb környezeti problémái.
4. Szennyezések (1. rész). Klasszikus "környezetvédelem": szennyezőanyagok, szennyezés, kibocsátás/terjedés/környezetminőség definíciói. A környezetszennyezésre adott válaszlehetőségek fejlődési állomásainak bemutatása vízszennyezési példákon keresztül (járványok, vízfolyások szervesanyag-terhelése, eutrofizáció).
5. Szennyezések (2. rész). A környezetszennyezésre adott válaszlehetőségek fejlődési állomásainak bemutatása légszennyezési példákon keresztül (légköri állapot hatása pontforrásból kibocsátott szennyezőanyag-csóva vertikális keveredésére, London típusú és Los Angeles típusú szmog, magaslégköri ózonréteg elvékonyodása).
6. Részösszefoglalás.
7. Ökológia és ökoszisztéma szolgáltatások. Miért fontos az ökológiai rendszerek védelme? Mik azok az ökoszisztéma szolgáltatások? Mi a mögöttes elmélet és a gyakorlati tapasztalat? Ökoszisztéma szolgáltatások típusai példákkal. Válaszok a "Mit védünk?" és "Miért védjük?" kérdésekre.
8. Haváriák/környezeti katasztrófák. Katasztrofális kimenetelű környezeti problémák – hogyan értelmezzük őket. Mik az általános jellemzők? Lépték, térbeliség és időbeliség kérdései. A klasszikus csoportosítás újragondolása okok és hatások alapján. A rendkívüli "rendkívüli" újragondolása.
9. Környezeti hatások és jólét indikátorai. Mit várunk a különböző indikátoroktól? Ökológiai lábnyom, vízlábnyom, szénlábnyom, HDI, SDG: mit takarnak és mire használhatók? Hol tart a környezeti-fenntarthatósági válság az indikátorok alapján?
10. Környezeti szabályozás és menedzsment. Externáliák, szabályozási eszközök, jogi mérföldkövek, hatásvizsgálat, életciklus-elemzés, egyéni döntések, "zöldítés".
11. Energiatermelés és környezet (1. rész). A szén alapú energiaipar kialakulása és helyzete, kitekintés a jövőre. A fosszilis energiahordozók alternatívái: nukleáris és megújuló energiaforrások. A vízenergia és szélenergia hasznosítás lehetőségeinek áttekintése.
12. Energiatermelés és környezet (2. rész). A napenergia, biomassza energia és geotermális energia hasznosítás áttekintése. Háztartások és mobilitás szénfüggésének csökkentési lehetőségei.
13. Klímaváltozás. Az emberi tevékenységek szerepe és jelentősége a Föld holocén klímájának megváltozásában. Mit tudunk és mit tudunk biztosan? Milyen válaszehetőségeink vannak a problémára? Mi várható a jövőre nézve?
14. Összefoglalás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • Jegyzetek
 1. Dr. Budai Péter, Dr. Clement Adrienne, Dr. Kardos Máté Krisztián, Dr. Kozma Zsolt: Környezetmérnöki alapok (elektronikus felkészülési jegyzet, 2021)
 • Letölthető anyagok
 1. Dr. Clement Adrienne - Dr. Szilágyi Ferenc: Környezetmérnöki alapok. Oktatási segédanyag. BME VKKT (2007)
 2. Élő Bolygó jelentés (2016)
 3. Előadások diái
 4. Kiegészítő anyagok
2.6 Other information
2.7 Consultation

Az oktatók félév elején a tanszéki honlapon meghirdetett konzultációs idejében vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH A.1-A.9; B.1-B.2; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH 100%
Összesen 100%
A zárthelyi dolgozat elégtelen, ha azon a hallgató a megszerezhető pontszám legalább 50%-át nem éri el.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A féléves eredményt a zárthelyi dolgozat eredménye alapján számítjuk a következőképpen:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80%<=P
jó (4) 70%<=P<80%
közepes (3) 60%<=P<70%
elégséges (2) 50%<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
A végső eredményt a zárthelyi dolgozat eredménye alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
A zárthelyi dolgozat második pótlására különeljárási díj ellenében van lehetőség.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
folyamatos készülés az előadásokra14×1=14
kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
felkészülés a teljesítményértékelésre30
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak