Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Hidrológia I.
1.2 Code
BMEEOVVAT41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Szilágyi József
academic rank Professor
email szilagyi.jozsef@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Matematika A1a (BMETE90AX00)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a hidrológia szerepét az építőmérnöki gyakorlatban, megismerje altudományait és határterületeit. Elsajátítsa víz földi körforgása elemeinek nagyságrendjeit, meghatározásnak főbb módozatait. Elsajátítsa a meteorológiai alapismereteket. Megismerje a párolgás, a csapadék, a beszivárgás, a lefolyás folyamatának elméleteit. Megtanulja a felszíni vízfolyások és állóvizek fizikai tulajdonságainak alapjait, valamint a felszínalatti vizek főbb ismérveit. Elsajátítsa a hidrometria és a vízrajz alapismeretit. Képes legyen az építőmérnöki feladatok elvégzéséhez szükséges hidrológiai számítások elvégzésére.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a hidrológia általánosan használt fogalomrendszerét, tisztában van az építőmérnöki alkalmazási lehetőségekkel.
 2. Fel tudja sorolni a vízháztartási mérleg főbb elemeit.
 3. Ismeri a hidrológia kisvízgyűjtőkre vonatkozó számítási eljárásait.
 4. Ismeri a vízfolyások és állóvizek csoportosításait, főbb fogalmait.
 5. Ismeri a vízrajz és a hidrometria fogalomrendszerét és módszereit.
 6. Ismeri a hidrogeológia alapvető fogalmait, egyes mérési módszereit.
B. Skills
 1. Képes az építőmérnöki gyakorlatba ültetni a hidrológiai eljárásokat.
 2. Alkalmas az egyszerű hidrológiai számítások elvégzésére.
 3. A gyakorlatban alkalmaz empirikus képleteket.
 4. Megválasztja a csapadékmérés eszközeit, és a mérési eredményeket kiértékeli.
 5. Meghatározza kisvízgyűjtők esetén a mértékadó vízhozamot, átlátja az egyszerűbb csapadék-lefolyás módszereket.
 6. Értelmezi a vízrajzi adatokat, kezelni tudja az ezeket tartalmazó adatbázisokat.
 7. Képes gondolatait rendezett formában kifejezni.
C. Attitudes
 1. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 2. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi a hidrológiai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását.
 2. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A hidrológia tárgya. A hidrológia altudományai, határterületei. A víz megjelenési formái. A hidrológiai körfolyamat és vízháztartási mérleg. A napsu-gárzás. A hőmérséklet. A légnyomás. A párolgás. Fizikai folyamata. A párolgás mérése. Liziméterek. A párolgásszámítások típusai.
2. A csapadék. Fajtái. Csapadékképződési elméletek. Felhőtípusok. Mennyiségi jellemzők. Esőkarakterisztika. Csapadékmérés. Csapadéktörvények (Montanari). Csapadékok területi átlaga. A csapadék mennyiségi jellemzői, átszámítások. Esőkarakterisztikák számítása.
3. A vízgyűjtőkarakterisztika módszere. Összegyülekezési idő, lefolyási hányad. A beszivárgási görbe. Árhullámok T=∞, T>τ, T=τ, és T<τ esetén. Maximális vízhozamok. Felszíni és felszínalatti lefolyás. A lefolyásképző csapadékidősor meghatározásának módszerei. Az egységárhullámkép. A klasszikus módszer. Az egyidejű lefolyási vonalak meghatározása. A csapadék-lefolyás kapcsolat számításához szükséges kettős transzformáció elvégzése.
4. Természetes vízfolyások vizsgálata (Potamológia). Osztályozás. Vízfolyások, folyóvölgyek hossz- és keresztszelvénye. Folyók helyszínrajzi jellemzése. Vízfolyások hordalék-viszonyai. Vízfolyások jégviszonyai. Hidrometria. Vízszínesés mérése, H-mérés, Q-mérés, hordalékmérés.
5. Hidrográfia (vízrajz) alapjai. Vízállások, vízállásészlelés. Adatgyűjtemények. Jellemző vízállások. Gyakoriság, tartósság.A vízhozamgörbe és extrapolációja. Permanens és nempermanens vízhozamgörbe. Árhullámok levonulása. Mércekapcsolati vonal. Vízhozamgörbe áthelyezése mércekapcsolattal.
6. Tóhidrológia. Az állóvizek fajtái és keletkezésük. Tavak vizének mozgásjelenségei. Tározók.
7. Felszínalatti vizek (Hidrogeológia). Kőzetek és vizek osztályozása. Felszínalatti vizek tulajdonságai. Talajvíz, rétegvíz, artézi víz, karsztvíz, parti szűrésű víz. Források és kutak. A talajvízjárás jellemzése. Mesterséges hatások a talajvízjárásra.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyv:
 1. Kontur I., Koris K., Winter J.: Hidrológiai számítások, Linograf Kiado, Budapest, 2003.
b) Jegyzetek:
 1. Hajnal G., Koris K.: Hidrológia I. – Fizikai hidrológia, Egyetemi jegyzet, Budapest, 2014.
c) Letölthető anyagok:
 1. Segédletek (pl. a házi feladatok elkészítéséhez)
 2. Hegedűs N., Farkas-Karay Gy., Farkas D.: Hidrológia I. feladatgyűjtemény, elektronikus jegyzet.
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2 pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat és hat házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozatZH1A.1-A.3; B.1-B.5, B.7; D.1-D.2
2. zárthelyi dolgozatZH2A.1, A.3-A.6; B.1-B.3, B.5-B.7; D.1-D.2
1. házi feladat (kis házi feladat)HF1B.2, B.3, B.7; C.1-C.2
2. házi feladat (kis házi feladat)HF2B.2, B.3, B.7; C.1-C.2
3. házi feladat (kis házi feladat)HF3A.3; B.5, B.7; C.1-C.2
4. házi feladat (kis házi feladat)HF4A.3; B.5, B.7; C.1-C.2
5. házi feladat (kis házi feladat)HF5A.5; B.6, B.7; C.1-C.2
6. házi feladat (kis házi feladat)HF6A.5; B.6, B.7; C.1-C.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH11/3
ZH21/3
HF11/18
HF21/18
HF31/18
HF41/18
HF51/18
HF61/18
Összesen1
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Jelenléti követelmény az előadások és a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel.
Az 1. és a 2. zárthelyi dolgozat eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
A jelenléti feltételek, a zárthelyi dolgozatok teljesítése és legalább Elégséges szinten elkészített házi feladatok megléte esetén a végső érdemjegyet a zárthelyi dolgozatokra és a házi feladatokra kapott osztályzatok 3.3 pont szerinti részaránnyal súlyozott, kerekített átlaga adja.
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladatok– szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontig adhatók be.
 2. A beadott és elfogadott házi feladatok az 1) pontban megadott határidőig és módon díj-mentesen javíthatók.
 3. A két zárthelyi dolgozat a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontokban – első alkalommal – díjmentesen pótolhatók vagy javíthatók. Javítás esetén az új eredmény felülírja a korábbit.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
felkészülés a teljesítményértékelésekre2×8=16
házi feladatok elkészítése6×4=24
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása8
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév