Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Tartószerkezetek méretezésének alapjai
1.2 Code
BMEEOHSAT41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Kollár László Péter
academic rank Professor
email kollar.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • A statika és dinamika alapjai (BMEEOTMAT41)
Ajánlott előkövetelmény:
 • Általános szilárdságtan (BMEEOTMAS41)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató megismerje a mérnöki tervezés folyamatát, a szerkezettervező szerepét. Elsajátítsa a méretezés módszereit, méretezéselméleti alapokat. Képessé váljon a tartószerkezetet terhelő hatások megadására, a mértékadó terhek meghatározására a parciális tényezők módszerének alkalmazásával. Megismerje a teherbírási és használhatósági határállapotokban elvégzendő vizsgálatokat, közelítő és „pontos” módszereket sajátítson el alapvető tervezési és ellenőrzési feladatok elvégzésére. Áttekintő képe alakuljon ki a tartószerkezet (anyag és forma) kiválasztásának elveiről (támaszvonal, térbeli és hierarchikus tartószerkezetek).
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a kapcsolódó szakágakat
 2. Ismeri a tartószerkezetre ható terhek fajtáit, és meghatározásának módjait
 3. Ismeri a parciális biztonsági tényezők módszerét
 4. Ismeri a teherbírási és használhatósági határállapotban elvégzendő vizsgálatokat
 5. Ismeri az anyagi és geometriai nemlinearitás fogalmát
 6. Ismeri a tervezés és ellenőrzés alapvető lépéseit
 7. Ismeri a főbb szerkezeti elemek tönkremeneteli módjait
 8. Ismeri a kazánképletet, a támaszvonal fogalmát, térbeli tartószerkezetek teherviselését
B. Skills
 1. Képes a valós szerkezetek statikai modelljének előállítására
 2. Képes a szerkezetre ható terhek meghatározására EC szerint
 3. Képes a terhek mértékadó elhelyezésére és a mértékadó teherkombinációk meghatározására
 4. Képes a tartószerkezeten végigkövetni a vízszintes és függőleges teherátadás útját, és a terhekből származó maximális igénybevételeket statikailag határozott szerkezeteken meghatározni
 5. Képes alapvető ellenőrzési vagy tervezési feladatok elvégzésére teherbírási és használhatósági határállapotban
 6. Képes rendezett, követhető tartószerkezeti számítások elkészítésére
 7. Képes számításai alapfeltevéseinek, eredményeink rajzi kifejezésére, összefoglalására is
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival
 2. A tanórák közös információ feldolgozását aktív közreműködésével támogatja
 3. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását
 4. Felhasználja, szükség esetén átismételi előtanulmányi ismereteit
 5. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára
 6. Mérnöki szemléletmód kialakítására törekszik valós tartószerkezetek megismerésérén keresztül
 7. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan képes tartószerkezetek modellezésére, teherviselésének végiggondolására
 2. Önállóan végzi egyszerű tervezési és ellenőrzési feladatok számítását
 3. Önállóan képes adott forrású tervezési segédletek alkalmazására
 4. Önállóan képes tartószerkezeti kérdésekben véleményt alkotni, és ezt társaival megvitatni
 5. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza
2.3 Methods
Előadások, számítási példák házi feladatokon keresztül, kommunikáció írásban (fórum) és szóban (közös konzultáció), IT eszközök és technikák használata (órai szavazás, gyűjtőmunkák adatbázisokban, online házi feladat), opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1-2 Bevezetés, tartószerkezetek modellezése, a tervezés folyamata. Szerkezeti forma. Anyag és formaválasztás. Statikai váz
3-5 A méretezés valószínűségelméleti alapjai, parciális (biztonsági) tényezők módszere, mértékadó terhelés. Terhek
6-7 Anyagtörvények. Lineáris és nemlineáris számítás, rugalmas és képlékeny számítás. Szuperpozíció
9-11 Gerendák és oszlopok. Szerkezet méretezése vízszintes terhekre
12-13 Nyomásvonal, boltozatok. Térbeli tartószerkezetek
14 Tartószerkezetek osztályozása. Építési katasztrófák tanulságai

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyv:
 • Kötelező: Kollár L.P.: Tartószerkezetek tervezésének és méretezésének alapjai, 2015.
b) Jegyzetek:
 • Ajánlott: Visnovitz Gy. Erdélyi T. Kollár LP.: Terhek és hatások (Tervezés az Eurocode alapján) 2015.
c) Letölthető anyagok:
 • Online feladatgyűjtemény, videóanyagok a tárgy honlapján
2.6 Other information
1. A gyakorló feladatok rövid példákat tartalmaznak, melyek a zárthelyi felkészítést célozzák.
2. A házi feladatok számítási és/vagy a tananyag gyűjtőmunkát követő önállófeldolgozását igénylő feladatokat tartalmaznak.
3. A zh gyakorlati része, valamint a házi feladat 3-4 fős csoportmunkában készítendő. A csoportmunka során a hallgatók tetszőleges forrású segédanyagot használhatnak, de kizárólag a csoport tagjai vehetnek részt a feladatmegoldásban. A zh során a csoport tagjai jelenléti vagy távolléti esetben is tetszőleges formában kommunikálhatnak kizárólag a csoporton belül.
4. A félév során minden számítási feladatot kézi számítással kell végezni, számítógépes program (pl. MATHCAD) nem használható, így jobban modellezi a zh-t felkészüléskor.
5. Az írásos feladatoknál (zh., hf.) a képleteket, majd a behelyettesítéseket és a végeredményt (mértékegységgel) kell megadni.
6. Egyéb önálló illetve csoportos feladatok (fotó, gyűjtőmunka, órai számítási feladatok) minimumkövetelmény nélkül teljesíthetők.
7. Aki az első két zh-val már teljesítette a zárthelyik átlagának minimumkövetelményét, a harmadik zh. 50% feletti megírásával többletpontokat szerezhet.
8. Az órai aktivitással, fakultatív feladatokkal és gyakorló példák megoldásával bónuszverseny alapján további többletpontok szerezhetők.
9. Minden hallgatónak eredeti (saját) munkát kell beadnia. A másolás, csalás, plagizálás semmilyen formában nem elfogadott. Akik megsértik a BME TVSZ vonatkozó előírásait elégtelen(1) végső érdemjegyet szereznek, pótlási lehetőséggel nem rendelkeznek és a tantárgyat nem adhatják le, továbbá tettüket a Dékáni Hivatalnak jelentik. A csalás és a plagizálás definíciója a TVSZ-ben megtalálható.
2.7 Consultation

1. Online konzultáció a tanszék honlapján megadottak szerint az oktatók konzultációs időpontjaiban.

2. Online konzultáció a hallgatói fórumon.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az egyéni illetve csoportmunkában számonkért három zárthelyi dolgozat, és három házi feladat, valamint az előadáson tanúsított aktív részvétel és fakultatív feladatok (részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.4; B.1-B.4, B.6-B.7; C.1; D.1-D.5
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH2 A.5-A.7; B.5-B.7; C.1, C.4; D.1-D.5
3. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH3 A.1-A.8; B.1-B.7; C.1; D.1-D.5
1. házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF1 A.2, A.6; B.1-B.4; C.1, C.3-C.6; D.1, D.4-D.5
2. házi feladat folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF2 A.4, A.7; C.1, C.3-C.6; D.4-D.5
3. házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF3 A.2, A.8; B.1-B.4; C.1, C.3-C.6; D.1, D.4-D.5
gyakorló feladatok GYF A.2-A.8; B.1-B.7; C.4, C.7
aktív részvétel és fakultatív feladatok (folyamatos részteljesítmény-értékelés) A C.1-C.2, C.5

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1-ZH3 80%
HF1 5%
HF2 5%
HF3 5%
GYF 5%
Többletpontok 3. zárthelyi megírásából (a leggyengébb zh. eredmény pontszámának 10%-a) (max 8%)
Többletpontok bónuszversenyből (órai aktív részvétel, gyakorló példák megoldása) (max 7%)
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
 1. a tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése,
 2. az előadás feladataiban 70%-os részvétel személyes vagy virtuális úton,
 3. a házi feladatok megfelelő szintűnek értékelt beadása
 4. a zárthelyik pontszámára vonatkozó minimumkövetelmény teljesítése
 5. legalább 45 pont szerzése a félév folyamán (3.3. pont).
3.5 Grading system
Összesen 100 pont (100%), többletpontokkal (3. zárthelyi, bónuszverseny) 115 pont szerezhető. A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
 1. a 1-3. zh közül a két jobbik zh átlaga legalább 50% legyen, és az 1-3 ZH elméleti részei közül a két jobb eredmény átlaga legalább 40% kell, hogy legyen,
 2. a félévközi eredményt a két legjobb zárthelyi eredménye + házi feladat pontszámok + fakultatív feladatok + többletpontok alapján számítjuk.
 3. a csoportos számonkérések során a csoport a feladatokra közös pontszámot kap, melyet a tagok között a munkavégzés arányában oszt szét. A pontszám megszerzéséhez a csoportnak a munkavégzés arányáról egyetértően nyilatkoznia kell. Az adott feladat maximumát meghaladó pontszámot a bónuszversenyben vesszük figyelembe.
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 90<=P
jó (4) 75<=P<90%
közepes (3) 60<=P<75%
elégséges (2) 45<=P<60%
elégtelen (1) P<45%
3.6 Retake and repeat
1. Az egyes félévközi összegzőteljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges.
2. A házi feladatok késedelmesen a tantárgykövetelményben megjelölt pótlási időpontig (max. 1 hét késéssel) beadhatók, a pontszám 80%-val értékelhetők.
3. Nem élhet a hallgató a pótlás lehetőségével, ha nem teljesítette a 3.4 pontban előírt jelenléti követelményeket.
4) A gyakorló feladatokra minimumkövetelmény nincs.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
Elméleti tananyag tanórán kívüli előzetes megtekintése 14×0,5=7
részvétel a kontakt tanórákon (interaktív gyakorlati tartalommal, csoportmunkával, konzultációval) 14×2=28
Konzultáció (online konzultáció, zh felkészítő) 14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre 3×8=24
házi feladat elkészítése 9
fakultatív feladatok 8
Összesen 90
3.8 Effective date
1 September 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév