Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Közművek I.
1.2 Code
BMEEOVKAT42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Fülöp Roland
academic rank Assistant professor
email fulop.roland@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Hidraulika I. (BMEEOVVAT42)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja, hogy megismertesse a vezetékes közművek fontosabb jellemzőit, azok egymásra, illetve más létesítményekre gyakorolt hatásait. További cél olyan ismeretek átadása, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató későbbi generáltervezőként, városgazdaként olyan közműves szemlélettel rendelkezzen, hogy települések földalatti területeivel racionálisan tudjon gazdálkodni. Témakörök: Rendszertani illetve tervezési alapismeretek szakáganként: vízellátás, víztisztítás, csatornázás, szennyvíztisztítás, gázellátás, távhőellátás, elektromos energia ellátás, hírközlés.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a vezetékes közműhálózatokat.
 2. Tisztában van az ivóvízellátás rendszerelemeivel.
 3. Ismeri a települési vízelvezető rendszerek felépítését
 4. Tisztában van a vízi közművek tervezési előírásaival.
 5. Ismeri a közműhálózatok rekonstrukcióját kiváltó okokat.
 6. Tisztában van a víziközmű hálózatok építési módjaival.
B. Skills
 1. . Képes meghatározni a víziközmű hálózatok terheléseit.
 2. Képes meghatározni az ivó- és a szennyvízhálózatok méreteit.
 3. Képes más szakágak döntéshozóival a szakmai kapcsolattartásra.
 4. Képes az építési feladatok irányítását végrehajtani.
 5. Képes a hálózat helyszínrajzi és magasság nyomvonalának meghatározására.
 6. Képes műszaki leírást összeállítani.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Közművek csoportosítása, jellemzői. Terhelésszámítás (gyakorlati ismeretek).
2. Közművek csoportosítása, jellemzői.
3. Vízellátó rendszerek általános áttekintése (rendszer elemek). Vízellátó rendszer tározótér meghatározás (gyakorlati ismeretek).
4. Vízigények meghatározása (fajták, számítás, adatok)
5. Tározás (típusok, elhelyezés kialakítás, vízminőségi kérdések). Vízellátó nyomvonal meghatározás (gyakorlati ismeretek).
6. Vízhálózatok méretezése.
7. Települési vízelvezetés (módok, minőség, mennyiség, stb..) Vízellátó rendszer méretezése (gyakorlati ismeretek).
8. Szennyvízterhelés (infiltráció, lakossági, ipari, kibocsátási feltételek).
9. Települési vízelvezetés vonalvezetési kérdései (vízszintes, magassági elhelyezés). Szennyvízmennyiségek meghatározása, szennyvízcsatorna nyomvonal keresése (gyakorlati ismeretek).
10. Vízelvezető rendszerek számítási módszere (kézi számítás).
11. Tervfázisok, tervezés előkészítése. Szennyvízhálózat méretezése (gyakorlati ismeretek).
12. Hagyományos építési módok (víztelenítés, feltétel rendszer).
13. Hagyományos építési módok (gépek, dúcolat). Részösszefoglalás.
14. Csőanyagok.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek 1. Darabos Péter - Mészáros Pál: Közművek b)Jegyzetek
b) Derts Zsófia: Közművek gyakorlati segédlet
c) Letölthető anyagok 1. Előadások diái
2.6 Other information
1) Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki az előadások több, mint 30%-áról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2) Feladatonként minimum 2-2 konzultáció kötelező.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: Az oktatók félév elején a tanszéki honlapon meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontokban.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a 7 db ellenőrző dolgozat, a számítási feladat és a vizsgaidőszakban tett teljesítménymérés alapján történik. A vizsga során elsőként a mindkét minimumkérdésre kell elfogadható írásbeli választ adni a hallgatónak. A minimumkérdések eredményes teljesítését követi a szóbeli felelet. A vizsga során csak az utóbbi kerül értékelésre.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
7 db ED (összegző értékelés) ED A.1-A.6; B.1-B.6; C.1-C.3; D.1
Számítási feladat (folyamatos teljesítményértékelés) HF B.1-B.6; C.1-C.3; D.1
Írásbeli és szóbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.6; B.1-B.6; C.2-C.3; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
7 db ED 20%
HF 30%
Szorgalmi időszakban összesen 50%
V 50%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy az ellenőrző dolgozatokon a megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató, valamint a számítási feladatokra is legalább elégséges érdemjegyet kapjon. A számítási feladatok értékelése a feladatlappal együtt kiadott szempontok és pontozási szabályok alapján történik.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)88%=<P
jó (4)70%=<P<=85%
közepes (3)60%=<P<70%
elégséges (2)50%=<P<60%
elégtelen (1)<50%
3.6 Retake and repeat
A PÓT ED-n +10 pont szerezhető. A 7 db ED és PÓT ED pontjai összeadódnak és a 3.5 pont szerint kerül megállapításra ED jegy.
A számítási feladatok beadása a szorgalmi időszak utolsó munkanapján 12:00 óráig lehetséges különeljárási díj nélkül. Pótbeadás vizsgaidőszak első munkanapján 12:00-ig, különeljárási díj ellenében lehetséges.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
felkészülés a félévközi teljesítményértékelésre 13
számítási feladatok 20
vizsgafelkészülés 15
Összesen 90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév