Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Hidraulika I.
1.2 Code
BMEEOVVAT42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Józsa János
academic rank Professor
email jozsa.janos@bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Matematika A1a (BMETE90AX00)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a hidrosztatika, csőhidraulika, meder- és műtárgyhidraulika és szivárgáshidraulika alapvető elemeit, és alkalmazza az anyag-, energia- és impulzusmegmaradás alapvető törvényszerűségeit fenti folyamatokra.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a hidraulika általánosan használt fogalomrendszerét.
 2. Ismeri az Euler-féle hidrosztatikai és hidrodinamikai alapegyenletet és leszármazatott összefüggéseit.
 3. Tisztában van a folytonosság fogalmával és alkalmazási lehetőségeivel.
 4. Érti a Bernoulli-egyenletet és az abból leszármaztatott hidraulikai alapösszefüggéseket.
 5. Ismeri és alkalmazza az impulzusmegmaradás törvényét egyszerűbb hidraulikai jelenségekre.
 6. Jártas a Chezy-féle összefüggés alkalmazásában.
 7. Érti a felszín alatti környezetben lejátszódó alapvető jelenségeket.
 8. Ismeri a legfontosabb vízgépeket és alkalmazási körüket.
B. Skills
 1. Képes a valós hidraulikai rendszerek egyszerűsített leírására.
 2. Alkalmas a hidraulikai rendszerekben végbemenő alapvető folyamatok leírására az anyag-, energia- és impulzusmegmaradás alapegyenletei segítségével.
 3. Képes egyszerűbb hidraulikai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, és megoldására.
 4. Gondolatait rendezett formában szóban és írásban is ki tudja fejezni.
C. Attitudes
 1. Törekszik a hidraulikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 2. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
 3. Törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének hidraulikai feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi hidraulikai alapfeladatok végiggondolását és megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan megoldott egyszerűbb feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A hidraulika tárgya. A víz és más folyadékok fizikai tulajdonságai.
Hidrosztatika I.: Nyomás, az Euler-féle hidrosztatikai alapegyenlet.
2. Hidrosztatika II.: Nyomáseloszlás, nyomásábrák, úszás, abszolút és relatív nyugalom.
3. Folyadékok mozgása: Alapfogalmak, az Euler-féle hidrodinamikai alapegyenlet.
4. Ideális folyadék mozgása nehézségi erőtérben. A Bernoulli egyenlet ideális és valóságos folyadékokra és kiterjesztése a vízmozgás egész szelvényére.
5. Kifolyás hidraulikailag kis- és nagyméretű nyíláson. Vízszín alatti átfolyás és kifolyás.
6. Bukók, bukógátak fogalma, típusai, szabad és alulról befolyásolt átbukás.
7. Csőben mozgó víz dinamikai egyensúlya, nyírófeszültség-eloszlás, csúsztató feszültség. Sebességeloszlás lamináris és turbulens áramlásban. Moody diagram.
8. Egyenletes vízmozgás nyílt mederben. Chézy képlet. Csatornák hidraulikai méretezése.
9. Fokozatosan változó vízmozgás felszíngörbéje. Hirtelen változó vízmozgás. Áramló és rohanó vízmozgás.
10. A hidraulika impulzustétele és alkalmazása. A vízugrás.
11. Műtárgyak állandó szélességű utófenekének méretezése.
12. Szivárgás porózus közegben. A Darcy törvény és alkalmazása.
13. A kétdimenziós szivárgás áramképe. Műtárgyak alatti átszivárgás jellemzése.
14. Vízgépek. Örvényszivattyúk.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Könyvek
 1. Starosolszky, Ö.: Vízépítési hidraulika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970.*
b) Jegyzetek
 1. Haszpra O.: Hidraulika I., Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, 1992
 2. Haszpra O., Horváth L.: Hidraulika példatár, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, 2001
c) Letölthető anyagok
 1. Elektronikus jegyzet: BME-VVT: Hidraulika I. HEFOP jegyzet.
 2. Csoma R., Török G., Grivalszki P.: Hidraulika I. feladatgyűjtemény – Gyakorló feladatok, elektronikus jegyzet.
* elérhető: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/vizugy_VizugyiSzakirodalom/
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában illetve a tárgy teams csatornáján online.

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat és a vizsga alapján történik. A vizsga lehet szóbeli vagy írásbeli, a kérdések azonosak.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozatZH1A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1, D.3
2. zárthelyi dolgozatZH2A.1, A.4-A.6; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1, D.3
Írásbeli vagy szóbeli vizsgaVA.1-A.8; B.1-B.2, B.4; C.1, C.3; D.2-D.3

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH125%
ZH225%
Szorgalmi időszakban összesen50%
V50%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató az előadások és gyakorlatok legalább 70%-án részt vegyen illetve mindkét zárthelyi dolgozatra az elérhető pontszám legalább 40%-át egyenként elérje.
Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a szorgalmi időszakban megszerzett (félévközi) eredménye felülírja a korábbit.
3.5 Grading system
Az 1. és a 2. ZH eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 40%-át. Az elérhető pontszám 40%-ánál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez.
Legalább Elégséges vizsgajegy esetén az érdemjegyet a 3.3. pont szerinti összegzett eredményből az alábbi táblázat alapján számítjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 85%<=P
jó (4) 70%<=P<85%
közepes (3) 55%<=P<70%
elégséges (2) 40%<=P<55%
elégtelen (1) P<40%
3.6 Retake and repeat
 1. A két zárthelyi dolgozat a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontokban díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény felülírja a korábbit.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra7×1=7
felkészülés a teljesítményértékelésekre2×8=16
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása5
vizsgafelkészülés20
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév