Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Magasépítéstan II.
1.2 Code
BMEEOEMAS43
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Dudás Annamária
academic rank Associate professor
email dudas.annamaria@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Structural Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Magasépítéstan I. (BMEEOEMAS42)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben: Padlók. Tetőfedések és fémlemez-fedések. Tetőtéri beépítések szerkezetei. Szárazépítés szerkezetei. Homlokzatburkolatok. Függönyfalak és üvegezett tetők. Nyílászárók és árnyékolásuk. Épületfizika: hő- és páravédelem; akusztika. Épületrekonstrukció feladatai.
A féléves munka során a hallgatók a fenti témakörökben megszerzett ismereteket alkalmazzák, és az alkalmazás mikéntjét, lehetőségeit különböző feladatok, tervek készítésekor egyénileg is bizonyítják.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik a padlóburkolatok változatairól, kialakítási technológiájukról, és ismeri a talajon fekvő padlók és emeletközi födémek rétegrendi változatait,
 2. ismeri a pikkelyes és a táblás tetőhéjazatok típusait, a tetők rétegfelépítését, a tetőtéri beépítés szükséges anyagait és a hőszigetelés elhelyezésére vonatkozó előny-hátrány rendszert,
 3. ismeri a szárazépítés szerkezeteket, átlátja a változatok szerkezeti és technológiai szabályait,
 4. birtokában van a homlokzati hőszigetelés és az átszellőztetett homlokzatburkolatok tervezési és kivitelezési ismereteinek,
 5. tudomása van a függönyfalak és az üvegezett tetők üvegmegfogási és megtámasztási megoldásairól és a szerkezeti változatairól,
 6. tájékozott a nyílászárók hagyományos és korszerű változatairól és árnyékolásukról,
 7. összefüggéseiben értelmezi az alapvető épületfizikai hő- és páravédelemmel összefüggő számítási módszereit és az akusztikai tervezési megfontolásokat,
 8. tisztában van az épületrekonstrukció kiemelt feladataival és fontosságával.
B. Skills
 1. szakszerűen elkészíti adott léptékben a tervlapokat és részletterveket,
 2. otthoni munkája során hatékonyan alkalmazza a féléves ismeretszerzés módjait,
 3. képes az elméleti és gyakorlati órák során megismert épületszerkezetek és technológiák tervezésére, eltérő kiindulási paraméterek mellett átdolgozásukra, változatok közötti mérlegelésre,
 4. használja a szaknyelvet, fejleszti a rajzi és szakmai tudását,
 5. önálló munkával elkészíti a témánként tagolt ismeretanyag alapján az összetettebb épületszerkezeti feladatokat, terveket,
 6. alkalmazza az épületfizikai alapszámításokat, ami alapján értékeli a szerkezeteket,
 7. törekszik az új épületszerkezetek és a meglévők felújítási lehetőségeinek megismerésére, az energiahatékony megoldások alkalmazására,
 8. együttműködik oktatójával és hallgatótársaival az ismereteinek bővítésére.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti rajztechnikai, szakmai kommunikációs és szerkezettervezési tudását,
 3. törekszik a pontos és hibamentes műszaki rajzi ábrázolásra, az építési technológiai elvek megértésére és alkalmazására,
 4. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének a tervezési feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kijelölt rajzok szerkesztését,
 2. munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe,
 3. egyes helyzetekben – pl. gyakorlati órákon - együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza,
 5. aktívan részt vesz az egyeztetésekben,
 6. önálló döntések alapján végzi feladatát.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Padlórétegrendi kialakítások, szárazépítés padlószerkezetei
2.Padlószerkezetek csatlakozásai: válaszfal talajon fekvő padlón és emeletközi födémen, külső térburkolat
3.Szárazépítés
4.Tetőtér-beépítés fedélszerkezeti megoldásai
5.Tetőfedések rétegrendjei tetőtéri beépítés esetén
6.Fémlemez fedések csomópontjai
7.Homlokzati hőszigetelések és kialakításuk
8.Teljes homlokzati hőszigetelő épületburok kialakításának kritikus csomópontjai
9.Szerelt homlokzatok: tégla, kő, fa
10.Üvegezett nyílászárók, árnyékolás
11.Épületfizikai számítás: hőtechnika
12.Épületfizikai számítás: páratechnika
13.Épületrekonstrukció: falazat-, födém- és tetőfelújítás; utólagos víz- és hőszigetelések
14.Függönyfalak szerkezetei, homlokzati csomópontjai

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Dr. Gábor László: Épületszerkezettan I. – IV.,
 2. Dr. Széll László: Magasépítéstan I. – II.
b) Jegyzetek:
 1. Dr. Széll Mária: Magasépítéstan I. – II. (HEFOP jegyzet)
c) Letölthető anyagok:
 1. Előadáson megnevezett gyártói, illetve tervezési segédletek
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: dudas.annamaria@emk.bme.hu
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy összegző zárthelyi dolgozat, a gyakorlati órákon történő szerkesztési lapok elkészítése-beadása, 1 db kisházi feladat és 2 db házi feladat, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.4; B.1, B.3, B.7; C.3; D.4
2 db házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF1-HF2 A.1-A.6; B.1-B.5, B.8; C.1-C.4; D.1-D.2, D.4-D.6
1 db házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) KHF1 A.7; B.2, B.6, B.8; C.1-C.2; D.1-D.2, D.4-D.6
Gyakorlati órák - szerkesztési lapok (folyamatos részteljesítmény-értékelés) Sz A.1-A.8; B.1, B.4, B.6, B.8; C.1-C.3; D.2, D.3, D.5
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény-értékelés) A A.1-A.8; B.8; C.1-C.4; D.2-D.5
Írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.8; B.3, B.4, B.6; C.3, C.4; D.2, D.4, D.5
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 20%
HF1 5%
HF2 5%
KHF1 5%
SZ 3%
A 2%
Szorgalmi időszakban összesen 40%
V 60%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető 40 %-ot teljesítse a hallgató a legalább elégséges eredmény elérésével valamennyi teljesítményértékelési részben.
Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a félévközi eredmény felülírásra kerül.
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények korlátlan ideig fogadhatók el.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők ZH és ED érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Teljesítmény (P)
jeles(5) 91 % <= P
jó(4) 78 % <= P < 91%
közepes(3) 65 % <= P < 78%
elégséges(2) 49 % <= P < 65%
elégtelen(1) 49% < P
3.6 Retake and repeat
 1. A zárthelyi (ZH) 2. pótlására és javításra a pótlási időszakban biztosítunk díjköteles ehetőséget.
 2. Az 1. és a 2. házi feladat pótbeadása a rendes beadást követő héten pótdíj megfizetése nélkül lehetséges. Pótbeadási határidőn túli beadással a tárgy nem teljesíthető.
 3. A 3. házi feladat (KHF1) és a szerkesztő feladatlapok (SZ) - szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adhatók be.
 4. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 7×2=14
félévközi készülés a gyakorlatokon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 12
házi feladat elkészítése 26
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 10
Összesen 90
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév