Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Földalatti műtárgyak, mélyalapozás
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOGMAS42
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
Gyakorlat 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Tompai Zoltán
beosztás Adjunktus
email tompai.zoltan@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Szerkezet-építőmérnöki ágazatán
1.12 Előkövetelmények
Gyenge előkövetelmény:
 • Alapozás (BMEEOGMAT45)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2021. január 18.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a mélyalapozás és a földalatti építmények történetét, a cölöpözési technológiákat, az egyéb mélyalapozási módokat, a cölöpalapok tervezését.
Ismerje meg a földalatti műtárgyak főbb típusait, építéstechnológiájukat, legfontosabb terheléseiket, valamint igénybevételeik meghatározási módját.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri a mélyalapozások történetét,
 2. ismeri a cölöptípusokat, készítésüket és alkalmazási területüket,
 3. ismeri az egyéb mélyalapozási módokat,
 4. ismeri a földmegtámasztó falakra ható terheket,
 5. ismeri az alagutakra ható terheket,
 6. ismeri az alagutak, aluljárók és egyéb földalatti műtárgyak alkalmazási területeit és típusait,
 7. ismeri a földalatti műtárgyak építési módszereit.
B. Képesség
 1. képes a cölöpök méretezésére,
 2. képes az egyszerűbb mélyalapozási rendszerek tervezésére,
 3. képes a földalatti műtárgyak szerkezeti méreteinek és igénybevételeinek meghatározására,
 4. képes gondolatait rendezett formában, szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a legújabb szerkezetek és építési módszerek megismerésére,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 6. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének építőmérnöki megoldásában való alkalmazására.
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan végzi a cölöptervezési, valamint munkagödör-határolási feladatok megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Tantárgyprogram ismertetése, mélyalapozások története, cölöptípusok
2.Cölöptípusok, cölöptervezés
3.Cölöptervezés, egyéb mélyalapozási módok
4.Földnyomások. Földmegtámasztó falak terhelése és méretezése
5.Földmegtámasztó falak terhelése és méretezése
6.Alagutak terhei és igénybevételei
7.Földalatti műtárgyak alkalmazási területei, típusai
8.Gyalogos aluljárók
9.Mélygarázsok
10.Közúti alagutak
11.Közműalagutak
12.Metró
13.Alagútépítés
14.Összefoglalás

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Petrasovits, Fazakas, Kovácsházy: Városi földalatti műtárgyak tervezése és kivitelezése
b) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Földalatti műtárgyak
 2. Elektronikus jegyzet: Mélyalapozás
 3. Az előadás prezentációk jegyzetelhető formában
 4. Példatár
 5. Gyakorlati segédletek
2.6 Egyéb tudnivalók
 1. A gyakorlatokon és az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négynél több előadásról, illetve kettőnél több gyakorlatról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
 2. Az előző félévben elfogadott zárthelyik és házi feladatok (ismételt megvédéssel) érvényesek az adott félévben is.
2.7 Konzultációs lehetőségek

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben (a Tanszék honlapjáról) egyeztetve a tárgy előadójával vagy a gyakorlatvezetőjével.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése 4 db zárthelyi dolgozat és 2 db házi feladat, valamint az órákon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1, A.2, A.3; B.4
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2B.1, B.3
3. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH3A.4, A.5; B.4
4. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH4A.6, A.7; B.4
1. házi feladatHF1A.2; B.1, B.2, B.4; C.1-C.6; D.1-D.3
2. házi feladatHF2A.4; B.3, B.4; C.1-C.6; D.1-D.3

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JelePontRészarány
ZH115 pont15%
ZH210 pont15%
ZH315 pont15%
ZH415 pont15%
HF120 pont20%
HF220 pont20%
Összesen95 pont100%
Zárthelyi és házi feladat eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 40%-át.
Amennyiben egy házi feladatban vagy zárthelyiben több számítási feladat is van, úgy a minimális pontszámot (adott feladat pontszámának 40 %-a) mindegyik feladat esetén el kell érni.
A második házi feladatot (HF2) kizárólag az első házi feladat (HF1) beadása után adjuk ki.
Bármely sikeres ZH vagy HF hiánya a félév eredménytelenségét jelenti.
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)81%-
jó (4)69%-80%
közepes (3)55%-68%
elégséges (2)41%-54%
elégtelen (1)-40%
3.6 Javítás és pótlás
 1. Az 1. házi feladat az ütemtervben megadott határidőig adható be. Késedelmes beadás – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – a megadott póthatáridőig teljesíthető.
 2. Az 1. házi feladat a pótlási időszakban nem adható be.
 3. A 2. házi feladat a szorgalmi időszak utolsó napján 12:00-ig adható be. Késedelmes beadás – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig teljesíthető.
 4. A beadott és a gyakorlatvezető által átvett házi feladatot javításra vissza nem adunk, azt beadás után javítani már nem lehetséges.
 5. Az órákon történő aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
 6. Második pótlás – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – kizárólag 1 db zárthelyiből lehetséges.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra6
felkészülés a teljesítményértékelésekre4×7=28
házi feladat elkészítése2×7=14
Összesen90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2021. január 18.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév