Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőmérnöki kémia
1.2 Code
BMEEOEMAT41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Kopecskó Katalin
academic rank Associate professor
email kopecsko.katalin@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A kémiai törvényszerűségek megismerése. Az az egyes anyagtípusok megismerése, változásaik okainak feltárása, az ideális és reális anyagrendszerek, valamint mikroszkópikus és makroszkópikus viselkedés közötti különbség felismerése.
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:
A kémiai ismeretek jelentősége az építőmérnöki gyakorlatban. Miért kell kémiát tanulni? Az atomok szerkezete, elektronhéj felépítése, a molekulák szerkezete, kémiai kötéstípusok. Halmazállapotok magyarázata kötőerőkkel. Ideális és reális gázok törvényszerűségei. Folyadékrendszerek tulajdonságai. Kristályos szilárd anyagok felépítése (ion-, atom-, molekula- és fémrács és a kristályszerkezetből adódó tulajdonságok). Ideális és reális szerkezet, makroszkopikus kristályos anyagok és tulajdonságaik, rácshibák. Nem kristályos (amorf és üvegszerű) szilárd anyagok felépítése, tulajdonságaik. Makromolekulás anyagok rendszere, tulajdonságok kémiai magyarázata. Homogén és heterogén anyagi rendszerek csoportosítása, jellemzőik. Heterogén rendszerek és egyensúlyi viszonyaik, Gibbs törvény. Határfelületi jelenségek. Kémiai reakciók típusai és azok sebessége. Kémiai reakciók, aktiválási energia és reakcióhő. Hess tétele. Kémiai egyensúlyok. Savak, bázisok és sók, pH fogalma. Sók hidrolízise. Elektrokémia. Redoxi folyamatok, redoxi potenciálok. Fémek előállítása érceikből, fémek korróziója. Építőipari kötőanyagok kémiája, kötési mechanizmus. Cementkémia. Cementek kémiai és ásványtani összetétele, cementhidratáció. Hidratációs termékek, CSH, CAH, CH, elsődleges ettringitképződés. Másodlagos ettringitképződés. Témakörönként az elméleti tudás gyakorlati felhasználásának bemutatása.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a kémia általánosan használt fogalomrendszerét,
 2. ismeri a kémia legfontosabb törvényszerűségeit,
 3. érti az állapotjelzők közötti főbb függvénykapcsolatokat,
 4. érti a makroszkopikus anyagtulajdonságok kialakulásának kémiai magyarázatát.
B. Skills
 1. képes a reális anyagok viselkedésének kémiai magyarázatára,
 2. képes a kémiai rendszerek és folyamatok több szempontú analízisére.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek szerzése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. törekszik a kémiai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
2.3 Methods
Előadások, amelyek során anyagtani példák bemutatásával segítjük a tananyag befogadását.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Miért kell kémiát tanulni? A kémiai ismeretek jelentősége az építőmérnöki gyakorlatban.Az atomok felépítése és az abból adódó tulajdonságok. Periódusos rendszer.
2.Kötéstípusok I. (ionos, kovalens, datív, fémes). Kötéstípusok II. (hidrogén-kötés, van der Waals féle kötés). Gáz- és folyadékrendszerek tulajdonságai (kritikus hőmérséklet, közepes szabad úthossz, diffúzió).
3.Folyadékrendszerek tulajdonságai (viszkozitás, szerkezeti viszkozitás, dilatancia, Bingham testek, tixotrópia). Szilárd testek felépítése és tulajdonságai: 1. Kristályos anyagok rácstípusai.
4.Reális kristályok, kristályrács hibák, kristályok növekedése és a növekedést befolyásoló tényezők. Szilárd testek felépítése és tulajdonságai: 2. Üvegszerű anyagok szerkezete és tulajdonságai.
5.Makromolekulás anyagok rendszere, szerkezete, tulajdonságok kémiai magyarázata.
6.Makromolekulás anyagok csoportosítása előállításuk szerint, főbb típusok és jellemzőik. Homogén anyagrendszerek jellemzői, elegyek és oldatok, az oldódást befolyásoló tényezők, koncentráció.
7.Heterogén anyagrendszerek jellemzői (kolloid és durva diszperz rendszerek: aeroszolok, habok, emulziók, szuszpenziók, zárványok, ötvözetek). Fázistörvény. Fázisdiagramok.
8.Határfelületi jelenségek. Folyadékok felületi feszültsége. Korlátlan és korlátozott elegyedés.
9.Kapilláraktív anyagok. Nedvesítési jelenség. Kapilláris folyadékszint emelkedés és süllyedés. Gázadszorpció. Emulziók.
10.Kémiai reakciók (a reakciók sebességét befolyásoló tényezők, főbb reakció típusok, katalizátorok). Aktiválási energia, exoterm és endoterm reakciók, Hess tétel. Kémiai egyensúlyok, a tömeghatás törvénye.
11.Elektrokémia: Redoxi folyamatok (galvánelemek, elektromos erő, elektródpotenciál). Hidrogén elektród. pH mérése. Fémkorrózió (a korrózió típusai, a korrózió sebességét befolyásoló tényezők).
12.Kötőanyagok: 1. Nem hidraulikus szervetlen kötőanyagok (gipsz termikus átalakulásai, kötése, a mész előállítása, oltása, kötése, a tulajdonságait befolyásoló paraméterek). Termikus vizsgálatok.
13.Kötőanyagok: 2. Hidraulikus szervetlen kötőanyagok: szilikát- és aluminátcementek előállítása. A cement-gyártás során végbemenő kémiai átalakulások. A klinkerásványok fő összetevői és azok jellemzői.
14.A klinkerek és a cement hidratációja. Az elsődleges ettringit képződés szerepe. A kötési sebességet befolyásoló tényezők. Ettringit – monoszulfát átalakulás. Másodlagos ettringitképződés.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials

A ppt előadások pdf változatai.

Elektronikus úton elérhető oktatási segédanyag.

2.6 Other information
2.7 Consultation

A félév során meghirdetett heti gyakoriságú, vagy előzetes egyeztetéssel egyedi alkalmak során van lehetőség konzultálni.

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, az aktuális „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, amely elérhető a tárgy honlapján.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)Jele Értékelt tanulási eredmények
Zárthelyi 1 ZH1 A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két összegző zárthelyi dolgozat alapján történik.
Zárthelyi 2 ZH2 A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két összegző zárthelyi dolgozat alapján történik.

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
zh1A két zárthelyi eredményének együttesen el kell érnie a félév során szerezhető összpontszám felét.
zh2A két zárthelyi eredményének együttesen el kell érnie a félév során szerezhető összpontszám felét.
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
 1. Részvétel az előadások legalább 70%-án.
 2. A két zárthelyi eredményének együttesen el kell érnie a félév során szerezhető összpontszám felét.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85-100
jó (4)74-84
közepes (3)62-73
elégséges (2)50-61
elégtelen (1)<50
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét a fenti szempontok szerint határozzuk meg.
A végső érdemjegyet a két zárthelyi összpontszáma alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
A hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében vehet igénybe pótlást (azaz egy zárthelyi pótolható/ismételhető) , TVSZ 14. § (1).
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
Részvétel az előadásokon 14×2
Felkészülés a zárthelyikre 2×16
Összesen 60
30óra/kredit
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév