Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Magasépítéstan alapjai
1.2 Code
BMEEOEMAT44
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Tömböly Cecília
academic rank Assistant professor
email tomboly.cecilia@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Építőmérnöki ábrázolás (BMEEOEMAT42)
1.13 Effective date
2 February 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben: az épületet érő hatások, teherhordó falas és vázas teherhordó szerkezetű épületek, hagyományos födémek, lépcsők, alapozási módok, talajjal érintkező épületrészek szigetelése, lapostetők, hagyományos fedélszékek és fedések, homlokzatképzések, valamint épületgépészeti és épületenergetikai alapismeretek.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik az épületet érő hatásokról, az épületet alkotó épületszerkezetek teljesítőképességéről és az elvárt követelményekről,
 2. (előző tanulmányaira építve) ismeri a terveken alkalmazott a rajzi jelölésrendszert,
 3. ismeri a falak típusait, a falak építési szabályait, és főbb anyagait, valamint a különböző téglakötéseket,
 4. érti a vázas épületek építésének folyamatát, és ismeri főbb szerkezeti elemeit,
 5. áttekintéssel rendelkezik a födémek típusait illetően, érti a födémek statikai működését, rétegfelépítését, és csomópontjainak kialakítási elveit,
 6. ismeri a „hőhídmentes” szerkezetek (pl. koszorú, erkély) kialakításának lehetséges módjait,
 7. tájékozott a lépcsőszerkezetek fajtáit, építését, kialakítását illetően,
 8. összefüggéseiben értelmezi a fedélszékek működését, ismeri a magastetők részeit, vízelvezetését és a hagyományos tetőhéjalásokat,
 9. különbséget tud tenni az egyhéjú és kéthéjú lapostetők között, ismeri a leggyakrabban használt rétegrendeket,
 10. birtokában van a síkalapozással és a mélyalapozással kapcsolatos alapismereteknek,
 11. tisztában van a nyílászárók rendeltetésével, és a nyílászárókkal kapcsolatos általános követelményekkel.
B. Skills
 1. használja a rajzi kommunikáció jelrendszerét,
 2. szakszerűen, a jelrendszer korrekt használatával elkészíti adott léptékben a szükséges tervlapokat, tervrészleteket,
 3. rutinszerűen olvassa épületek tervrajzait,
 4. otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, termékkatalógusok, internet),
 5. kiválasztja a (tantárgy témakörének megfelelő) terveken látható hibás megoldásokat, és képes a helyes megoldások ismertetésére,
 6. lényegre törően, szakszavak helyes használatával ismerteti szóban és írásban a tantárgy bármely témakörét,
 7. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott rajzfeladat elkészítésekor
 8. alkalmazza az energiahatékonyságra és környezet-tudatosságra vonatkozó ismereteit az épületek és a szerkezetek értékelésénél.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti rajzi és kommunikációs készségét, tudását, és szakmai szókincsét,
 3. törekszik pontos szerkesztések és hibátlan rajzok készítésére,
 4. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének megértésére, és ilyen tárgyú ismereteinek bővítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kijelölt rajzok szerkesztését,
 2. munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe,
 3. egyes helyzetekben – pl. gyakorlati órákon- együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. aktívan részt vesz a szakmai vitában,
 5. véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Az épületeket érő hatások. Az épület és az épületszerkezetek kapcsolata. Szerkezetek teljesítőképessége és a követelmények kapcsolata. Teherhordó falas szerkezetek.
2. Téglakötések
3. Födémek és koszorúk. Erkélyek. Erkélyek hőhídmentes kialakítása
4. Födémcsomópontok, részletek, födémterv
5. Vázas épületek típusai, korszerű szerkezeti rendszerek és anyagok
6. Lapostetők rétegrendje és vízelvezetése, a csapadék elleni szigetelés anyagai
7. Magastetők főbb típusai, a szerkezet sajátosságai, a magastető vízelvezetése
8. Alapozási ismeretek, főbb alapozási módok
9. Épületgépészeti alapok. Épületfizika (energetikai rendeletek, napenergia-hasznosítás, stb.)
10. A hagyományos tetőhéjalás anyagai
11. Lépcsők: szerkezeti variációk
12. Homlokzatképzés, "rétegek" a homlokzaton, szerelt homlokzatburkolatok
13. Korszerű nyílászárók, nyílászárók csoportosítása, felépítése, teljesítménye
14. Összefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 1. Dr. Széll Mária: Magasépítéstan alapjai („HEFOP jegyzet”) elektronikusan is elérhető jegyzet
b) Letölthető anyagok:
 1. Az előadások kivetített anyagai (ppt)
Előadáson megnevezett gyártói, illetve tervezési segédletek
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: tomboly.cecilia@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy moodle rendszeren keresztül történő otthoni ellenőrző dolgozatok, egy összegző zárthelyi dolgozat, a gyakorlati órákon történő szerkesztési lapok elkészítése-beadása, 3 db házi feladat, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1 db zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH A.1-A.8; B.1-B.3, B.5-B.8; C.3; D.5
2 db ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés) ED1-ED2 A.1-A.6; B.3, B.6; D.5
3 db házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF1-HF3 A.1-A.11; B.1-B.4; C.1-C.4; D.1-D.2
Gyakorlati órák - szerkesztési lapok (folyamatos részteljesítmény-értékelés) Sz A.1-A.11; B.1-B.8; C.1-C.4; D.3-D.5

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH 35%
ED1 5%
ED2 5%
HF1 15%
HF2 15%
HF3 15%
Sz 10%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A ZH, ED1, ED2, HF1, HF2, HF3, és Sz értékelése 1-5-ig osztályzattal történik.
A félév végi jegy megszerzésének feltétele a minimum elégséges ZH, a házi feladatok (HF1, HF2, HF3) és a szerkesztési lapok (SZ) mindegyikének minimum elégséges osztályzata. A folyamatos részteljesítmény-értékelés érdekében a szerkesztési lapok (SZ) ellenőrzése a gyakorlatok után történik, végső eredménye ezek átlagából adódik. A házi feladatokkal (HF1-HF3) kapcsolatban a konzultáció (az oktató által kijelölt időpontban) ajánlott. A feladatok bevétele nem jelent automatikusan elégséges osztályzatot.
A végső osztályzat az egyes értékelésekre kapott osztályzatok 3.3 szerinti súlyozása szerint, a kerekítés általános szabályait betartva alakul.
A jelenléti feltételeket teljesítők ZH és ED érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Teljesítmény (T)
jeles(5) 90≤T
jó(4) 80≤T<90%
közepes(3) 65≤T<80%
elégséges(2) 50≤T<65%
elégtelen(1) T<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A zárthelyi (ZH) 2. pótlására és javításra a pótlási időszakban biztosítunk díjköteles lehetőséget.
 2. Az ED-k (ED1, ED2) a szorgalmi időszakban egyszer pótolható.
 3. A 1. és 2. házi feladat (HF1, HF2) pótbeadása a rendes beadást követő hét gyakorlatán pótdíj megfizetése nélkül lehetséges. Pótbeadási határidőn túli beadással a tárgy nem teljesíthető.
 4. A 3. házi feladat (HF3) - szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 14:00 óráig adható be.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel az előadáson 7×2=14
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×0,5=7
részvétel a gyakorlaton 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 12
házi feladatok elkészítése 19
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 10
Összesen 90
3.8 Effective date
2 February 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév