Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Építéstan
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOEMMM-4
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Terjék Anita
beosztás Egyetemi docens
email terjek.anita@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező a Szerkezet-építőmérnök (MSc) szak Magasépítő és rekonstrukció specializációján
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2022. február 2.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy a mesterképzés hallgatóinak az építés területén napjainkban használatos -de az alapképzésben nem tárgyalt– építési szerkezetekkel és technológiákkal kapcsolatos ismere-teket adja át. Hangsúlyosak a bemutatott szerkezetek épületenergetikai vonatkozásai is, így a féléves munka során a hallgatóknak ezen ismereteket kontaktórákon és az önálló tanulmányban is alkalmazniuk kell.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. áttekintéssel rendelkezik az építési rendszerek kialakulásának feltételeiről, a rendszerek főbb alkotóelemeiről,
 2. különböző műszaki szempontok szerint értékelni tudja a szerkezeti rendszereket, építési technológiákat,
 3. áttekintéssel rendelkezik a speciális igényeket kielégítő épülettípusok (pl. konténerházak) körét illetően, és ismeri főbb szerkezeti elemeiket,
 4. ismeri a vasbetonszerkezetek megjelenésére vonatkozó szempontrendszereket,
 5. megérti a speciális feszítési eljárások működési elvét,
 6. ismeri a szárazépítés speciális alrendszereit, típusait (pl. fólia álmennyezetek), és a különleges funkciókat betöltő szerkezetei egységeket,
 7. érti az energiatudatosságra és környezettudatosságra vonatkozó főbb előírásokat, illetve megérti ezen elvek figyelembevételének szükségességét,
 8. áttekintéssel rendelkezik az épület energiamérlegét kedvezőtlenül befolyásoló szerkezeti egységek jellegéről, és javaslatokkal bír ezen szerkezetek helyes kialakításának módjáról.
B. Képesség
 1. szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az adott témakörökről,
 2. szakirodalomkutatás alapján összehasonlító elemzéseket végez az új építési technológiák és rendszerek körében,
 3. feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internet),
 4. megbízhatóan értékeli a különböző építési technológiákat a megadott szempontok tükrében,
 5. alkalmazza az energiahatékonyságra és környezettudatosságra vonatkozó -a félév során elsajátított- ismereteit az épületek és a szerkezetek értékelésénél,
 6. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára,
 3. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan elvégzi a választott tanulmány/téma feldolgozását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1 Speciális építési technológiák és új szerkezeti rendszerek (pl. polisztirolbeton blokkok, grafitadalékos polisztirol blokkok, fabeton…)
2 Vasbetonszerkezetek esztétikája, az esztétikai osztályozás szempontjai
3 Feszített tartók anyagtani és technológiai összefüggései
4 A szárazépítés sajátosságai, új anyagai, új technológiái (utólagos ráépítésnél, bővítésnél használható szerkezetek)
5 Könnyűszerkezetes szerelt házak, készházak technológiai jellemzői és ökológikus megítélésük
6 Konténerházak; gyorsépítésű lakáscélú és közintézmények befogadására alkalmas épülettömbök katasztrófahelyzetben
7 Mobilházak, utcabútorok, térburkolatok a városi közösségi funkciók teljesítésére
8 Energiatudatosság, környezettudatosság az építészetben, energiatudatos építés kivitelezési részletei
9 Korszerű rögzítéstechnika az épületenergetikai teljesítőképesség biztosítása érdekében (pl: hőhídmentes kapcsolatok különböző homlokzati és tetőrétegek felhordásához)
10 Épületenergetikai követelmények teljesítését biztosító szerelő jellegű megoldások (szendvicspanelek, hőszigetelő panelek falakra, magastetőkre és lapostetőkre)
11 Különleges épületszerkezetek, sportlétesítmények és mezőgazdasági épületek jellemző szerkezeti megoldásai
12 Padlószerkezetek különleges igénybevételekre: sportpadlók, álpadlók, kontakt padlók
13 Esettanulmány (aktuális, új építésű építmény elemzése adott szempontok szerint)
14 Fémszerkezetek, bádogosszerkezetek az épületek tervezett élettartamához igazodó anyagokkal és technológiával

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Letölthető anyagok:
 • Elektronikus jegyzet: Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona- Dr. Dudás Annamária: Magasépítéstan MSc
 • Előadásokon ajánlott szakirodalom, termékkatalógus
2.6 Egyéb tudnivalók
Az előadások 70%-án a jelenlét kötelező.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: terjek.anita@emk.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése vizsga (V) és egy házi feladat (HF1), valamint az órákon tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
írásbeli vizsga (összegző értékelés) V A.1-A.8; B.4-B.5
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF1 A.1-A.8; B.1-B.3, B.6
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A C.1-C.3; D.1, D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Jele Részarány
HF1 40%
aktív részvétel 10%
Szorgalmi időszakban összesen 50 %
V 50 %
Összesen 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból az aláírás megszerezésének feltétele a jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók esetén: a 3.2. pontban jelzett HF1 megadott határidőig beadása, és minimum elégséges minősítése.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Érdemjegy Teljesítmény (T)
jeles(5) 91≤T
jó(4) 78≤T<91%
közepes(3) 65≤T<78%
elégséges(2) 49≤T<65%
elégtelen(1) T<49%
3.6 Javítás és pótlás
1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés az órákra 14×0,5=7
felkészülés a vizsgára 15
házi feladat elkészítése 20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 20
Összesen 90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2022. február 2.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 II. félév