Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Infrastruktúra tervezés projektfeladat
1.2 Code
BMEEODHAI41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Kollár Attila
academic rank Assistant professor
email kollar.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Infrastructure Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Vízépítés, vízgazdálkodás (BMEEOVVAT43)
 • Közlekedéstervezés (BMEEOUVAI43)
 • Közművek II. (BMEEOVKAI41)
1.13 Effective date
3 February 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja átfogó komplex tervezői szemlélet átadása. A feladatkiírás alapja egy kistérség, amelynek részeit belterületek képezik. A kistérségen megtervezendők az infrastruktúrális létesítesítmények főbb csoportjai, belterületi úthálózat, vízi közművek, valamint a kistérség átfogó vízrendezése. A tervfeladat a következő lépésekben dolgozandó ki: valamennyi szakágat felölelő kistérségi koncepció, az egyes szakági feladatrészek kijelölt részeinek továbbtervezése engedélyezési terv szintű kidolgozottsági részletességig. Ez alapján a kijelölt részek meghatározó csomóponti elemeinek részletes kidolgozása anyagkiírással.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az úttervezésben alkalmazott egyszerű tervezési eljárások szintetizálásának lépéseit,
 2. ismeri a burkolatmegerősítés tervezése során alkalmazott számítási és szerkesztési lépéseket,
 3. ismeri az egyszerű közműtervezés eljárások lépéseit
 4. ismeri az egyszerű vízrendezési kérdések lépéseit
B. Skills
 1. képes egy települési útszakasz a megadott forgalmi adatok alapján a forgalmi sávok számának meghatározására,
 2. képes a megadott forgalmi igényekre pályaszerkezetet meghatározni
 3. képes a korábban tanultak alapján engedélyezési tervi szinten elkészíteni egy közúti nyomvonal útépítési és forgalomtechnikai munkarészét,
 4. képes a korábbi tanulmányok alapján vízépítési tervezési feladatokat elvégezni
 5. képes a korábbi tanulmányok alapján közműtervezési feladatokat elvégezni
 6. képes gondolatait rendezett formában szóban, írásban és szabványos tervi munkarészeken kifejezni.
C. Attitudes
 1. együttműködik a konzultációk során az oktatóval,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök szakszerű használatára,
 3. törekszik a tervezési probléma megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 5. törekszik a feladatok készítése során a pontos és érthető, mérnöki színvonalon elvárható, rendezett külalakú munka készítésére,
 6. törekszik a fenntarthatóság, az integrált tervezés és a környezettudatosság elveinek tervezési feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. elvégzi a tervezési feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkodásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza,
 4. felkészül a konzultációs órákra a konzultációk gördülékenyebbé tétele érdekében,
 5. képességeihez és előzetes felkészültségéhez mérten felelős döntést hoz a konzultációs órákon történő megjelenések gyakoriságával kapcsolatban, a feladatok elvárható színvonalon történő teljesítése érdekében.
2.3 Methods
Konzultáció során segítségadás a tervezési feladatok megoldásához (a korábban tanult elemek
egy projektbe fűzéséhez), kommunikáció szóban, önállóan készített egyéni otthoni feladatok.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Feladatkiadás, Út
2.Feladatkiadás, Vízépítés
Konzultáció
3.Feladatkiadás, Közmű
Konzultáció
4.Konzultáció
1. aláírás, Vízépítési szakág
5.Konzultáció
1. aláírás pótlása, Vízépítési szakág
6.Konzultáció
1. aláírás, Közlekedésépítési szakág
7.Konzultáció
1. aláírás pótlása, Közlekedésépítési szakág
8.Konzultáció
1. aláírás, Közmű szakág
9.Konzultáció
1. aláírás pótlása, Közmű szakág
10.Konzultáció
11.Konzultáció
2. aláírás, Vízépítési szakág
12.Konzultáció
2. aláírás, Vízépítési szakág
13.Konzultáció
2. aláírás, Közlekedésépítési és Közmű szakág
14.Konzultáció
2. aláírás pótlása, Közlekedésépítési és Közmű szakág

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Letölthető anyagok:
 • Vasvári G.: Burkolatmegerősítés
 • Vasvári G.: Tervezési segédlet
Szabványok:
2.6 Other information
A tantárgy speciális jellege miatt a konzultációs órákon való részvétel nem kötelező. A részvétel elmulasztása azonban semmilyen módon nem mentesíti a hallgatót sem a feladatok megfelelő színvonalú megoldása alól, sem a közös konzultációs órákon elhangzott (ismétlő, szintetizáló jellegű) tudásanyag ismeretének hiánya alól.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy házi feladat három szakági munkarészei (folyamatos részteljesítmény-értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
Vízépítési szakág (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF (Vízépítés) A.4; B.4; C.1-C.6; D.1-D.5
Közlekedésépítési szakág (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF (Közlekedésépítés) A.1, A.2; B.1-B.3, B.6; C.1-C.6; D.1-D.5
Közmű szakág (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF (Közmű) A.3; B.5; C.1-C.6; D.1-D.5

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF (Vízépítés)33,3%
HF (Közlekedésépítés)33,3%
HF (Közmű)33,3%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)90<=P
jó (4)75<=P<90%
közepes (3)62,5<=P<75%
elégséges (2)50<=P<62,5%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a részletes féléves ütemtervben meghatározottak szerint, (általában a rendes határidő után 1 héttel) adható be.
A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a konzultációkon2×14=28
házi feladat elkészítése2×76=152
Összesen180
3.8 Effective date
3 February 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév