Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Építőanyagok 1.
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOEMA301
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
Laboratóriumi gyakorlat 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Nemes Rita
beosztás Egyetemi docens
email nemes.rita@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Nem az építőmérnöki program része
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2017. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A félév során a hallgatók megismerik az alapvető anyagtani fogalmakat (tömegeloszlás, hidrotechnika, szilárdságvizsgálatok), és a legfontosabb építőanyagok (fémek, betonok, kerámiák, fa, üveg és műanyagok, természetes kőzetek) alapvető jellemzőit, vizsgálati módjait és alkalmazási területeit. A hallgatók útmutatást kapnak a különböző szerkezetek anyagainak kiválasztásához szükséges szempontokról.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el tudásukat, és fejlesztik képességeiket.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri az alapvető anyagtani fogalmakat,
 2. ismeri az építőanyagok alapvető tulajdonságait és azok vizsgálati módszereit,
 3. áttekintéssel rendelkezik a fémek a beton, a kerámiák, a fa, az üveg és a műanyagok területein,
 4. tájékozott az építőanyagok területén,
 5. ismeri az adott szerkezetek, ill. szerkezeti elemekhez alkalmazható építőanyagokat és kiválasztásuk lehetséges szempontjait és módjait.
B. Képesség
 1. használja és tudja értelmezni a megfelelő anyagtani jelöléseket,
 2. rutinszerűen tudja értelmezni és összehasonlítani az anyagok alapvető jellemzőit,
 3. kiválasztja a (tantárgy témakörének megfelelő) szerkezethez megfelelő építőanyagot,
 4. lényegre törően, a terminológia helyes használatával képes ismertetni szóban és írásban a tantárgy bármely témakörét,
 5. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott feladat elkészítésekor
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti kommunikációs készségét, tudását és szakmai szókincsét,
 3. törekszik pontos terminológia használatára,
 4. otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült jegyzőkönyvek, katalógusok, a megfelelő online források beazonosítása).
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan végzi el a kőzetfelimeréshez szükséges gyakorló feladatokat az erre biztosított idősávban és helyiségben,
 2. munkáját érő megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe,
 3. egyes helyzetekben – pl. laborgyakorlati órákon- együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. aktívan részt vesz szakmai vitában, véleményét indoklással együtt fejti ki.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, laboratóriumi gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan és csoportmunkában készített feladatok.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Az építőanyagok általános tulajdonságai előadás
Tömegeloszlás (T) laborgyakorlat
2.Szilárdsági, alakváltozási jellemzők előadás
3.Faanyagok és jellemzőik előadás
Hidrotechnika (H) laborgyakorlat
4.Kerámia, falazóanyagok, tetőfedő anyagok előadás
5.Kötőanyagok előadás
Szilárdság 1 (S1) laborgyakorlat
6.Félévközi elméleti zh (EZH)
7.Vázlattervi hét
8.Építési kőanyagok, kőzettani besorolás és megnevezés, fő tulajdonságok előadás
9.Beton előadás
Szilárdság 2 (S2) laborgyakorlat
10.Műanyagok előadás
Számítási zh (SZGY)
11.Üveg előadás
Kőzetfelismerés laborgyakorlat
12.Szigetelőanyagok, festékek előadás
Kőzetfelismerés számonkérés
13.Összefoglaló zh (ÖZH)
14.Feldolgozási hét

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Balázs György: Építőanyagok és kémia
 2. Török Ákos: Geológia mérnököknek
b) Jegyzetek:
 1. Geológia Építészeknek Török Ákos HEFOP jegyzet
c) Letölthető anyagok:
 1. Előadás vetített anyaga, ppt
 2. Laborgyakorlatiok jegyzőkönyvi lapjai
 3. Mintafeladatok a számítási zh-hoz
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; a tárgyelőadónál vagy a gyakorlatvezetőknél

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat, egy gyakorlati feladat (kőzetfelismerés) és egy összegző zárthelyi dolgozat alapján történik. A hallgatói jelenléti követelmény a kontaktórákon min. 70%.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1 db összefoglaló zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ÖZHA.1-A.4; B.1-B.2, B.4; C.3
1 db elméleti zárthelyi dolgozat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)EZHA.1-A.4; B.1-B.2, B.4-B.5; C.3; D.3
1 db gyakorlati zárthelyi dolgozat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)SZGYA.1-A.4; B.1-B.2, B.4-B.5; C.3; D.3
1 db gyakorlati számonkérés (folyamatos részteljesítmény-értékelés)A.1-A.5; B.1-B.5; C.3-C.4; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
ÖZH50
EZH16
SZGY20
14
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi követelmény legalább elégséges (min. 50%) teljesítésével szerezhető aláírás.
Minimális követelmények:
ÖZH 50%
EZH+SZGY+KŐ 50%
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)>=85
jó (4)>=74
közepes (3)>=62
elégséges (2)>=50
elégtelen (1)<50
3.6 Javítás és pótlás
Minden számonkérés pótlására egyszer biztosítunk lehetőséget órarenden kívüli időpontban.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon12×3=36
félévközi készülés a gyakorlatokra14
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása40
Összesen90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2017. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév