Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Magasépítési technológia projektfeladat
1.2 Code
BMEEOEMA-DP
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Csanaky Judit Emília
academic rank Assistant professor
email csanaky.judit@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Szerkezettervezés projektfeladat (BMEEODHAS41)
 • Többdimenziós projektelemzés (BMEEOEMA-D3)
Gyenge előkövetelmény:
 • Építéstechnológia I. (BMEEOEMA-D1)
Ajánlott előkövetelmény:
 • Épületszerkezettervezés metodikája (BMEEOEMA-A1)
1.13 Effective date
2 February 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy az Építéstechnológia és menedzsment specializáció hallgatóinak - egy párban végzendő - ipari nagylétesítményre vonatkozó tervfeladaton keresztül, tervezési, gyártási és szerelési technológiákkal összefüggő átfogó komplex tervezői és kivitelezői szemléletet kíván átadni.
A féléves projekt feladat elvégzése során szükséges a vonatkozó szakirodalom tanulmányozása (tanulmányi vázlatok készítése), a szakipari szerkezetek energetikai optimalizációja, és tervezése, valamint a költségbecslés tervezés, optimálás és a létesítmény térbeli és időbeli organizációs tervezése. A feladat elvégzése során szerzett tudásukról a feladat dokumentálásával és ennek összefoglaló prezentálásával adnak számot a hallgatók.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik egy ipari csarnok tervezésének bementi adatösszefüggéseiről,
 2. ismeri az ipari épületek méretrendjét, szakipai szerkezeteit, és azok energetikai szempontú optimális kialakításának lehetőségét,
 3. birtokában van a költségbecsléssel, erőforrás ütemezéssel kapcsolatos, valamint a kivitelezés térbeli és időbeli organizációjához szükséges ismereteknek.
 4. áttekintéssel bír a mérnöki tevékenységhez kapcsolódó szakági feladatok műszaki kérdéseiről és azoknak a tervezési gyakorlatban történő alkalmazásáról,
B. Skills
 1. szakszerűen, különböző CAD rendszerek használatával elkészíti adott léptékben a szükséges tervrészleteket
 2. kezeli a költségvetés készítő és kiíró programrendszereket
 3. rutinszerűen alkalmazza a projektek idő és erőforrás ütemezéséhez készült szoftvereket
 4. használja az energetikai méretező és tanúsító programokat
 5. szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az adott témakörökről,
 6. a gyakorlatban alkalmazni képes az építés szervezés komplex gazdasági és időbeli összefüggéseit,
 7. a gyakorlatban alkalmazni képes az energiatudatosságra és a tűzvédelemre vonatkozó főbb előírásokat, illetve projekttervét ezen elvek figyelembevételével készíti el,
 8. hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés különböző formáit (hagyományos, és digitális mód) a tervezési feladat elvégzésekor
 9. megbízhatóan értékeli a különböző építési technológiákat a megadott szempontok tükrében,
 10. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására a tervfeladat elkészítése során,
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára,
 3. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan / kiscsoportban elvégzi a választott projektfeladat feldolgozását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Konzultáció során kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Feladatkiadás és konzultáció 1. feladatrész: Az ingatlan kiválasztása
2. Konzultáció, 2. feladatrész: A raktárcsarnok helyszínrajzi elrendezése és méretrendje, megközelítése
3. feladatrész: Szakirodalom tanulmányozása (tanulmányi vázlatok készítése)
3. Konzultáció, 2. és 3. feladatrész, 1. feladatrész áttekintésével
4. Konzultáció, 3. feladatrész, 2. feladatrész áttekintésével
5. Konzultáció, 3. feladatrész áttekintésével
4. feladatrész: A szakipari szerkezetek energetikai optimalizációja + vázlatterv készítése
6. Konzultáció, 4. feladatrész, 5. feladatrész: Burkolatterv készítése
7. Konzultáció, komplexen a feladatok áttekintésével
8. Konzultáció, 5. feladatrész, 6. feladatrész Időbeli organizáció
9. Konzultáció, 5. feladatrész, 6. feladatrész, 7.feladatrész: Térbeli organizáció
10. Konzultáció, 6. feladatrész, 7. feladatrész, 8.feladatrész: Költségbecslés tervezés optimálás,
11. Konzultáció, komplexen a feladatok áttekintésével
12. Konzultáció, komplexen a feladatok áttekintésével
13. Konzultáció, komplexen a feladatok áttekintésével, a feladatok megoldásainak véglegesítése
14. Prezentáció

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Gyártói tervezési segédletek, alkalmazástechnikai útmutatók,
 2. A konzultáció során bemutatott összegyűjtött segédanyagok
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: csanaky.judit@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy projektfeladattal és a konzultáción tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
ProjektfeladatPROA.1-A.4; B.1-B.10; C.1-C.3; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Projektfeladat100%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók projektfeladat-eredményét az alábbi táblázat szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80<=P
jó (4) 70<=P<80%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A projekt meghatározott részfeladatának bemutatása a 7. és 11. héten– első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a további késedelem esetén a tervezési feladat nem folytatható.
 2. A projektfeladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel konzultációkon 14×2=28
félévközi készülés a konzultációkra 14×3=42
projektfeladat elkészítése 110
Összesen 180
3.8 Effective date
2 February 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév