Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Talaj és szerkezet kölcsönhatása
1.2 Code
BMEEOGMMS52
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Móczár Balázs
academic rank Associate professor
email moczar.balazs@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Engineering Geology and Geotechnics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Structural Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a szerkezettervezéshez elengedhetetlenül szükséges geotechnikai alapokat úgy, mint az Eurocode 7 ismeretét-alkalmazását, geotechnikai kategóriák rendszerét, a geotechnikai adatszolgáltatások típusait és tartalmi követelményeit; a cölöpalapozások geotechnikai és szerkezeti tervezését a lehetséges hatásokra; rugalmasan ágyazatott lemezek tervezését, ágyazási együtthatók-rugóállandók felvételét; cölöppel gyámolított lemezek és "rigid inclusion" tervezése; munkatérhatárolások statikai tervezése, elmozdulások számítása, rugóállandók felvételének lehetőségeit és ezek hatását az igénybevételekre/mozgásokra; horgonyok tervezését; hídfőkialakítások geotechnikai kérdéseit; dinamikus hatásokra- földrengésre történő geotechnikai tervezést.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a EC7 rendszerét, alapjait,
 2. ismeri a geotechnikai kategóriákat, adatszolgáltatások típusait és tartalmi követelményeit,
 3. ismeri a cölöpalapozások tervezésének menetét, rugóállandók felvételét,
 4. ismeri a rugalmasan ágyazott lemezek tervezésének menetét, rugóállandók felvételét,
 5. ismeri a cölöppel gyámolított lemezek és rigid inclusion tervezésének menetét, rugóállandók felvételét,
 6. ismeri a munkatérhatárolások tervezésnek menetét,
 7. ismeri a talajhorgonyok tervezésének menetét, kialakításának lehetőségeit,
 8. ismeri a hídfők kialakításának geotechnikai tervezési szempontjait,
 9. ismeri a dinamikus hatásokra-földrengésre történő geotechnikai tervezés alapvető összefüggéseit
B. Skills
 1. képes az EC7 értelmezésére, annak alkalmazására,
 2. képes cölöpalapozások tervezésére
 3. képes a rugalmasan ágyazatott lemezek tervezésére
 4. képes a cölöppel gyámolított lemezek és rigid inclusion alapozás tervezésére
 5. képes munkatérhatárolások statikai tervezésére
 6. képes hídfők geotechnikai modellezésére, töltéssüllyedések számítására
 7. képes a dinamikus hatásokra és földrengésre történő geotechnikai tervezésre
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott a korszerű szoftverek és tervezési módszerek használatára,
 4. törekszik a geotechnikai problémamegoldáshoz szükséges tervezési rendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a szerkezettervezéssel összefüggő geotechnikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák
használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezetés, a geotechnikai tervezés az Eurocode 7-1 szerint. Geotechnikai adatszolgáltatások típusai és tartalmi követelményei.
2. Munkatérhatárolások geotechnikai-statikai tervezése.
3. Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései. Lemezmerevség hatása a talajreakcióra, ágyazási tényező felvételének lehetőségei.
4. Cölöpalapozások geotechnikai és szerkezeti tervezése.
5.Cölöpalapozások geotechnikai és szerkezeti tervezése.
6. Cölöppel gyámolított lemezek tervezése.
7. Cölöppel gyámolított lemezek tervezése.
8. ZH1. Hídfőkialakítások geotechnikai szempontjai.
9. Hídfőkialakítások geotechnikai szempontjai.
10. Hídfőkialakítások geotechnikai szempontjai.
11. Helyszíni geofizikai vizsgálatok: down-hole, cross-hole vizgsálat, szeizmikus CPT, hullámterjedés helyszíni meghatározásának egyéb lehetőségei.
12. Dinamikus viselkedést leíró talajparaméterek laboratóriumi meghatározása. Kis alakváltozásai tartományban jellemző talajparaméterek, leromlási görbe.
13. Felszíni gyorsulás meghatározása talajválasz elemzéssel (site response analysis).
14. ZH2

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Dr. Móczár Balázs-Józsa Vendel: Talaj- és szerkezet kölcsönhatása
 2. Előadás ppt-k
2.6 Other information
1) A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki három vagy több gyakorlatról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2) Minden hallgatónak eredeti (saját) munkát kell beadnia. A másolás, csalás, plagizálás semmilyen formában nem elfogadott. Akik megsértik a BME TVSZ vonatkozó előírásait elégtelen(1) végső érdemjegyet szereznek, pótlási lehetőséggel nem rendelkeznek és a tantárgyat nem adhatják le, továbbá tettüket a Dékáni Hivatalnak jelentik. A csalás és a plagizálás definíciója a TVSZ-ben megtalálható. (ez ki is maradhat)
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e‐mail‐ben egyeztetve az adott oktatóval;

tárgyfelelős e‐mail: moczar.balazs@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése 2 zárthelyi dolgozat és 3 házi feladat, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.5; B.1-B.4; C.5
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH2 A.6-A.9; B.5-B.7; C.5
1.házi feladatHF1A.9; B.7; C.1-C.5; D.1-D.3
2.házi feladat HF2 A.9; B.7; C.1-C.5; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 30%
ZH2 30%
HF1 20 %
HF2 10 %
HF3 10 %
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
Mindhárom zárthelyi és a két házi feladat eredménytelen, ha a hallgató külön-külön nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. A hallgató csak akkor teljesíti a félévet, ha mind az öt részfeladatból legalább 50 %-os eredményt elért.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból külön aláírás nem szerezhető.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
A végső érdemjegyet az öt részfeladat százalékos összegeként számítjuk, minden egyes százalék egy pontnak felel meg (összesen 100 pont)
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 85<=P
jó (4) 70<=P<85%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A 2 db zárthelyi dolgozat egyszeri egyenkénti pótlása lehetséges. Második pótlás csak összesen 1db zárthelyiből lehetséges
 2. A házi feladatok leadási határideje az alábbi:
  • 1.HF: 10. hét péntek 23:59
  • 2.HF: 12. hét péntek 23:59
  • 3.HF: 14. hét péntek 23:59
 3. Az egyes házi feladatok pótleadási határideje:
  • 1.HF: 11. hét péntek 23:59
  • 2.HF: 13. hét péntek 23:59
  • 3.HF: pótlási hét péntek 23:59
Ha valaki nem teljesíti az 1. és 2. Házi feladatok pótleadási (rész)határidejét évközben, akkor nem szerezhet aláírást!
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×4=56
félévközi készülés a gyakorlatokra7×2=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre2×8+2×2=20
házi feladat elkészítése10
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása20
Összesen120
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak