Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Utak
1.2 Code
BMEEOUVAT42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. juhász János
academic rank Associate professor
email juhasz.janos@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Vasúti pályák (BMEEOUVAT41)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja az úttervezési szakterület általános bemutatása, az alapfogalmak megismertetése. A tárgy átfogó képet ad a közúti közlekedés jelenéről és jövőjéről. A hallgatók megismerkednek a tervezési folyamattal a fejlesztési igény megfogalmazása és a létesítmény megépítése között, részletesen áttekintik a vonalvezetés és a csomópontok egyes tervezési kérdéseit. Tanulmányozzák a forgalom lebonyolódását és a legfontosabb csomóponti kialakításokat, bepillantást nyernek a forgalmi tervezésbe, és röviden áttekintik a forgalombiztonság elemzésére szolgáló módszereket a városi és városközi közlekedés módjaival, eszközeivel, elemeivel és azok sajátosságaival együtt. A tananyag része a tervek rajzi elemeire és az útpályaszerkezetekre vonatkozó alapismeretek elsajátítása is.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a közúti szakterület általánosan használt fogalomrendszerét,
 2. ismeri a tervezési folyamatot, és annak elemeit,
 3. ismeri az úttervezés alapelveit,
 4. ismeri a csomópontok típusait, a csomópontok tervezésének alapelveit,
 5. ismeri a közúti jelzésekkel kapcsolatos alapelveket,
 6. ismeri a forgalom lebonyolódásának leírására használt jellemzőket és módszereket,
 7. ismeri a közlekedésbiztonsági elemzések alapfogalmait,
 8. ismeri a városi közlekedés elemeit, a rájuk vonatkozó alapelveket,
 9. ismeri az útépítési és forgalomtechnikai műszaki rajzok elemeit és szabványos jelöléseit,
 10. ismeri az egyes pályaszerkezet-típusokat, és azok szokásos anyagait
B. Skills
 1. képes értelmezni egy útépítési engedélyezési tervet,
 2. képes a mintakeresztszelvény megrajzolására,
 3. képes szintbeli csomópontok alapelrendezéseinek lerajzolására,
 4. képes különszintű csomópontok lerajzolására, elemeinek azonosítására,
 5. képes egy pályaszerkezeti rétegrend összeállítására,
 6. képes egyszerűbb önálló elemzések elvégzésére,
 7. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. törekszik az úttervezéshez szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a feladatok végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkodásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 4. a határidők fontosságának tudatában van, és betartja őket.
2.3 Methods
Előadások, otthon elkészített házi feladatok, kommunikáció írásban.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Közlekedési rendszerek, közlekedési módok. Városi és városközi közlekedés: problémák, kihívások, jellegzetességek, megoldások, hálózati hierarchia, forgalomszabályozás.
2.Utak életciklusa: úttervezés, útépítés, üzemeltetés, fenntartás, közlekedéspolitika, hatósági és közfeladatok: feladatkörök, szereplők, szabályozás.
3.Forgalmi igények és kínálat: forgalom tegnap, ma és holnap. Közúti hálózatok elemeinek kapacitása külterületen és belterületen.
4.Tervezési paraméterek, mechanika a közlekedésben, közúti statisztikák Európában, Magyarországon és nagyvárosokban. Balesetek és konfliktusok.
5.Látótávolságok, sebesség-forgalomnagyság-sűrűség. Forgalmak és kapacitásviszonyok folyópályán és csomópontokban, sebességek folyópályán és hálózaton.
6.Közösségi közlekedés, kerékpáros infrastruktúra, gyalogos közlekedés és áruszállítás. Forgalomcsillapítás, parkolás.
7.Városi és elővárosi közlekedéstervezés: csomópontok típusai, keresztmetszetek, folyópályák. Városi forgalomszabályozás.
8.1. házi feladat: belterületi jelzőlámpás csomópont tervezése.
9.A tervezési folyamat: tervfázisok és munkarészeik használata és műszaki tartalma.
10.Külterületi közúti közlekedés: forgalmi rend, forgalomszabályozás, folyópályák keresztmetszetekkel és csomópontok. Műtárgyak.
11.Rajzi munkarészek készítése: útépítési és forgalomtechnikai tervek és szabványos jelöléseik.
12.Pályaszerkezetek anyagai, a méretezés alapjai.
13.Pályaszerkezetek nevezéktana, osztályozása.
14.Fenntartható közlekedés, integrált tervezés (meghívott előadó).

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Kisgyörgy Lajos: Utak (letölthető a tárgy honlapjáról)
 2. Kisgyörgy Lajos: Forgalomtechnika (letölthető a tárgy honlapjáról)
b) Letölthető anyagok:
 1. Gyakorlati segédlet a házi feladat megoldásához a tantárgy honlapján: https://edu.epito.bme.hu/course/view.php?id=610
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tantárgy honlapján megadottak szerint
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése kettő részösszefoglaló dolgozat (ZH), és egy részteljesítmény-értékelés (házi feladat) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (részösszegző értékelés)ZH1A.1, A.5-A.8; B.1, B.3, B.6-B.7; C.2
2. zárthelyi dolgozat (részösszegző értékelés)ZH2A.2-A.5, A.9-A.10; B.1-B.5, B.7; C.2
1. házi feladat (egyszeri részteljesítmény-értékelés)HF1A.5-A.6, A.8-A.9; B.2-B.3; C.1-C.4; D.1-D.4


The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH1-ZH22x35%
HF130%
Összesen100%
A ZH-kon és a házi feladatért egyenként kapható maximális pontszám 50%-ánál gyengébb eredmény elégtelen jegyet eredményez.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
A zárthelyi dolgozatok sikerességének feltétele a legalább 50 %-os eredmény.
A végső érdemjegyet a két dolgozat és a két házi feladat összeredménye alapján számítjuk:
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)86<=P
jó (4)74<=P<86%
közepes (3)62<=P<74%
elégséges (2)50<=P<62%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
1) A házi feladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a tantárgykövetelményekben meghatározott pótbeadási időpontig adhatók be.
2) A beadott és elfogadott házi feladat az 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható (jav. vissza).
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon28
felkészülés a teljesítményértékelésekre2×6=12
házi feladatok elkészítése20
Összesen60
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév