Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Vízi közmű hálózatok rekonstrukciója
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVKPV64
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Fülöp Roland
beosztás Adjunktus
email fulop.roland@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelezően választható az Infrastruktúra-építőmérnök (MSc) szak Víz- és vízi környezetmérnöki specializációján
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa a rendszerszemléletű rekonstrukció tervezés módszertanát. Tárgyalandó témakörök: A rekonstrukciót kiváltó okok áttekintése. Állapotértékelés módszertana. Rendszervizsgálatok alapadatai, terhelés prognózisok készítése. Fejlesztési stratégiák, ütemezett fejlesztés. Speciális rekonstrukciós építési technológiák, a technológiák alkalmazási feltételei. A teljesítés része a házifeladatként elkészítendő tervezési feladat.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri a rekonstrukciótervezés elméleti hátterét,
 2. tisztában van a hibák modern felderítésének lehetőségeivel,
 3. átlátja a rekonstrukció tervezésének műszaki és jogszabályi hátterét,
 4. átlátja a távlati igényekre való tervezés hatásait,
 5. ismeri a hibák előrejelzési lehetőségeit,
 6. ismeri a modern építési, fenntartási technológiákat,
 7. tisztában van az üzemeltetés során előforduló rekonstrukciós problémákkal,
B. Képesség
 1. képes azonosítani rekonstrukció tervezése során a közmű sajátosságait,
 2. azonosítja a rekonstrukciós problémákat tervezés és üzemeltetés alatt is
 3. komplexen kezeli a rekonstrukcióhoz kapcsolódó különböző műszaki problémákat,
 4. kiválasztja az rekonstrukciós beavatkozás optimális idejét és mikéntjét,
 5. képes a döntéshozóknak bemutatni az optimális rekonstrukciós beavatkozást,
 6. azonosítja a kivitelezési hibákat építés alatt és utólagosan is,
 7. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a rekonstrukció tervezés problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 6. törekszik az gazdasági hatékonyság és környezettudatosság elvének rekonstrukciós feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan végzi a rekonstrukciós feladatok és problémák végig gondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata. Tervezés feladat megoldása egyénileg.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezetés, Rekonstrukció fogalomtára, Jogszabályi áttekintés, rekonstrukció kiváltó okok
2. Fogyasztási igény, terhelés előrejelzés problematikája, Nyilvántartási rendszerek vonatkozásai, feladatkiadás
3.Meghibásodás előrejelzés stochasztikus, regressziós modellek
4. Rekonstrukciós döntéstámogató rendszerek, hibakeresési módók
5. Vezetéktisztítási technológiák,  Kitakarás nélküli rekonstrukciós módok
6.Rekonstrukció gazdasági vonatkozásai
7. Részösszefoglalás

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Ajánlott irodalom:
 1. Darabos Péter, Mészáros Pál: Közművek;
 2. Dr. Bartos Sándor, Mészáros Pál, Solti Dezső Víz- és csatornahálózatok rekonstrukciója;
b) Letölthető anyagok:
 1. Előadásvázlatok
 2. Előadások diái
2.6 Egyéb tudnivalók
Az előadásokon való részvétel ajánlott.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok:

Az oktatók félév elején a tanszéki honlapon meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat és egy házi feladat alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.7; B.7; C.2
Házi feladat (egyszeri részteljesítmény értékelés) HF1 A.1-A.7; B.1-B.7; C.1-C.6; D.1-D.4

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Jele Részarány
ZH1 60%
HF1 40%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás és féléves jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat és a házi feladat legalább kettes szintre történő teljesítése.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80<=P
jó (4) 70<=P<80%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Javítás és pótlás
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be személyesen.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat a 1)) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
 3. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban pótolható, vagy javítható, az első alkalommal díjmentesen. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
 4. Amennyiben a 3. pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 14×2=28
házi feladat elkészítése 25
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 9
Összesen 90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak