Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Víz- és szennyvíztisztítás II.
1.2 Code
BMEEOVKPV-1
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Laky Dóra
academic rank Associate professor
email laky.dora@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Water and Hydro-Environmental Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Víz- és szennyvíztisztítás (BMEEOVKA-H1)
Kizáró feltétel:
 • Víz- és szennyvíztisztítási technológiák (BMEEOVKMHT1)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja az ivóvíz- és szennyvíztisztítási technológiák során lejátszódó komplex folyamatok bemutatása a hallgatóknak. Ivóvíz tisztítására alkalmas technológiai sorok megismerése, elsősorban mélységi vízbázis esetében, különös tekintettel a vas, mangán, arzén és ammónium ion eltávolítására. Hálózatban lejátszódó vízminőség-változások. Esettanulmányok elemzése (technológiai hiányosságok, hálózati vízminőség-változás). Szennyvíztisztítás lehetséges technológiái nagy, közepes és kis szennyvíztisztító telepek esetében. Eleveniszapos módszerek, biofilmes módszerek, esettanulmányok, iszapkezelés, biogázhasznosítás, szennyvíztisztító telepek energiamérlege.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Tisztában van a mélységi vízbázisokban található szennyezőanyagokkal, azok eltávolítására szolgáló technológiákkal.
 2. Érti a szennyvíztisztító telepeken alkalmazott technológiákat.
 3. Átlátja az ivóvízellátó hálózatban lejátszódó másodlagos vízminőség-romlási folyamatokat, azok hatásait.
 4. Tisztában van az eleveniszapos és biofilmes szennyvíztisztítás alapjaival.
 5. Ismeri a nagy szennyvíztisztító telepek szennyvíztisztítási technológiáit.
 6. Ismeri a közepes szennyvíztisztító telepek szennyvíztisztítási technológiáit.
 7. Ismeri a kis szennyvíztisztító telepek szennyvíztisztítási technológiáit.
 8. Ismeri a szennyvíztelepen képződő iszap kezelési lehetőségeit, a biogázhasznosítás feltételeit és alapjait.
 9. Érti a szennyvíztisztító telepek energiamérlegének alapjait.
B. Skills
 1. Összeállít komplex ivóvíz-kezelési technológiákat.
 2. Mélységi vízbázisból történő vízkivétel esetén értékeli esettanulmány terület vízminőségi problémáit, és javaslatokat vázol fel azok megoldásra.
 3. A szennyvíztisztító telep méretétől függően képes technológiai sorok összeállítására.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és csoporttársaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Csapat részeként együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 2. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák
használata. Esettanulmány feladatok megoldása közösen, illetve csoportmunkában.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Ivóvízben található szennyezőanyagok, ivóvíztisztítási technológiák blokksémái
2. Mélységi vizek tisztítása, ivóvízminőség változás a vízellátó hálózatban
3. Esettanulmány területek ivóvízminőségi problémáinak értékelése, megoldási javaslatok
4. Szennyvíztisztítási alapismeretek, szennyvíztisztító telepek blokksémái
5. Eleveniszapos és biofilmes szennyvíztisztítási technológiák
6. Szennyvíztelepen képződő iszap kezelése, biogázhasznosítás; szennyvíztisztító telepek energiamérlege
7. Szennyvíztisztító telepek - esettanulmányok

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials

a) Tankönyvek
1. Öllős Géza: Csatornázás – Szennyvíztisztítás I., II.;
2. Öllős Géza: Vízellátás
3. Henze M., Harremoes P., Cour Jansen J. la, Arvin E. (2002) Wastewater Treatment
– Biological and Chemical Processes (Springer)

b) Jegyzetek
-
c) Letölthető anyagok
1. Laky Dóra – Licskó István: Víztisztítás (elektronikus jegyzet; BME – Vízi Közmű
és Környezetmérnöki Tanszék)
2. Előadások diái

2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki az előadások több, mint 30%-áról
hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:
Előzetesen egyeztetett időpontban (laky.dora@emk.bme.hu; patziger.
miklos@emk.bme.hu)

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a vizsgaidőszakban tett írásbeli és szóbeli teljesítményértékelés alapján történik. A vizsgán a hallgatók a felkészülési idő alatt két kérdést dolgoznak ki írásban (egyet az ivóvíztisztítás, egyet a szennyvíztisztítás témaköréből), ezt követően szóbeli vizsgára kerül sor. A vizsgán mind az ivóvíz-, mind a szennyvíztisztítás témakörében legalább elégséges szintű felelet szükséges ahhoz, hogy a vizsga sikeres legyen.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Írásbeli és szóbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés)VA.1-A.9; B.1-B.3; C.1-C.3; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
V100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Minimálisan 70%-os jelenléti arány az órákon.
3.5 Grading system
3.6 Retake and repeat
Sikertelen vizsga esetén a TVSZ-nek megfelelően van lehetőség a pótlásra.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon25
félévközi otthoni készülés az órákra60
vizsga felkészülés35
Összesen120
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak