Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építéstan
1.2 Code
BMEEOEMMM-4
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Csanaky Judit Emília
academic rank Associate professor
email csanaky.judit@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
2 February 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy a mesterképzés hallgatóinak az építés területén napjainkban használatos -de az alapképzésben nem tárgyalt– építési szerkezetekkel és technológiákkal kapcsolatos ismere-teket adja át. Hangsúlyosak a bemutatott szerkezetek épületenergetikai vonatkozásai is, így a féléves munka során a hallgatóknak ezen ismereteket kontaktórákon és az önálló tanulmányban is alkalmazniuk kell.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik az építési rendszerek kialakulásának feltételeiről, a rendszerek főbb alkotóelemeiről,
 2. különböző műszaki szempontok szerint értékelni tudja a szerkezeti rendszereket, építési technológiákat,
 3. áttekintéssel rendelkezik a speciális igényeket kielégítő épülettípusok (pl. konténerházak) körét illetően, és ismeri főbb szerkezeti elemeiket,
 4. ismeri a vasbetonszerkezetek megjelenésére vonatkozó szempontrendszereket,
 5. megérti a speciális feszítési eljárások működési elvét,
 6. ismeri a szárazépítés speciális alrendszereit, típusait (pl. fólia álmennyezetek), és a különleges funkciókat betöltő szerkezetei egységeket,
 7. érti az energiatudatosságra és környezettudatosságra vonatkozó főbb előírásokat, illetve megérti ezen elvek figyelembevételének szükségességét,
 8. áttekintéssel rendelkezik az épület energiamérlegét kedvezőtlenül befolyásoló szerkezeti egységek jellegéről, és javaslatokkal bír ezen szerkezetek helyes kialakításának módjáról.
B. Skills
 1. szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az adott témakörökről,
 2. szakirodalomkutatás alapján összehasonlító elemzéseket végez az új építési technológiák és rendszerek körében,
 3. feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internet),
 4. megbízhatóan értékeli a különböző építési technológiákat a megadott szempontok tükrében,
 5. alkalmazza az energiahatékonyságra és környezettudatosságra vonatkozó -a félév során elsajátított- ismereteit az épületek és a szerkezetek értékelésénél,
 6. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára,
 3. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan elvégzi a választott tanulmány/téma feldolgozását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1 Speciális építési technológiák és új szerkezeti rendszerek (pl. polisztirolbeton blokkok, grafitadalékos polisztirol blokkok, fabeton…)
2 Vasbetonszerkezetek esztétikája, az esztétikai osztályozás szempontjai
3 Feszített tartók anyagtani és technológiai összefüggései
4 A szárazépítés sajátosságai, új anyagai, új technológiái (utólagos ráépítésnél, bővítésnél használható szerkezetek)
5 Könnyűszerkezetes szerelt házak, készházak technológiai jellemzői és ökológikus megítélésük
6 Konténerházak; gyorsépítésű lakáscélú és közintézmények befogadására alkalmas épülettömbök katasztrófahelyzetben
7 Mobilházak, utcabútorok, térburkolatok a városi közösségi funkciók teljesítésére
8 Energiatudatosság, környezettudatosság az építészetben, energiatudatos építés kivitelezési részletei
9 Korszerű rögzítéstechnika az épületenergetikai teljesítőképesség biztosítása érdekében (pl: hőhídmentes kapcsolatok különböző homlokzati és tetőrétegek felhordásához)
10 Épületenergetikai követelmények teljesítését biztosító szerelő jellegű megoldások (szendvicspanelek, hőszigetelő panelek falakra, magastetőkre és lapostetőkre)
11 Különleges épületszerkezetek, sportlétesítmények és mezőgazdasági épületek jellemző szerkezeti megoldásai
12 Padlószerkezetek különleges igénybevételekre: sportpadlók, álpadlók, kontakt padlók
13 Esettanulmány (aktuális, új építésű építmény elemzése adott szempontok szerint)
14 Fémszerkezetek, bádogosszerkezetek az épületek tervezett élettartamához igazodó anyagokkal és technológiával

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 • Elektronikus jegyzet: Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona- Dr. Dudás Annamária: Magasépítéstan MSc
 • Előadásokon ajánlott szakirodalom, termékkatalógus
2.6 Other information
Az előadások 70%-án a jelenlét kötelező.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: terjek.anita@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése vizsga (V) és egy házi feladat (HF1), valamint az órákon tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
írásbeli vizsga (összegző értékelés) V A.1-A.8; B.4-B.5
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF1 A.1-A.8; B.1-B.3, B.6
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A C.1-C.3; D.1, D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF1 40%
aktív részvétel 10%
Szorgalmi időszakban összesen 50 %
V 50 %
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból az aláírás megszerezésének feltétele a jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók esetén: a 3.2. pontban jelzett HF1 megadott határidőig beadása, és minimum elégséges minősítése.
3.5 Grading system
Érdemjegy Teljesítmény (T)
jeles(5) 91≤T
jó(4) 78≤T<91%
közepes(3) 65≤T<78%
elégséges(2) 49≤T<65%
elégtelen(1) T<49%
3.6 Retake and repeat
1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés az órákra 14×0,5=7
felkészülés a vizsgára 15
házi feladat elkészítése 20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 20
Összesen 90
3.8 Effective date
2 February 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév