Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Vízgyűjtőgazdálkodás
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVVA-F2
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Homoródi Krisztián
beosztás Adjunktus
email homorodi.krisztian@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Vízmérnöki specializációján
1.12 Előkövetelmények
Gyenge előkövetelmény:
 • Vízkészletgazdálkodás (BMEEOVVAI43)
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Vízminőségszabályozás (BMEEOVKAI44)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a vízgyűjtő-gazdálkodás alapelveit, céljait, főbb eszközeit. Képet alkosson a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés módjairól, az Európai Unió Víz Keret-irányelve (VKI) szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről, annak egyéb vízgazdálkodási fel-adatokhoz való viszonyáról, új vízi építmények megvalósításának lehetőségeiről. Megismerje az integrált vízgazdálkodási tervezés alapjait.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Ismeri a vízgyűjtő-gazdálkodás és az integrált vízgazdálkodás alapfogalmait, elveit.
 2. Ismeri a vízgazdálkodással kapcsolatos főbb trendeket.
 3. Tisztában van az EU vízpolitikájával és a VKI szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés alapjaival.
 4. Ismeri a vizek állapotának feltárásának főbb módszereit, a rendelkezésre álló fontosabb forrásokat.
 5. Ismeri hazánk főbb vízgazdálkodási feladatait.
B. Képesség
 1. Képes egy víztest vagy akár egy nagyobb terület megismerésére, különféle források és saját tapasztalatai alapján jellemzi az adott víztestet.
 2. Elő tud készíteni és le tud bonyolítani egy terep- vagy helyszínbejárást.
 3. Fel tudja tárni egy víztest kulcsproblémáit, ki tudja fejteni a véleményét a problémák lehetséges megoldásáról.
C. Attitűd
 1. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára, hogy saját maga nézzen utána a legújabb tervezési segédleteknek, útmutatóknak.
D. Önállóság és felelősség
 1. Önállóan kiválasztja és alkalmazza a gyakorlatban a vízgyűjtő-gazdálkodásnak a tárgy keretében tanult és a VKI előírásainak érvényesítéséhez kidolgozott útmutatókban található jó gyakorlatokat.
 2. Nyitottan fogadja az oktatóktól és a hallgatóktól kapott megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások az elméleti tananyagról, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata az interneten fellelhető legfrissebb forrásművekhez, önállóan készített házi feladat.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások témaköre
1. A vízgyűjtő-gazdálkodás alapelvei, szükségessége. A vízgyűjtők típusai. Magyarország, Európa és a világ vízgyűjtői. Magyarország vízrendszere.
2. Vízgyűjtőfeltárás: tartalma, módja, terep- és területbejárás, annak célja, előkészítése, lebonyolítása, elkerülendő hibái.
3. Terepbejárás a hallgatókkal ("kihelyezett" előadás / terepgyakorlat) előkészítése.
4. A hazai vízgazdálkodás múltja, kiemelkedő alakjai. Az EU Víz Keretirányelv (VKI) szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervek "előzményei", a hazai vízgazdálkodási kerettervek.
5. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek a VKI szerint, a Duna magyarországi szakaszának vízgyűjtő-gazdálkodási terve.
6. A VKI és más vízgazdálkodási tevékenységek, feladatok kapcsolata. Új vízi építmények megvalósításának lehetőségei.
7. Az integrált vízgazdálkodás alapjai
8. A vízbiztonság fogalma, a Vízbiztonságos Világ vízió céljai, megvalósítása. Vízbiztonság Európában, a Duna vízgyűjtőjén és Magyarországon.
9. A vízügyi ágazat szervezeti felépítése "békeidőben" és ár- vagy belvíz védekezés idején.
10. Aktuális országos vízgazdálkodási programok áttekintése 1.
11. Aktuális országos vízgazdálkodási programok áttekintése 2.
12. Magyarország aktuális vízgazdálkodási kérdései 1. – Felszíni vizek
13. Magyarország aktuális vízgazdálkodási kérdései 2. – Felszín alatti vizek
14. Összefoglalás, áttekintés.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
 1. Előadások diái, esettanulmányok, egyéb segédanyagok.
 2. Ijjas István: Integrált vízgazdálkodási tervezés – E-Jegyzet
 3. Ijjas István és Ijjas István Zsolt: Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez, 2012
 4. Ijjas-Somlyódy-Józsa: Vízbitztonság Európában, a Duna vízgyűjtőjén és Magyaroroszágon (könyvfejezet), 2016
 5. Magyarország Második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve, valamint annak mellékle-tei és háttéranyagai
 6. Nemzeti vízstratégia (Kvassay Jenő Terv), 2017
 7. Ijjas István: Integrált vízgazdálkodás jó gyakorlatai, Hidrológiai Közlöny, 2017
2.6 Egyéb tudnivalók
Nincs.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején, a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy nagy házi feladat és szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Házi feladat (nagy házi feladat)HF1B.1-B.3; C.1; D.1-D.3
Szóbeli vizsgaVA.1-A.5; C.1

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
HF1/3
Szorgalmi időszakban összesen1/3
V2/3
Összesen1
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató az előadások legalább 70%-án részt vegyen, illetve a házi feladat legalább Elégséges szinten teljesítse.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Az elérhető pontszám 40%-ánál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez.
A jelenléti feltétel teljesítése és legalább Elégséges házi feladat megléte esetén az érdemjegyet a házi feladatra és a vizsgára kapott osztályzatok 3.3. pont szerinti részaránnyal súlyozott, kerekített átlaga adja.
3.6 Javítás és pótlás
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontig adható be.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat a Részletes féléves ütemtervben megadott határidőig díjmentesen javítható.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
házi feladat elkészítése16
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása22
vizsgafelkészülés24
Összesen90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév