Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
A Duna
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVVAV30
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
2
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Mészáros Csaba
beosztás Címzetes egyetemi docens
email meszaros.csaba@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Szabadon választható az építőmérnöki (BSc) szakon
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgya célja, hogy a hallgató átfogó képet nyerjen a Dunáról, Európa második legnagyobb és a világ legnemzetközibb vízgyűjtő-területű folyójáról. Megértse annak jelentőségét, megismerje kialakulásának és szabályozásának történetét. Ehhez szükséges az emberi beavatkozások természeti és a társadalmi környezetre gyakorolt hatásainak áttekintése is. Megismerjék a hallgatók a Bősi-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer valódi történetét, annak gazdasági, társadalmi és politikai vonatkozásait, a Duna Régió Stratégia és a EU Víz Keretirányelvének célkitűzéseit.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. A 2.1 pontban kitűzött céloknak megfelelően bővül a hallgatók ismerete a Duna földrajzi, történelmi és gazdasági jelentőségével kapcsolatban.
B. Képesség
 1. A hallgató képes lesz véleményt nyilvánítani a Dunával kapcsolatos műszaki és környezetvédelmi szempontból tervezett vagy elvégzett tevékenységekkel kapcsolatban.
C. Attitűd
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
D. Önállóság és felelősség
 1. Önállóan végzi a B pontban megfogalmazott feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megismerését.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások keretein belül filmvetítések, esettanulmányok ismertetése.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A Duna szerepe az európai társadalmak életében.
2. A Duna vízgyűjtőjének geológiai viszonyai.
3. A Duna vízgyűjtőjének hidrológiai viszonyai.
4. A Duna szakaszainak jellegzetességei, az egyes lehatárolható szakaszok szabályozása.
5. A Duna Régió Stratégia.
6. Az Al-Duna szabályozásának története, Széchenyi és Vásárhelyi szerepe.
7. Az EU Víz Keretirányelvének alkalmazása a Duna vízgyűjtő-kerületén.
8. Árvízmentesítés, árvízvédelem a Duna mentén.
9. A vízi közlekedés fejlődése és helyzete a Duna mentén.
10. A Duna-Majna-Rajna-csatorna építésének története.
11. A magyarországi Duna-szakasz lépcsőzésének helyzete.
12. A Bősi-Nagymarosi vízlépcsőrendszer története.
13. A hágai per. Mi várható a jövőben a Duna mentén?
14. Összefoglalás

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Könyvek
 1. Mészáros László, Száraz Miklós György: A Duna, Officina '96 Kiadó, 2006.
 2. Nick Thorpe: A Duna - Utazás a Fekete-tengertől a Fekete-erdőig, Scolar Kiadó, 2015.
 3. Tőry Kálmán: A Duna és szabályozása, Akadémiai Kiadó, 1952.
 4. Moldova György: Ég a Duna, Kertek 2000 Könyvkiadó, 1998.
b)Letölthető anyagok
2.6 Egyéb tudnivalók
Nincs.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy házi feladat alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Házi feladatHFA.1; B.1; C.1; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
HF100%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Jelenléti követelmény az előadások legalább 50%-án való részvétel.
A jelenléti feltétel teljesítése esetén az érdemjegyet a házi feladatra kapott osztályzat adja.
3.6 Javítás és pótlás
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat a 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
házi feladat elkészítése18
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása14
Összesen60
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév