Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Hidromorfológia
1.2 Code
BMEEOVVMV-2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Field course (3)
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Józsa János
academic rank Professor
email jozsa.janos@bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa a vízfolyások hidromorfológiai leírásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Ennek megfelelően a félév során kitérünk az áramlások elméleti leírására, azok gyakorlati alkalmazhatóságára, az áramlásmérési eljárásokra, a turbulencia szerepére, annak elméleti leírására és mérésére, a hordalékvándorlás elméleti, tapasztalati leírására és mérési eljárásaira, a mederanyag elemzésére, a folyók nagyléptékű alaktani jellemzésére, a geofizikai medermérésekre és vízgyűjtő szintű hordalékvizsgálatokra is. A tantárgyban az elméleti oktatás mellett a hallgatók egy terepi mérőgyakorlaton is részt vesznek.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az áramlások matematikai leírását (Navier-Stokes és Reynolds-átlagolt Navier-Stokes egyenletek).
 2. Ismeri a turbulencia szerepét az elkeveredési folyamatokban.
 3. Ismeri a legkorszerűbb áramlásmérési eljárásokat.
 4. Ismeri a folyókban kialakuló hordalékvándorlás elméleti és tapasztalati leírását.
 5. Ismeri a folyókban vándorló hordalék state-of-the-art mérési módszereit.
 6. Ismeri a folyók hordalékhozamának számítási módszereit.
 7. Ismeri a folyók természetes alakváltozási folyamatait.
B. Skills
 1. Képes felmérni, hogy adott mérnöki feladatokhoz az áramlások leírásának milyen egyszerűsítését alkalmazhatja.
 2. Képes kiválasztani, hogy milyen áramlásmérési eljárások alkalmasak különböző mérnöki problémák kezelésére.
 3. Becslést ad a folyókban vándorló hordalék mennyiségére tapasztalati úton.
 4. Képes meghatározni, hogy különböző hidromorfológiai jellemzőkkel bíró vízfolyások esetén milyen eljárásokkal lehet mérni a hordalékszállítást.
 5. Összeállítja a vízfolyások hidromorfológiai állapotának jellemzéséhez szükséges terepi mérési terveket.
 6. Képes vízfolyások összetett hidromorfológiai állapotértékelésére.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását.
 3. Nyitott a mérőgyakorlati feladok elkészítése során új adatfeldolgozási módszerek alkalmazására.
 4. Nyitott a korszerű mérőműszerek kezelésének elsajátítására.
 5. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 2. Önállóan és a – csapat részeként – hallgatótársaival együttműködve vesz részt a mérőgyakorlat feladatainak megoldásában.
2.3 Methods
Előadások, számítási feladatok, terepi mérőgyakorlat során műszerbemutatók, csoportos mérések, csoportos adatfeldolgozás.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezető előadás: a hidromorfológia szerepe az építőmérnöki gyakorlatban
2. Áramlások elméleti leírása: Folyadékok kinematikája
3. Áramlások elméleti leírása: Ideális folyadékok mechanikája
4. Áramlások elméleti leírása: Viszkózus folyadékok mechanikája
5. Áramlásmérési módszerek
6. Áramlás-meder kölcsönhatása, hordalékszemcsék megindulása
7. Elkeveredés elméleti leírása
8. Lebegtetett és görgetett hordalékmozgás elméleti leírása
9. Lebegtetett és görgetett hordalékmozgás mérési eljárásai
10. Mederanyag mintázása, elemzése, információtartalma
11. Folyók nagyléptékű alaktani elemzése
12. Geofizikai mederfelmérési eljárások
13. Vízgyűjtő szintű hordalékvándorlás vizsgálata
14. Terepi mérőgyakorlat tájékoztató és felkészítő
Vizsgaidőszakban 3 napos mérőgyakorlat. A gyakorlat során a hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoznak a BME gödi mérőtelepén. A mérőgyakorlatot a Duna gödi szakaszán hajtjuk végre. Három fő részből tevődik össze: helyszíni adatgyűjtés, laboratóriumi elemzés és adatfeldolgozás:
 1. Helyszíni adatgyűjtés: mederdomborzat felmérése, felszínesés mérés, akusztikus elvű áramlásmérések, lebegtetett hordalékmintavételezés
 2. Laboratóriumi elemzés: lebegtetett hordalékminták alapján hordaléktöménység és szemösszetétel meghatározása hagyományos (szárításos) és lézeres eljárással
 3. Adatfeldolgozás: mederdomborzati térkép elkészítése, áramlási adatok elemzése, egyedi áramlási struktúrák feltárása, hordalékhozam meghatározása
A mérőgyakorlat végén a csoportok egy tanulmányt fognak beadni, amiben a vizsgált folyószakasz hidromorfológiai jellemzését mutatják be a fenti adatok alapján.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Könyvek
 1. Bogárdi János: Vízfolyások hordalékszállítása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971, 838 oldal
 2. Németh Endre: Hidromechanika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1963, 883 oldal
 3. M. García et al: Sedimentation Engineering: Processes, Measurements, Modeling, and Practice, American Society of Civil Engineers, 2008 - Technology & Engineering - 1132 pages
b) Letölthető anyagok
 1. Elektronikus jegyzet: Józsa J., Baranya S.: Hidromorfológia HEFOP jegyzet.
 2. Baranya S. et al.: Hidromorfológiai mérőgyakorlat, elektronikus jegyzet.
2.6 Other information
 1. A terepi mérőgyakorlaton való részvétel kötelező. Időtartama: 3 nap. Helyszín: BME gödi mérőtelepe. Ideje: vizsgaidőszak alatt, előre kijelölt turnusok.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az előadásokon való részvétel, egy zárthelyi dolgozat, a terepi mérőgyakorlaton való részvétel és az ott készített jelentés, valamint a vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozatZHA.1-A.4
Terepi mérőgyakorlatMGYB.1-B.6; C.1-C.5; D.1-D.2
Írásbeli vizsgaVA.5-A.7

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH20%
MGY30%
V50%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató az előadások legalább 70%-án, a terepi mérőgyakorlat 100%-án részt vegyen, illetve a zárthelyi dolgozatot és a terepi mérőgyakorlatot legalább Elégséges szinten teljesítse.
3.5 Grading system
Az elérhető pontszám 40%-nál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez. A ZH eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 40%-át.
A jelenléti feltételek, a ZH teljesítése és legalább elégséges vizsgajegy megléte esetén a végső érdemjegyet a ZH-ra, a mérőgyakorlatra és a vizsgára kapott érdemjegy 3.3. pont szerinti súlyozott, kerekített átlaga alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
A ZH a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. Amennyiben a pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
A terepi mérőgyakorlat – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy teljesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a zárthelyi dolgozatra12
felkészülés a terepi mérőgyakorlatra16
részvétel a terepi mérőgyakorlaton3×8=24
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása20
vizsgafelkészülés20
Összesen120
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak