Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vízgazdálkodási projektek
1.2 Code
BMEEOVVA-F4
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Hajnal Géza
academic rank Associate professor
email hajnal.geza@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Vízépítés, vízgazdálkodás (BMEEOVVAT43)
 • Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan (BMEGT20A001)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa a projekt menedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmakat. Képet kapnak a hallgatók a projektek finanszírozási háttéréről, az alapvető eszközökről, a közbeszerzés alapfogalmaival is megismerkednek. A szerepjáték során elmélyítjük a közpénzen finanszírozott projektek végrehajtása szereplőinek motivációit, célkitűzéseit, alapvető viselkedési technikáit. Mindehhez megismerkednek a hallgatók a mérnök projekt ciklusban betöltött szerepével és a szakmagyakorlási jogosításokkal.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Megismerte a projekt ciklus általánosan használt fogalomrendszerét.
 2. A mérnök és a mérnöki cégek projekt ciklusban betöltött szerepével tisztában van.
 3. A mérnöki szakmagyakorlási jogosításokat megértette a hozzájuk tartozó követelményekkel együtt.
 4. Elsajátította - nem közbeszerzési szakemberek szintjén – a közbeszerzési eljárások alapfogalmait.
 5. Áttekintette a közpénzen finanszírozott projektek finanszírozási alapjait.
B. Skills
 1. Képes a projekt ciklus további szereplőivel való kommunikációra.
 2. Alkalmas a szakmagyakorlási jogosítások közötti eligazodásra.
 3. A közbeszerzéseknél előírt szakmai önéletrajzot értő módon elkészíti.
 4. A vízgazdálkodási projektek finanszírozási környezetében eligazodik.
 5. Gondolatait rendezett formában fejezi ki szóban és írásban.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 2. Értelemszerűen önállóan készíti el a házi feladatát.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, önállóan készített feladat.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Projekt, projekt menedzser, projekt tervezés alapfogalmai, sajátosságai.
2. Projekt költségvetése, alapfogalmak. Tanulmányok és tervek.
3. Mérnök, mint vállalkozó. Mérnök szakértői vállalkozások különböző formái. Szerződések. Szakmagyakorlási jogosultságok, feltételek.
4. Mérnöki vállalkozások, mérnökök projekt ciklusban betöltött szerepe.
5. Projekt ciklus, alapfogalmak.
6. Logframe-logika, indikátorok, szerepük a projekt ciklusban.
7. Projekt menedzsment: szakértők kiválasztása, munkaprogram készítése, árajánlat/költségvetés készítése, team-munka szervezése, munka ellenőrzése, adatgyűjtés, kapcsolat tartása a megbízóval, nemzetközi projektek sajátosságai.
8. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos alapfogalmak I.
9. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos alapfogalmak II.
10. Vízgazdálkodási projektek finanszírozása, az EU regionális politikájának – mint alapvető finanszírozási eszköznek – a bemutatása.
11. Programozás és forrásfelhasználás a 2014-2020 közötti időszakban, fontosabb jogszabályok, lebonyolítás.
12. Vízgazdálkodási projektek lebonyolításának intézményrendszere, szerepjáték előkészítése.
13. Szerepjáték, ahol a hallgatók – felkészülés alapján – számot adnak a mérnökök, mérnöki cégek, valamint a lebonyolítás intézményrendszere szereplőinek elsajátított feladatairól, motivációiról.
14. Összefoglalás, ismétlés, áttekintés.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: BME-VVT: Vízgazdálkodási projektek HEFOP jegyzet.
 2. Előadások diái
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat és egy házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozatZHA.1-A.5; B.1, B.2, B.4, B.5; D.1
Házi feladat (kis házi feladat)HFB.3; C.1; D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH 85%
HF 15%
Összesen 100%
A szerepjátékban feladatot vállaló és azt eredményesen teljesítő hallgatók ZH eredménye 1 osztályzattal emelkedik, amennyiben az elégséges szintet egyébként elérték.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Jelenléti követelmény az előadások legalább 70%-án való részvétel.
A zárthelyi dolgozat eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 40%-át.
A jelenléti feltétel teljesítése és legalább elégséges szinten elkészített, elfogadott házi feladat megléte esetén az érdemjegyet a zárthelyi dolgozatra kapott osztályzat adja.
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat az 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
 3. A zárthelyi dolgozat a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény felülírja a korábbit.
 4. Amennyiben a 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet elérni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első javítására. Ennek időpontját ugyancsak a Részletes féléves ütemterv szabályozza.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre16
házi feladat elkészítése6
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása10
Összesen60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak