Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Vízrajz és hidroinformatika
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVVMV64
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
Gyakorlat 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
5
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Szilágyi József
beosztás Egyetemi tanár
email szilagyi.jozsef@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelezően választható az Infrastruktúra-építőmérnök (MSc) szak Víz- és vízi környezetmérnöki specializációján
1.12 Előkövetelmények
Ajánlott előkövetelmény:
 • Vízrendszerek modellezése (BMEEOVVMF-1)
 • Építőmérnöki informatika (BMEEOFTAT42)
 • Hidrológia II. (BMEEOVVAI41)
 • Numerikus módszerek (BMEEOFTMK51)
 • Mérnöki elemzési módszerek (BMEEOHSMK51)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy célja az, hogy a hallgató egyszerű hidrológiai problémák megoldására megismerje a rendszerelmélet, a lineáris algebra és a lineáris rendszerek vonatkozó alapjait, képes legyen MATLAB programozási nyelv alkalmazásával hidrológiai feladatok megoldására. További cél, hogy a hallgató megismerje a hazánkban több mint 30 éve igen sikeresen alkalmazott folyami előrejelző módszer elméletét, valamint annak gyakorlati alkalmazását, bővítse tudását az alapképzésünkben taglalt idősor-modellek alkalmazásáról és képes legyen gyakorlati problémák megoldására, betekintést kapjon a hazai vízügyi informatikai rendszerekbe, az árvízi előrejelzésbe és az adatvezérelt modellek és optimalizációs módszerek vízgazdálkodási alkalmazási lehetőségeibe.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Ismeri az idősorok egyszerűbb modelljeit.
 2. Fel tudja vázolni a hazai vízügyi informatikai rendszer főbb funkcióit.
 3. Ismeri az árvízi riasztás és előrejelzés különböző szolgáltatási szintjeit, modellezési és adatigényét.
 4. Példát tud mondani az adatvezérelt és optimalizációs módszerek alkalmazására vízgazdálkodási feladatokban.
B. Képesség
 1. Továbbfejleszti problémamegoldó képességét a hidrológiai előrejelzésben alkalmazott lineáris rendszerek területén.
 2. Képes a hidrológiai gyakorlatban előforduló lineáris algebrai műveletek elvégzésére papíron ill. programkód írásával.
 3. Képes a hidrológiai gyakorlatban előforduló idősormodellek megértésére, helyes alkalmazására, továbbfejlesztésére.
 4. Képes „brute-force” kalibrálást végző programkód megírására és alkalmazására hidrológiai problémákra.
 5. A MATLAB segítségével túllép az Excel táblázatos feladatmegoldáson nagy méretű hidrológiai adatbázisok gyakorlati alkalmazásában.
C. Attitűd
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
 3. Nyitott a számára új, angol nyelvű számítógépes szoftverek szükséges szintű elsajátítására.
 4. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 1. Házi feladatait lehetőleg önállóan oldja meg.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások az elméleti ismeretekről. Gyakorlatok a számítási és modellezési feladatok megoldásának lépéseiről és az alkalmazott szoftverekről, valamint az otthon elkészített feladatrészek konzultálására; önállóan készített házi feladatok előzetes csoporton belüli kommunikációja, konzultálás csoportonként egy-egy saját laptopon; kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Rendszerelmélet. Lineáris közönséges differenciálegyenletek. Impulzusválasz és konvolúció.
2. A Wiener-Hopf és Yule-Walker egyenlet.
3. A MATLAB alkalmazása a hidrológia lineáris algebrai feladataira.
4. A Saint-Venant egyenletek és azok egyszerűsített formái. Az időben folytonos, térben diszkrét lineáris kinematikus hullám- egyenlet állapotteres leírása. A Kalinyin-Miljukov-Nash kaszkád.
5. A Diszkrét Lineáris Kaszkád Modell: klasszikus pulzus adatrendszer.
6. A Diszkrét Lineáris Kaszkád Modell: lineárisan interpolált adatrendszer.
7. A Boussinesq egyenlet, a Diskin-Jakeman-Young lefolyás modell.
8. Autoregressziv folyamatok, a Gauss-Markov folyamat.
9. A Kálmán-filter és alkalmazása. Modellkalibrálás.
10. Nemlinearitás figyelembe vétele lineáris modellekkel. GIS és távérzékelési példák a hidrológia területéről.
11. Vízügyi informatika, a hazai vízrajzi előrejelzés.
12. Árvízi riasztás és előrejelzés.
13. Optimalizációs módszerek a vízgazdálkodásban.
14. További adatvezérelt módszerek (pl. mesterséges neurális hálók) a vízgazdálkodásban.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Szilágyi J., Szöllősi-Nagy A., 2010. Recursive streamflow forecasting: a state-space approach, CRC Press, London, UK.
 2. Brockwell, P., 2010. Introduction to time-series and forecasting, Springer, New York, USA.
 3. Bras, R. L., Rodriguez-Iturbe, I., 1993. Random functions and hydrology, Dover, London, UK.
b) A tárgy honlapjáról letölthető anyagok:
 1. Előadások diái
2.6 Egyéb tudnivalók
Nincs.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat és kilenc házi feladat alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (kis házi feladat)HF1B.1-B.2; C.1-C.4; D.1
2. házi feladat (kis házi feladat)HF2B.1-B.2; C.1-C.4; D.1
3. házi feladat (kis házi feladat)HF3B.1-B.2, B.5; C.1-C.4; D.1
4. házi feladat (kis házi feladat)HF4B.1-B.2, B.5; C.1-C.4; D.1
5. házi feladat (kis házi feladat)HF5B.1-B.2, B.5; C.1-C.4; D.1
6. házi feladat (kis házi feladat)HF6A.1; B.1-B.2, B.5; C.1-C.4; D.1
7. házi feladat (kis házi feladat)HF7B.1-B.2, B.5; C.1-C.4; D.1
8. házi feladat (kis házi feladat)HF8A.2-A.3; B.1-B.4; C.1-C.4; D.1
9. házi feladat (kis házi feladat)HF9A.4; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1
Zárthelyi dolgozatZHB.1-B.5

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
HF70%
ZH30%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét a házi feladatok és a zárthelyi dolgozat 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján a következő táblázat szerint számítjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 85%<=P
jó (4) 70<=P<85%
közepes (3) 55<=P<70%
elégséges (2) 40<=P<55%
elégtelen (1) P<40%
A házi feladatok sikerességére és az aktív részvételre nem írunk elő feltételt. A házi feladatok félévközi eredményét a legjobb 2/3-a átlagaként számítjuk.
A zárthelyi dolgozatot legalább az elérhető pontszám 40%-ig kell teljesíteni.
3.6 Javítás és pótlás
 1. A házi feladatok általában a kiadást követő két héten belül adandók be. A pontos időpontokat a Részletes féléves ütemterv szabályozza.
 2. A házi feladatok javíthatóak.
 3. A zárthelyi dolgozat a pótlási időszakban díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény felülírja a korábbit.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×4=56
felkészülés a zárthelyi dolgozatra8
házi feladatok elkészítése9×8=72
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása14
Összesen150
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak