Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geodézia története
1.2 Code
BMEEOAFAV07
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Homolya András
academic rank Master professor
email homolya.andras@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megismertesse a geodézia történetének - különösen Magyarországi vonatkozásainak - kiemelt részleteivel. Az előadások részben kapcsolódnak a Geodézia I-II. tantárgyak műszaki tartalmához.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik a földmérés, mint a legősibb mérnöki tudomány, vázlatos történetével a kezdetektől napjainkig,
 2. egyes fontosabb, érdekesebb témákról részletesebb ismeretekkel kap,
 3. átlátja egyes geodéziai műszertípusok kialakulását, folyamatos fejlődését,
 4. tudása kiegészíti a Geodézia I-II. tantárgyak műszaki tartalmát,
 5. megismeri a geodézia régi és jelenlegi szakirodalmának forrásait,
 6. átlátja, hogy milyen kapcsolat van a szakma történet és más humán, történelmi és irodalmi tudományok között
B. Skills
 1. törekszik az előadási anyag pontos jegyzetelésére,
 2. jártas lesz a szakirodalom kutatási módszerek alapjaival,
 3. képes lesz félév végén az előadások témái közül véletlen jelleggel választott, vagy bármely más, a geodézia történetének köréből szabadon megválasztott tárgyból egy rövid dolgozatot (esszét) összeállítani,
 4. felkészül az esszé a hallgatótársai előtti rövid ismertetésére,
 5. képes lesz a felmerülő kérdésekre válaszolni, az esszét „megvédeni”,
C. Attitudes
 1. nyitott lesz a régi műszaki – elsősorban földmérési – alkotások felismerésére és jövendő mérnöki munkája során azok megóvására.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan kutat geodéziai szakmatörténeti és más dokumentumokban,
 2. felelősséget érez, hogy az általa összeállított anyag saját munkája legyen, betartja a hivatkozás és az idézés szabályait.
2.3 Methods
Vetített képes előadások, amelyeket alkalmanként kiegészít más (pl. film) multimédiás anyag bemutatása.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A geodézia, a legősibb mérnöki tudomány. (Őskor, ókor)
2. Földmérés a római korban. (A Római birodalom mérnöki kara és tevékenysége, római műszaki emlékek Pannónia tartományban, elsősorban Aquincum városában.)
3. A geodézia magyarországi kezdetei. (A népvándorlás korától a középkoron és a reneszánszon át a török hódoltságig.)
4. A mezei körzőtől a mérőállomásig. (A hossz- és távmérés története.)
5. A geodézia magyarországi oktatásának története.
6. Az ördög mérte, elszakadt a lánca. (Földdel, földméréssel kapcsolatos szólások-mondások.)
7. MOM, a szórakoztatóközpont? (A magyarországi műszergyártás története.)
8. Magyarországi szintezések alapfelületei.
9. A domborzat térképi ábrázolásának fejlődés
10. Régi földmérési jelek Budapesten
11. Az Állami Földmérés és a katonai térképészet története.
12. Geodéziai szakirodalom a XIX - XX. században. Miből tanulták a Műegyetemen a geodéziát?
13. Térinformatika, amikor még nem így nevezték. (Szemelvények a számítástechnika és a térinformatika történetéből)
14. Geodézia és literatúra. (Földmérés a szépirodalomban.)

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. a) Bendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958.
 2. b) A magyar földmérés és térképészet története (I. - IV. kötet), főszerkes-tő: Joó István–Raum Frigyes; Budapest, 1990.
 3. c) Klinghammer István–Papp-Váry Árpád: Földünk tükre a térkép; Gondolat Kiadó, Budapest, 1983.
 4. d) Magyar földmérők arcképcsarnoka I. II. III. és IV. szerkesztette: Raum Frigyes (I.- II.), dr. Lukács Tibor (III.) és szerkesztőbizottság (IV.)
 5. e) Magyar geodéziai és kartográfiai irodalom, szerkesztet-te: Bendefy-Karsay; (könyv: I. - III. kötet, CD: IV - V. kötet)
 6. f) Vivat Academia, főszerkesztő: Dr. Bakó Károly; Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 1985.
 7. g) Szabó Szilárd–Kummert Ágnes: Fejezetek a térinformatika magyarországi történetéből, a kezdetektől 2000-ig, Hungis Alapítvány, Budapest, 2001.
 8. h) Kovács Győző: Válogatott kalandozásaim az Informatikában, Maszi Kiadó, Budapest, 2002,
 9. i) Geodézia és Kartográfia (folyóirat); Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, Budapest
2.6 Other information
Az előadások legalább 70%-án kötelező a részvétel.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy a tantárgy oktatójával e-mailben egyeztetve

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az esszé elkészítése, szóbeli ismertetése és megvédése alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Esszé elkészítéseHF1A.1-A.6; B.1-B.3; C.1; D.1-D.2
Esszé ismertetése és megvédéseHF2B.4-B.5

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Mindkét teljesítményértékelésre 1-5 osztályzatot adunk. A tantárgy sikeres teljesítéséhez mind-két teljesítményértékelésre legalább elégséges osztályzatot kell szerezni.
Jele Részarány
HF1 70%
HF2 30%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
Nem szerezhető aláírás
3.5 Grading system
A végső érdemjegyet a 3.3. pont szerinti súlyozás alapján állapítjuk meg.
3.6 Retake and repeat
Az esszé beadása a 13. héten, megvédése a pótlási héten. Különeljárási díj ellenében az esszé beadható a pótlási hét végéig. Ebben az esetben a védés legkésőbb a vizsgaidőszak első napjának délelőttjén lesz.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontaktórákon2×14=28
házi feladat elkészítése22
házi feladat ismertetése és megvédése10
Összesen60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak