Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szerkezetek megerősítése
1.2 Code
BMEEOHSMT63
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Koris Kálmán
academic rank Assistant professor
email koris.kalman@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization of Structures, Strcutural Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Építőanyagok MSc (BMEEOEMMST7)
 • Geotechnikai esettanulmányok (BMEEOGMMC06)
 • Feszített szerkezetek (BMEEOHSMC07)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókat a különböző anyagú és szerkezeti rendszerű, megépült építmények diagnosztikájával, meghibásodásainak lehetséges okaival, megerősítési módszereivel, valamint a Magyarországon korábban alkalmazott tartószerkezeti elemek, megoldások, építőanyagok leggyakoribb típusaival. Ennek megfelelően a tárgy keretein belül ismertetésre kerülnek a megépült tartószerkezetek diagnosztikájának menete, eszközei, a teherbírás igazolásának és az épületek minősítésének elvei, a szakvélemény tartalmi követelményei, a károsodott szerkezetek helyreállításának, illetve megerősítésének lehetséges módszerei, az épületeket érő (közvetlen és közvetett) károsodások gyakoribb fajtái, valamint a korábban megépült (a Monarchia korától a házgyári lakásépítés koráig) lakóépületek teherhordó szerkezeteinek típusai. Az ismeretek hatékonyabb elsajátítását, illetve elmélyítését szakértői esettanulmányok bemutatása segíti elő.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a megépült tartószerkezetek diagnosztikájának menetét, a teherbírásuk igazolásának és minősítésének a módszereit és elvét,
 2. ismeri a különböző anyagú (beton, vasbeton, falazott, acél, fa) tartószerkezetek diagnosztikájának és megerősítésének módszereit és elvét,
 3. ismeri a próbaterheléssel történő szerkezetvizsgálat lebonyolításának menetét, és a statikai szakvélemény tartalmi követelményeit,
 4. ismeri a megépült tartószerkezetek jellemző károsodási folyamatait,
 5. ismeri a magyarországi, korábban megépült lakóépületek tipikus teherhordó szerkezeteit,
 6. ismeri a födémek és lépcsőszerkezetek diagnosztikájának és rekonstrukciójának a módszereit és elvét,
 7. ismeri a korábban megépült magyarországi födémszerkezetek típusait.
B. Skills
 1. Képes egy megépült tartószerkezet diagnosztikájához szükséges teendők, illetve a teherbírás igazolásához szükséges módszer megállapítására, valamint az eredmények alapján a szerkezet minősítésére,
 2. képes az anyag és a szerkezeti rendszer függvényében a szóban forgó tartószerkezetek diagnosztikájához szükséges módszer(ek), valamint a megerősítés lehetséges elvi módjának kiválasztására,
 3. képes egy meglévő tartószerkezet próbaterheléssel történő vizsgálatához szükséges teendők elvi meghatározására,
 4. képes felismerni egy megépült tartószerkezeten jelentkező károsodás típusát,
 5. képes felismerni a magyarországi, korábban megépült lakóépületek tipikus teherhordó szerkezeteit,
 6. képes egy adott födém- vagy lépcsőszerkezetek diagnosztikájához szükséges módszer(ek), valamint a megerősítés lehetséges elvi módjának kiválasztására,
 7. képes felismerni (anyag, jellemző méretek, forma, kialakítás, alkalmazás helye alapján) a korábban megépült magyarországi födémszerkezetek típusait.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott a korszerű diagnosztikai és megerősítési módszerek használatára, illetve alkalmazására,
 4. törekszik a megépült tartószerkezetek diagnosztizálásához és megerősítéséhez szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 6. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének a szerkezetek megerősítése terén való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a különböző szerkezettípusok és károsodási jelenségek felismeréséhez, diagnosztikájához szükséges módszerek, elvek végiggondolását,
 2. nyitottan fogadja az újszerű rekonstrukciós, illetve megerősítési módszereket és az ezekkel kapcsolatos méretezési elveket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Megépült szerkezetek diagnosztikájának jellemző menete, a teherbírás igazolásának és az épületek minősítésének módszerei és elvei. A szerkezetek megerősítésének elvei és szempontjai. Próbaterheléses szerkezetvizsgálat elvei, a szakvélemény tartalmi követelményei - 1.
2. Megépült szerkezetek diagnosztikájának jellemző menete, a teherbírás igazolásának és az épületek minősítésének módszerei és elvei. A szerkezetek megerősítésének elvei és szempontjai. Próbaterheléses szerkezetvizsgálat elvei, a szakvélemény tartalmi követelményei - 2.
3. Falazott anyagú szerkezetek diagnosztikájának elvei, falazatok jellemző károsodásai és rekonstrukciós módszerei - 1.
4. Falazott anyagú szerkezetek diagnosztikájának elvei, falazatok jellemző károsodásai és rekonstrukciós módszerei - 2.
5. Beton- és vasbeton szerkezetek jellemző károsodásai, diagnosztikája és rekonstrukciós módszerei - 1.
6. Beton- és vasbeton szerkezetek jellemző károsodásai, diagnosztikája és rekonstrukciós módszerei - 2.
7. Acél anyagú szerkezetek jellemző károsodásai, vizsgálati és megerősítési módszerei.
8. Megerősítési módszerek I: dübelezett és ragasztott acéllemezek, illetve acél szelvények alkalmazása.
9. Megerősítési módszerek II: szálerősítéses anyagokkal (FRP) történő megerősítés - 1.
10. Megerősítési módszerek II: szálerősítéses anyagokkal (FRP) történő megerősítés - 2.
11. Megerősítési módszerek III: vasbeton köpenyezés, lőttbetonos megerősítés.
12. Fa anyagú szerkezetek jellemző károsodásai, vizsgálati és megerősítési módszerei.
13. Lépcsők, alapozások rekonstrukciója. Régi födémek típusai és rekonstrukciós módszerei.
14. Szakértői esettanulmányok.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 1. BVM Kézikönyv, gyártmánykatalógus, 1978.
 2. Déry Attila: Régi építészeti kifejezések gyűjteménye, TERC kiadó, II. bővített kiadás, 2005.
 3. Dulácska Endre: Épületek tartószerkezeteinek diagnosztikája és rekonstrukciója, Egyetemi jegyzet, Budapest, 2013.
 4. Dulácska Endre: Falazatok és boltozatok, segédlet építészmérnök hallgatók részére, Egyetemi jegyzet, Budapest, 1994.
 5. Dulácska Endre: Földrengés elleni védelem, egyszerű tervezés az Eurocode 8 alapján, gyakorlati útmutató, Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat, 2009.
 6. É-65, Tervezési segédlet: Rehabilitációs területek épületvédelme, Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet, Budapest, 1985.
 7. FÉ-09, Tervezési segédlet – Fenntartási építés: Panelos lakótelepek használati értékét növelő felújítások, Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet, Budapest, 1988.
 8. Gilyén Jenő: Panelos épületek szerkezetei. Tervezés, Méretezés, Műszaki Könyvkiadó, 1982.
 9. Mihailich Győző, Haviár Győző: A vasbeton építés kezdete és első létesítményei Magyarországon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.
 10. Möller Károly: Építési zsebkönyv I-II., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1943.
 11. Orbán Sándor: Építmények élettartamának tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
b) Letölthető anyagok:
 1. Bódi István, Farkas György: Szerkezetek megerősítése, HEFOP jegyzet.
 2. Dulácska Endre, Korda János, Körmöczi Ernő: TSZ 01-2013 Műszaki Szabályzat, Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata és tervezési elvei, Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., 2013.
 3. Koris Kálmán: Meglévő szerkezetek minősítése, előadásvázlat.
 4. Koris Kálmán: Falazott szerkezetek diagnosztikája és rekonstrukciója, előadásvázlat.
 5. Koris Kálmán: Vasbeton szerkezetek diagnosztikája és rekonstrukciója, előadásvázlat.
 6. Koris Kálmán, Haris István: Acél szerkezetek diagnosztikája és rekonstrukciója, előadásvázlat.
 7. Koris Kálmán: Dűbelezett és ragasztott acéllemezekkel történő megerősítés, előadásvázlat.
 8. Koris Kálmán: Szálerősítéses kompozit anyagokkal történő megerősítés, előadásvázlat.
 9. Koris Kálmán: Lőttbetonnal történő szerkezetmegerősítés, előadásvázlat.
 10. Koris Kálmán, Haris István: Fa szerkezetek diagnosztikája és rekonstrukciója, előadásvázlat.
2.6 Other information
 1. A gyakorlatokon és az előadásokon való részvétel a BME TVSZ-ben rögzített mértékben kötelező. Az a hallgató, akinek a hiányzása a TVSZ-ben magadott mértéket meghaladja, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
 2. Minden hallgatónak eredeti (saját) munkát kell beadnia. A másolás, csalás, plagizálás semmilyen formában nem elfogadott. Akik megsértik a BME TVSZ vonatkozó előírásait elégtelen (1) végső érdemjegyet szereznek, pótlási lehetőséggel nem rendelkeznek és a tantárgyat nem adhatják le, továbbá tettüket a Dékáni Hivatalnak jelentik. A csalás és a plagizálás definíciója a TVSZ-ben megtalálható.
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három ellenőrző dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.3; B.1-B.3; C.1-C.6; D.1-D.3
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2A.4-A.5; B.4-B.5; C.1-C.6; D.1-D.3
3. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH3A.6-A.7; B.6-B.7; C.1-C.6; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH150%
ZH250%
ZH350%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
Az ellenőrző dolgozat eredménytelen, ha a két jobbik ED eredményének átlaga nem éri el az elérhető pontszám 50%-át (15 pontot).
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám (30 pont) legalább 50%-át elérje a hallgató.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
A végső érdemjegyet a két legjobb zárthelyi dolgozat 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk. Mindegyik ZH-n maximum 30 pontot lehet elérni. A harmadik (leggyengébb) ZH eredményes (≥50%) megírásával többletpontokat lehet szerezni. A többletpont a leggyengébb (de eredményes) ZH pontszámának 20%-a (max. 6 pont). A féléves osztályzat az elért pontszám alapján:
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)26 p ≤ P
jó (4)22 p ≤ P ≤ 25,99 p
közepes (3)18 p ≤ P ≤ 21,99 p
elégséges (2)15 p ≤ P ≤ 17,99 p
elégtelen (1)P < 15 p
3.6 Retake and repeat
Az egyes félévközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumköve-telmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre3×16=48
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása14×1=14
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév