Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Fizikai geodézia és gravimetria
1.2 Code
BMEEOAFMF61
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Tóth Gyula
academic rank Associate professor
email toth.gyula@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A földi nehézségi erőtér meghatározása az erőtér szerkezetének, térbeli eloszlásának megismerését jelenti részben különböző földfelszíni, részben űrgravimetriai mérések alapján. Fontos célkitűzés a különféle gravimetriai mérési módszerek és kiértékelési eljárások elméleti és gyakorlati elsajátítása, a meglévő gravitációs adatbázisok megismerése. A másik fontos célkitűzés a globális geoid, illetve a geoid finomszerkezetének fizikai módszerekkel történőmeghatározási lehetőségeinek megismerése. Ez egyrészt a nehézségi mérésekre támaszkodó gravimetriai, ill. gradiometriai módszerekkel lehetséges, másrészt a mesterséges holdak méréseinek felhasználásával, a Föld külső szintfelületei alakjának meghatározásával is megtehető. A legfontosabb célkitűzés, hogy a hallgatók a legújabb matematikai és számítástechnikai lehetőségek felhasználásával képesek legyenek a geoid szélső pontosságú fizikai-geodéziai meghatározására.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a fizikai geodézia fogalomrendszerét, szakkifejezéseit,
 2. ismeri a nehézségi erőtér abszolút, relatív mérésének alapelvét, a műszerek kalibrációját, a gradiensek meghatározási lehetőségeit,
 3. ismeri a Légi és űrgravimetria (CHAMP, GRACE, GOCE) projecteket, a mérési alapelveket,
 4. ismeri az Eötvös-inga működését,
 5. ismeri a nehézségi erőtér nem árapály jellegű időbeli változásait,
 6. ismeri a geoidmeghatározás fizikai geodéziai módszereit,
 7. tájékozott a geodéziai vonatkoztatási rendszerek témájában,
 8. ismeri a geoid meghatározásának módszerét a potenciál gömbfüggvény sorával, a Stokes-féle sorral és az abszolút függővonal-elhajlás számítását,
 9. tájékozott a gradiens-mérések geodéziai felhasználási lehetőségeiről,
 10. ismeri a geoid meghatározásának kombinált módszereit,
 11. ismeri a gravimetriai szintezés alapelvét,
 12. ismeri a függővonal-elhajlás értékek sűrítési lehetőségeit,
 13. ismeri a nehézségi erőtér meghatározásának lehetőségét inverziós módszerekkel,
 14. áttekintéssel rendelkezik a Fizikai geodéziában alkalmazott szoftverekről,
 15. tájékozott a geoid időbeli változása tekintetében.
B. Skills
 1. önálóan képes terepi graviméteres mérések végzésére kiértékelésére és kiegyenlítésére,
 2. képes meghatározni geodéziai vonatkozási rendszer paramétereit g mérések alapján,
 3. képes alkalmazni az FFT (gyors Fourier) eljárást a fizikai geodéziában.
C. Attitudes
 1. felismeri a modern számítástechnika alkalmazási lehetőségeit a fizikai geodéziában,
 2. felismeri a nehézségi erőtér ismeretének jelentőségét és a geoidmeghatározás fontosságát.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan utánanéz az előadásokon és a gyakorlatokon felvetett problémáknak.
2.3 Methods
Előadások, műszeres és számítógépes gyakorlatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A nehézségi, a tömegvonzási, a forgási centrifugális és az árapálykeltő erők erőtere. Nehézségi térerősség és gyorsulás. A nehézségi erőtér jelentősége a geodéziában
2. Nehézségi erőtér abszolút, relatív mérése, műszerek kalibrációja, gradiensek meghatározása gy. Terepi graviméteres mérés
3. Légi és űrgravimetria (CHAMP, GRACE, GOCE projectek). Mérési alapelvek, űrgradiometria
4. Graviméteres mérések kiértékelése, kiegyenlítése, gravitációs hálózatok gy. Eötvös-inga mérés
5. A nehézségi erőtér nem árapály jellegű időbeli változása.
6. A Fizikai geodézia matematikai és fizikai alapjai. A geoidmeghatározás fizikai geodéziai módszerei gy. részösszefoglalás
7. Geodéziai vonatkozási rendszerek, a vonatkozási rendszerek paramétereinek meghatározása
8. Geoid meghatározása a potenciál gömbfüggvény sorával, a Stokes-féle sorral, az abszolút függővonal-elhajlás számítása gy. Vonatkozási rendszer paramétereinek számítása g mérések alapján
9. Gradiens-mérések geodéziai felhasználása
10. A geoid meghatározásának kombinált módszerei gy. Gravimetriai szintezés. A függővonal-elhajlások sűrítése.
11. Az FFT alkalmazása a fizikai geodéziában
12. A nehézségi erőtér meghatározása inverziós módszerekkel gy. A Fizikai geodéziában alkalmazott szoftverek áttekintése
13. A geoid időbeli változása. Az ismételt geodéziai mérések geodinamikai értelmezése
14. Összefoglalás gy. II. zárthelyi dolgozat fizikai geodézia témakörből

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Biró P, Ádám J, Völgyesi L, Tóth Gy: A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. Egyetemi tankönyv és kézikönyv, HM Kiadó, Budapest, 2013.
 2. Heiskanen - Moritz: Physical Geodesy
 3. Torge: Geodesy
b) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet
2.6 Other information
1) Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2) A számítási feladat és a dolgozatok során minden hallgatónak eredeti (saját) munkát kell beadnia. A másolás, csalás, plagizálás semmilyen formában nem elfogadott. Akik megsértik a BME TVSZ vonatkozó előírásait elégtelen(1) végső érdemjegyet szereznek, pótlási lehetőséggel nem rendelkeznek és a tantárgyat nem adhatják le, továbbá tettüket a Dékáni Hivatalnak jelentik. A csalás és a plagizálás definíciója a TVSZ-ben megtalálható.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy a tantárgy oktatóival e-mail-ben egyeztetve; e-mail: volgyesi.lajos@epito.bme.hu, toth.gyula@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése 2 zárthelyi és a házi számítási feladat megoldása alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
házi (számítási) feladatHFB.2
aktív részvétel a graviméteres mérésenAB.1
1. zárthelyi feladat (részteljesítmény értékelés)ZH1A.1-A.5; B.1
2. zárthelyi feladat (részteljesítmény értékelés)ZH2A.6-A.15; B.2-B.3; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Hfteljesítés feltétele
Ateljesítés feltétele
Zh133%
Zh267%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele részvétel az előadások és a gyakorlatok 79%-án, továbbá a 3.3. pont szerint a terepi mérésen történő aktív részvétel (önálló mérés végzése) és a számítási feladat eredményes megoldása.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85-90%
jó (4)72,5-85%
közepes (3)65-72,5%
elégséges (2)50-65%
elégtelen (1)50% alatt
3.6 Retake and repeat
1) A Zh-k pótlására a pótlási héten van lehetőség, amelyek a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolhatók vagy javíthatók. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
2) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3) A beadott és elfogadott házi feladat a megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
4) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
5) A késedelmesen beadott és egyben az utolsó órán be nem mutatott házi feladat legfeljebb elégséges osztályzattal vehető figyelembe.
6) Az aktív részvétel – a mérés jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés14×2=28
házi feladatok elkészítése5
zh felkészülések15+30=45
Összesen120
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév