Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Földrendezés
1.2 Code
BMEEOAFMF52
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Toronyi Bence
academic rank Assistant professor
email toronyi.bence@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató átfogó képet kapjon a földügyi és építésügyi szakigazgatás szervezetéről, nyilvántartásairól, valamint hatósági feladatairól. A tantárgy keretében a hallgató megismeri a magyarországi birtokpolitika történelmi előzményeit, a közelmúlt nagyobb projektjeit, valamint a jelen és jövő feladatait. A tantárgy keretében a hallgató megtanulja a jogszabályok és egyéb szakmai szabályzatok, szabványok, segédletek alkalmazását.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri és átlátja a földügyi szakigazgatás magyarországi szervezetét,
 2. áttekintéssel rendelkezik a földmérés és építésügy jogszabályairól és a különböző eljárásokról,
 3. érti a szakterületi jogszabályok közötti összefüggéseket,
 4. ismeri a föld és területrendezés földmérési feladatait, ismeri azok végrehajtásának lépéseit,
 5. tájékozott a magyarországi birtokpolitika történelmi előzményiben, tisztában van a birtokpolitika társadalmi és nemzetgazdasági jelentőségével,
 6. tájékozott a földügy és ingatlan-nyilvántartás várható jövőbeli fejlődése terén.
B. Skills
 1. képes egy adott jogszabályos hatályos szövegének megkeresésére,
 2. képes a szakterületi jogszabályokban foglaltakat értelmezni.
C. Attitudes
 1. nyitott a történelmi előzmények megértéshez szükséges adatok és összefüggések befogadására,
 2. felismeri, hogy a szigorú értelemben vett műszaki (pl. földmérési) feladatok végrehajtásához jogi, gazdasági ismeretekre is szükség van,
 3. fontosnak tartja a földmérési feladatok végrehajtása szempontjából lényeges jogszabályok ismeretét,
 4. nyitott a földmérési feladatokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásokban (pl. telekalakítási eljárás, ingatlan-nyilvántartási eljárás, kisajátítási eljárás...) való közreműködésre
D. Autonomy and Responsibility
 1. felelősséget érez a szigorú értelemben vett műszaki (pl. földmérési) feladatok olyan szemlélettel történő megoldása iránt, hogy az a közigazgatási eljárásokhoz is illeszkedjen, azok során is meg-felelő legyen,
 2. gondolkozásában a műszaki, gazdasági, és jogi ismeretek rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, esettanulmányok bemutatása.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A földügyi szakigazgatás felépítése
2. Földügyi és építésügyi nyilvántartások
3. Aktuális földmérési jogszabályok áttekintése
4. Szakterületi szabványok, szabályzatok, segédletek áttekintése
5. Építési jogszabályok áttekintése
6. Építésügyi hatósági feladatok
7. Építésügyi eljárások
8. Föld-és területrendezés, történelmi előzmények, társadalmi jelentősége
9. A közelmúlt és jelen földrendezési feladatai (kárpótlás, TAMA projekt, vezeték-jog legalizáció, osztatlan közös megszüntetése...)
10. Birtokpolitika. Mezőgazdasági ingatlanok felosztása.
11. Településrendezés és településtervezés feladatai
12. A környezetközpontú, fenntartható fejlődés alapú birtokpolitika és földmenedzsment
13. Nemzetközi kitekintés
14. Igazságügyi szakértői ismeretek

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
Dr. Varga József –Papp Erik: Műszaki földrendezés (Műegyetemi Kiadó, 2004)
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel legalább 70%-ban kötelező. Nagyobb mértékű hiányzás esetén a tantárgy kreditpontjai nem szerezhetők meg.
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy a tantárgy oktatóival e-mail-ben egyeztetve

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat, valamint két házi feladat(részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.6; C.1, C.3; D.2
Házi feladat (részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.4; B.1-B.2; C.1, C.3; D.1-D.2
Házi feladat (részteljesítmény-értékelés)HF2A.1-A.4; B.1-B.2; C.2-C.4; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
Jele Részarány
ZH 60%
HF1 20%
HF2 20%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
V 0%
Összesen 100%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A félévközi eredményt a zárthelyi és a házi feladatok eredménye alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
1) A Zh-k pótlására a pótlási héten van lehetőség, amelyek a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolhatók vagy javíthatók.
2) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés az előadásokra14×0.5=7
felkészülés a zárthelyi dolgozatra12
Házi feladatok elkészítése43
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak