Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Földrendezés
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOAFMF52
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Toronyi Bence
beosztás Adjunktus
email toronyi.bence@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Általános- és Felsőgeodézia Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező a Földmérő- és térinformatikai mérnök (MSc) szakon
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgya célja, hogy a hallgató átfogó képet kapjon a földügyi és építésügyi szakigazgatás szervezetéről, nyilvántartásairól, valamint hatósági feladatairól. A tantárgy keretében a hallgató megismeri a magyarországi birtokpolitika történelmi előzményeit, a közelmúlt nagyobb projektjeit, valamint a jelen és jövő feladatait. A tantárgy keretében a hallgató megtanulja a jogszabályok és egyéb szakmai szabályzatok, szabványok, segédletek alkalmazását.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri és átlátja a földügyi szakigazgatás magyarországi szervezetét,
 2. áttekintéssel rendelkezik a földmérés és építésügy jogszabályairól és a különböző eljárásokról,
 3. érti a szakterületi jogszabályok közötti összefüggéseket,
 4. ismeri a föld és területrendezés földmérési feladatait, ismeri azok végrehajtásának lépéseit,
 5. tájékozott a magyarországi birtokpolitika történelmi előzményiben, tisztában van a birtokpolitika társadalmi és nemzetgazdasági jelentőségével,
 6. tájékozott a földügy és ingatlan-nyilvántartás várható jövőbeli fejlődése terén.
B. Képesség
 1. képes egy adott jogszabályos hatályos szövegének megkeresésére,
 2. képes a szakterületi jogszabályokban foglaltakat értelmezni.
C. Attitűd
 1. nyitott a történelmi előzmények megértéshez szükséges adatok és összefüggések befogadására,
 2. felismeri, hogy a szigorú értelemben vett műszaki (pl. földmérési) feladatok végrehajtásához jogi, gazdasági ismeretekre is szükség van,
 3. fontosnak tartja a földmérési feladatok végrehajtása szempontjából lényeges jogszabályok ismeretét,
 4. nyitott a földmérési feladatokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásokban (pl. telekalakítási eljárás, ingatlan-nyilvántartási eljárás, kisajátítási eljárás...) való közreműködésre
D. Önállóság és felelősség
 1. felelősséget érez a szigorú értelemben vett műszaki (pl. földmérési) feladatok olyan szemlélettel történő megoldása iránt, hogy az a közigazgatási eljárásokhoz is illeszkedjen, azok során is meg-felelő legyen,
 2. gondolkozásában a műszaki, gazdasági, és jogi ismeretek rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, esettanulmányok bemutatása.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A földügyi szakigazgatás felépítése
2. Földügyi és építésügyi nyilvántartások
3. Aktuális földmérési jogszabályok áttekintése
4. Szakterületi szabványok, szabályzatok, segédletek áttekintése
5. Építési jogszabályok áttekintése
6. Építésügyi hatósági feladatok
7. Építésügyi eljárások
8. Föld-és területrendezés, történelmi előzmények, társadalmi jelentősége
9. A közelmúlt és jelen földrendezési feladatai (kárpótlás, TAMA projekt, vezeték-jog legalizáció, osztatlan közös megszüntetése...)
10. Birtokpolitika. Mezőgazdasági ingatlanok felosztása.
11. Településrendezés és településtervezés feladatai
12. A környezetközpontú, fenntartható fejlődés alapú birtokpolitika és földmenedzsment
13. Nemzetközi kitekintés
14. Igazságügyi szakértői ismeretek

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Jegyzetek:
Dr. Varga József –Papp Erik: Műszaki földrendezés (Műegyetemi Kiadó, 2004)
2.6 Egyéb tudnivalók
Az előadásokon való részvétel legalább 70%-ban kötelező. Nagyobb mértékű hiányzás esetén a tantárgy kreditpontjai nem szerezhetők meg.
2.7 Konzultációs lehetőségek

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy a tantárgy oktatóival e-mail-ben egyeztetve

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat, valamint két házi feladat(részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.6; C.1, C.3; D.2
Házi feladat (részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.4; B.1-B.2; C.1, C.3; D.1-D.2
Házi feladat (részteljesítmény-értékelés)HF2A.1-A.4; B.1-B.2; C.2-C.4; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
Jele Részarány
ZH 60%
HF1 20%
HF2 20%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
V 0%
Összesen 100%
Összesen 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A félévközi eredményt a zárthelyi és a házi feladatok eredménye alapján számítjuk.
3.6 Javítás és pótlás
1) A Zh-k pótlására a pótlási héten van lehetőség, amelyek a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolhatók vagy javíthatók.
2) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés az előadásokra14×0.5=7
felkészülés a zárthelyi dolgozatra12
Házi feladatok elkészítése43
Összesen90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév