Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geofizika
1.2 Code
BMEEOAFMF51
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr Tóth Gyula
academic rank Associate professor
email toth.gyula@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy alapvető célja, hogy a geodéziával foglalkozó mérnökök számára olyan magas szintű természettudományos ismereteket adjon, amely elengedhetetlen feltétele annak, hogy a geodéták ne csak a jelen technika megértéséig és alkalmazásáig jussanak el, hanem a jövő technikájának befogadására és kialakítására is képesek legyenek. Ehhez fontos cél a megfelelő természettudományos gondolkodásmód kialakítása, amely szükséges a hazai és nemzetközi geodéziai, fizikai geodéziai tudományterületek műveléséhez. Fontos cél a dinamikai szemléletmód megerősítése, amely az új négydimenziós (téridő-geodézia) megértéséhez és műveléséhez szükséges. Cél, hogy a hallgatók megismerjék a Föld dinamikai folyamatait, a Földet állandóan változó, élő bolygóként szemléljék és nem csupán egyszerű geometriai alakzatként kezeljék.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a földtudományok és a geofizika fogalomrendszerét, szakkifejezéseit,
 2. tájékozott a világegyetem és a Föld kialakulásáról, fejlődéséről, dinamikájáról,
 3. ismeri a troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra, magnetoszféra szerkezetét,
 4. átfogó ismeretekkel rendelkezik a földi erőterekről, ezek meghatározásáról, matematikai kezeléséről és időbeli változásáról,
 5. áttekintéssel rendelkezik a Füld belső szerkezetéről és dinamikájáról, részletesen átlátja a Kárpát-Pannon térség tektonikáját,
 6. részleteiben ismeri a valódi rugalmas földtömeg árapályát,
 7. a geoid és a magasságmeghatározás problémáinak kezeléséhez megfelelő oceanográfiai ismeretekkel rendelkezik,
 8. megfelelő légkörfizikai ismeretekkel rendelkezik, átlátja a kapcsolatot a légkör fizikai paraméterei, a légköri refrakció és a GPS jelek terjedése és deformációja között,
 9. rendelkezik azokkal az alapvető meteorológiai alapismeretekkel, amelyek terepen dolgozó szakemberek számára nélkülözhetetlenek.
B. Skills
 1. képes az ismételt geodéziai mérések helyes geodinamikai értelmezésére, átlátja a kapcsolatot a Kárpát-Pannon térség tektonikája és a tapasztalt mozgások között,
 2. képes különböző geodéziai problémák (pl. refrakció, geoidformák fizikai hátterének)természettudományos magyarázatára,
 3. a meteorológiai ismeretek birtokában képes a terepi geodéziai, csillagászati-geodéziai mérések megfelelő szervezésére.
C. Attitudes
 1. Felismeri geofizika fontosságát és alkalmazhatóságát a kapcsolódó tudományterületek számára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan utánanéz az előadásokon felvetett problémáknak.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A Naprendszer és a Föld keletkezése, története, dinamikája.
2. A Föld körüli térség szerkezete (troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra, magnetoszféra)
3. A földi erőtek meghatározása földfelszíni mérések alapján és mesterséges holdak felhasználásával.
4. Anomáliák predikciója, analitikai folytatások módszere, anomáliaterek szűrése.
5. Különböző földmodellek árapálya.
6. A Föld belső szerkezete
7. A 4 dimenziós geodézia geofizikai alapjai.
8. Ismételt geodéziai, geodinamikai mérések értelmezése.
9. A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája.
10. Oceanográfia (a vízfelszín topográfiája, tengeráramlások, tengerrengések).
11. A légkör fizikája, elektromágneses hullámok terjedése a légkörben.
12. Meteorológiai alapismeretek.
13. A légköri folyamatok előrejelzése.
14. Konzultáció

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzet: Völgyesi:
 • Geofizika, J9-1226, egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó
b) Letölthető anyagok:
 • Elektronikus jegyzet
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy a tantárgy oktatójával e-mail-ben egyeztetve; e-mail: volgyesi@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése 2 zárthelyi dolgozat(zh) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi feladat (részteljesítmény értékelés)ZH1A.1-A.5; B.1
2. zárthelyi feladat (részteljesítmény értékelés)ZH2A.6-A.9; B.2-B.3; C.1; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH150%
Zh250%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele az aktív részvétel az előadások 79%-án. A megszerzett aláírás 2 félévéig érvényes. [Ha nincs külön előírás a TVSZ szerinti időtartam érvényes.]
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85-90%
jó (4)72,5-85%
közepes (3)65-72,5%
elégséges (2)50-65%
elégtelen (1)50% alatt
3.6 Retake and repeat
1) A Zh-k pótlására a pótlási héten van lehetőség, amelyek a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolhatók vagy javíthatók.
2) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés14×1=14
ZH felkészülések24+24=48
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak