Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőanyagok II.
1.2 Code
BMEEOEMAS41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Lab 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Balázs L. György
academic rank Professor
email balazs.gyorgy@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Structural Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Építőanyagok I. (BMEEOEMAT43)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A félév során a hallgatók megismerik a speciálisabb építőanyagokat, mint például szálerősítésű betonok, könnyűbeton. A hallgatók ismereteiket bővítik az útépítés és a szerkezetépítés terén használt anyagok jellemzőinek megismerésével. A hallgatók útmutatást kapnak a különböző szerkezetek anyaginak kiválasztásához szükséges szempontokról.
Építőanyagok megválasztásának szem-pontjai. Víz-, hang- és hőszigetelő anyagok. Betonok. Cementtartalom, víz/cement tényező és gőzölés hatása, fagyállóság, vízzáróság. Vas és acél. Gyártás, vas-szén ötvözetek állapotábrája, acélszövetek, martenzit, hőkezelési eljárások. Acélkorrózió, normálpotenciál. Felületvédelem, festékek bevonatok, Útpályaszerkezetek anyagainak ismertetése (bitumen, festékek).
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a speciális építőanyagok tulajdonságait
 2. ismeri az építőanyagok felhasználási területeit
 3. áttekintéssel rendelkezik a szerkezetépítésben és útépítésben használt anyagokról, ismeri azok alapvető tulajdonságait,
 4. tájékozott az építőanyagok területén,
 5. ismeri az adott szerkezetekhez alkalmazható építőanyagokat és kiválasztásuknak, ill. összehasonlításuknak lehetséges módjait,
B. Skills
 1. használja a megfelelő anyagtani jelöléseket és tudja azokat értelmezni
 2. rutinszerűen tudja értelmezni és összehasonlítani az anyagok alapvető jellemzőit
 3. otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internet)
 4. kiválasztja a (tantárgy témakörének megfelelő) szerkezethez megfelelő építőanyagot
 5. lényegre törően, szakszavak helyes használatával ismerteti szóban és írásban a tantárgy bármely témakörét
 6. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott feladat elkészítésekor
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti kommunikációs készségét, tudását, és szakmai szókincsét
 3. törekszik pontos szakszavak használatára
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kapott tennivalókat
 2. munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe
 3. egyes helyzetekben – pl. gyakorlati órákon- együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában
 4. aktívan részt vesz a szakmai vitában
 5. véleményét indoklással együtt kifejti
2.3 Methods
Előadások, laboratóriumi gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan és csoportmunkában készített feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Építőanyagok megválasztásának szempontjai. Az építőanyagok különleges
2. -
3. Beton szilárdságát befolyásoló tényezők. Hőérlelés hatása. Beton fagyállóságát és vízzáróságát befolyásoló tényezők. Szálerősítésű beton. Könnyűbeton.
4. -
5. Fémek, alumínium és ötvözetei. Vas és acélgyártás. Vas-szén ötvözetek
6. -
7. Útpályaszerkezetek anyagai. Bitumen és aszfalt fogalma és tulajdonságai.
8. -
9. Betonkorrózió. betonkorrózió elleni védelem. Acélkorrózió. Normálpotenciál.
10. -
11. Műanyagok alkalmazási lehetőségei. Festékek, bevonatok. Útburkolati jelek. Hő- és hangszigetelő anyagok.
12. -
13. Összefoglalás
14. -

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Balázs György: Építőanyagok és kémia
b) Jegyzetek:
 1. Dr. Balázs L. György: HEFOP jegyzet
c) Letölthető anyagok:
 1. 1. Előadás diák
2.6 Other information
-
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: balazs.gyorgy@epito.bme.hu


This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy moodle rendszeren keresztül történő ellenőrző dolgozat, egy összegző zárthelyi dolgozat, 2 db házi feladat, vizsga, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1 db zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.5; B.1-B.5; C.3; D.5
1 db házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF1- A.1-A.5; B.1-B.6; C.1-C.3; D.1-D.4
Vizsga V1 A.1-A.5; B.1-B.6; C.3; D.5

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH1 40%
HF1 10%
Szorgalmi időszakban 50%
Vizsgaidőszakban 50 %
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A félévközi követelmény teljesítésével szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 85 % <= T
jó(4) 74 % <= T < 85%
közepes(3) 63 % <= T <74%
elégséges(2) 50 % <= T < 63%
elégtelen(1) 50% < T
3.6 Retake and repeat
1) A zárthelyi (ZH) a szorgalmi időszakban egy alaklommal térítési díj megfizetése pótolható. A 2. pótlásra és javításra (aláírás pótló vizsgaként) a pótlási időszakban biztosítunk lehetőséget.
2) Az ED a szorgalmi időszakban egyszer pótolható.
3) A házi feladatok pótbeadása a rendes beadást követő héten pótdíj megfizetése mellett a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be.
4) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×2=28
házi feladat elkészítése 10
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 80
Összesen 160
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév