Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Építőanyagok II.
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOEMAS41
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 1
Laboratóriumi gyakorlat 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Balázs L. György
beosztás Egyetemi tanár
email balazs.gyorgy@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Szerkezet-építőmérnöki ágazatán
1.12 Előkövetelmények
Gyenge előkövetelmény:
 • Építőanyagok I. (BMEEOEMAT43)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A félév során a hallgatók megismerik a speciálisabb építőanyagokat, mint például szálerősítésű betonok, könnyűbeton. A hallgatók ismereteiket bővítik az útépítés és a szerkezetépítés terén használt anyagok jellemzőinek megismerésével. A hallgatók útmutatást kapnak a különböző szerkezetek anyaginak kiválasztásához szükséges szempontokról.
Építőanyagok megválasztásának szem-pontjai. Víz-, hang- és hőszigetelő anyagok. Betonok. Cementtartalom, víz/cement tényező és gőzölés hatása, fagyállóság, vízzáróság. Vas és acél. Gyártás, vas-szén ötvözetek állapotábrája, acélszövetek, martenzit, hőkezelési eljárások. Acélkorrózió, normálpotenciál. Felületvédelem, festékek bevonatok, Útpályaszerkezetek anyagainak ismertetése (bitumen, festékek).
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri a speciális építőanyagok tulajdonságait
 2. ismeri az építőanyagok felhasználási területeit
 3. áttekintéssel rendelkezik a szerkezetépítésben és útépítésben használt anyagokról, ismeri azok alapvető tulajdonságait,
 4. tájékozott az építőanyagok területén,
 5. ismeri az adott szerkezetekhez alkalmazható építőanyagokat és kiválasztásuknak, ill. összehasonlításuknak lehetséges módjait,
B. Képesség
 1. használja a megfelelő anyagtani jelöléseket és tudja azokat értelmezni
 2. rutinszerűen tudja értelmezni és összehasonlítani az anyagok alapvető jellemzőit
 3. otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internet)
 4. kiválasztja a (tantárgy témakörének megfelelő) szerkezethez megfelelő építőanyagot
 5. lényegre törően, szakszavak helyes használatával ismerteti szóban és írásban a tantárgy bármely témakörét
 6. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott feladat elkészítésekor
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti kommunikációs készségét, tudását, és szakmai szókincsét
 3. törekszik pontos szakszavak használatára
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kapott tennivalókat
 2. munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe
 3. egyes helyzetekben – pl. gyakorlati órákon- együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában
 4. aktívan részt vesz a szakmai vitában
 5. véleményét indoklással együtt kifejti
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, laboratóriumi gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan és csoportmunkában készített feladatok.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Építőanyagok megválasztásának szempontjai. Az építőanyagok különleges
2. -
3. Beton szilárdságát befolyásoló tényezők. Hőérlelés hatása. Beton fagyállóságát és vízzáróságát befolyásoló tényezők. Szálerősítésű beton. Könnyűbeton.
4. -
5. Fémek, alumínium és ötvözetei. Vas és acélgyártás. Vas-szén ötvözetek
6. -
7. Útpályaszerkezetek anyagai. Bitumen és aszfalt fogalma és tulajdonságai.
8. -
9. Betonkorrózió. betonkorrózió elleni védelem. Acélkorrózió. Normálpotenciál.
10. -
11. Műanyagok alkalmazási lehetőségei. Festékek, bevonatok. Útburkolati jelek. Hő- és hangszigetelő anyagok.
12. -
13. Összefoglalás
14. -

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Balázs György: Építőanyagok és kémia
b) Jegyzetek:
 1. Dr. Balázs L. György: HEFOP jegyzet
c) Letölthető anyagok:
 1. 1. Előadás diák
2.6 Egyéb tudnivalók
-
2.7 Konzultációs lehetőségek

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: balazs.gyorgy@epito.bme.hu


Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy moodle rendszeren keresztül történő ellenőrző dolgozat, egy összegző zárthelyi dolgozat, 2 db házi feladat, vizsga, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1 db zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.5; B.1-B.5; C.3; D.5
1 db házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF1- A.1-A.5; B.1-B.6; C.1-C.3; D.1-D.4
Vizsga V1 A.1-A.5; B.1-B.6; C.3; D.5

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
ZH1 40%
HF1 10%
Szorgalmi időszakban 50%
Vizsgaidőszakban 50 %
Összesen 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi követelmény teljesítésével szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 85 % <= T
jó(4) 74 % <= T < 85%
közepes(3) 63 % <= T <74%
elégséges(2) 50 % <= T < 63%
elégtelen(1) 50% < T
3.6 Javítás és pótlás
1) A zárthelyi (ZH) a szorgalmi időszakban egy alaklommal térítési díj megfizetése pótolható. A 2. pótlásra és javításra (aláírás pótló vizsgaként) a pótlási időszakban biztosítunk lehetőséget.
2) Az ED a szorgalmi időszakban egyszer pótolható.
3) A házi feladatok pótbeadása a rendes beadást követő héten pótdíj megfizetése mellett a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be.
4) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×2=28
házi feladat elkészítése 10
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 80
Összesen 160
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév