Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Szakdolgozat előkészítő
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEODHA-AT
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktóra nélküli tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Konzultáció 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
9
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Dunai László
beosztás Egyetemi tanár
email dunai.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Dékáni hivatal
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Magasépítési specializációján
1.12 Előkövetelmények
Erős előkövetelmény:
 • Magasépítés projektfeladat (BMEEOHSA-AP)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A Szakdolgozat előkészítő tárgy célja, hogy a hallgató a tanulmányai lezárásaként készítendő szakdolgozatot az ahhoz szükséges információk begyűjtésével, és a szakdolgozat témakörét áttekintő tanulmány és vázlattervek elkészítésével megalapozza. A Szakdolgozat előkészítő tárgy témáját a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása tartalmazza. A témát a képzési és kimeneti követelmények keretein belül úgy kell megválasztani, hogy a téma szakdolgozattá érleléséhez is biztosítva legyenek a feltételek.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományos illetőleg szakmai elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat,
 2. ismeri a szerkezet-építőmérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját,
 3. mélyreható ismeretekkel rendelkezik diplomamunkájában feldolgozott/kidolgozott szűkebb területén,
 4. ismeri és érti az építőmérnöki (elsősorban a magasépítési tartószerkezeti mérnöki) területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat, alapvető jogszabályokat.
B. Képesség
 1. feladatának kidolgozása során eredményesen alkalmazza a különböző ismeretforrásokat,
 2. forráskutatás alapján összehasonlító elemzéseket végez szakdolgozat témájához kapcsolódó területeken,
 3. képes egy tervezési alapadatokkal megadott magasépítési szerkezet geometriai elrendezésének megtervezésére,
 4. képes a tartószerkezet fő méreteinek a felvételére,
 5. képes a közelítő számításhoz megfelelő modellezési szint kiválasztására,
 6. képes közelítő számítással a főbb méreteket ellenőrizni.
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 4. törekszik a magasépítési szerkezetek viselkedésének megértésére és azok tervezéséhez szükséges eljárások elsajátítására,
 5. törekszik a gazdaságosság és a fenntarthatóság elveinek figyelembevételére a magasépítési alkalmazása során.
D. Önállóság és felelősség
 1. felelősségteljesen dolgozik a választott tanulmány kidolgozásán,
 2. önállóan képes numerikus modellező szoftverek és a CAD programok használatára,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
A Szakdolgozat előkészítő tárgy témavezető irányítása mellett teljesítendő tárgy. A munkát felkért konzulens segítheti. A Szakdolgozat előkészítő tantárgy jellemzően személyes konzultációkkal irányított, támogatott otthoni munka. A Szakdolgozat előkészítő tárgy témavezetője és a később kidolgozásra kerülő Szakdolgozat témavezetője azonos személy, ettől eltérni csak indokolt esetben, a specializáció-felelős engedélyével lehet.
2.4 Részletes tárgyprogram
A Szakdolgozat előkészítő tárgy keretében a hallgató tanulmányt és közelítő számításokon alapuló vázlatterveket készít, mely tanulmány a szakdolgozat előkészítése, a szakdolgozati téma feldolgozásának különböző alternatíváit bemutató munka. A kidolgozandó feladatrészeket, annak követelményeit a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása rögzíti.
A Szakdolgozat előkészítő tárgy készítésének rendjét, tartalmi és formai követelményeit a TVSZ rendelkezéseivel összhangban az egyes specializációfelelősök, és a specializációért felelős szervezeti egységek/tanszékek állapítják meg.
A Szakdolgozat előkészítő tárgy keretében végzett munkát és eredményeit a hallgató a tanszék által szervezett bemutatón (vázlattervi szeminárium) ismerteti. A bemutató időpontja a szorgalmi időszak 6. hete
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
A szakdolgozat tudományterületének megfelelő szakirodalom, különös tekintettel a témavezető által megnevezett forrásokra.
2.6 Egyéb tudnivalók
A Szakdolgozat előkészítő tárgy „mérföldkő” a tanulmányok teljesítésének ellenőrzésekor, elfogadásához tanszéki munkabizottság közreműködését írhatja elő az adott specializáció felelőse. A Szakdolgozat (BME EODHA-BS) tárgy kreditje csak a Szakdolgozat előkészítő tárgy sikeres teljesítésével szerezhető meg. A Szakdolgozat és a Szakdolgozat előkészítő előkövetelményei azonosak, a két tárgy párhuzamosan felvehető.
Korábbi félévben végzett, más témájú Szakdolgozat előkészítő tárgy esetén a Specializációfelelős a már megszerzett kompetenciákra építve az új Diplomamunkakiírásban többlet feladatok elvégzését írhatja elő.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok:

a Szakdolgozat előkészítő tárgyat kiíró tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve a konzulensekkel, illetve témavezetővel

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A Szakdolgozat előkészítő tárgy keretében elkészítendő tanulmány témáját, és kidolgozandó feladatrészeket a Szakdolgozat és a Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása rögzíti. A munka során a hallgató a kidolgozás menetéről, az egyes részfeladatok teljesítéséről konzultációs naplót köteles vezetni.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
A Szakdolgozat előkészítő tárgy keretén belül elkészítendő tanulmány folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített otthoni munka. A tárgy végkövetelményét jelentő félévközi jegy elsősorban a szakdolgozatot megalapozó előkészületek eredményét értékeli.
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A A.1-A.4; B.1-B.6; C.1-C.5; D.1-D.3
eredmények bemutatása (tanulmány, vázlattervi rajzok és közelítő számítások) B A.1-A.4; B.4-B.6

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Jele Részarány
aktív részvétel 60%
tanulmány bemutatása 20%
vázlattervek bemutatása 20%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A TVSZ 138. §. 5. pontja alapján a tantárgyhoz rendelt érdemjegyet a hallgató adott időszak alatti munkája alapján a tantárgykövetelményeknek és a kari szabályzatnak megfelelően a témavezető és felkért tanszéki munkabizottság állapítja meg. Kari szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában az elégtelentől különböző érdemjegy megadásának nem feltétele a tanulmányra épülő Szakdolgozat azonos félévben történő elkészítése, megvédése.
3.6 Javítás és pótlás
 1. A Szakdolgozat előkészítő tárgy követelményei – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett - késedelmesen is teljesíthetők. Késedelmes teljesítésre a részletes ütemtervben meghatározott időpontig van lehetőség (vázlattervi pót szeminárium legkésőbb 8. hét).
 2. A hallgató a késedelmes teljesítésen (vázlattervi pót szeminárium) nem megfelelt, de legalább 80%-os készültségi szintet elért, a feladat másodszori pótbeadását kísérelheti meg a szorgalmi időszak végén. A másodszori pótbeadás eredményességéről a belső konzulens dönt. Másodszori pótbeadás igénybevétele esetén a Szakdolgozat tárgy ugyanabban a félévben nem teljesíthető.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a konzultációkon 12
Tanulmány / dokumentáció elkészítése 88
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 170
Összesen 270
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév