Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szakdolgozat
1.2 Code
BMEEODHA-AS
1.3 Type
Module without associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
15
1.7 Coordinator
name Dr. Horváth László
academic rank Associate professor
email horvath.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Szakdolgozat előkészítő (BMEEODHA-AT)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, megfelel az alapszakon végzettekkel szemben támasztott általános követelményeknek, a Szakdolgozat c. tantárgy pedig megteremti a kereteket a Magasépítési specializáció területén történő elmélyült munkavégzéshez.
A szakdolgozat témáját a képzési és kimeneti követelmények keretein belül kell megválasztani.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat,
 2. ismeri a szerkezet-építőmérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját,
 3. mélyreható ismeretekkel rendelkezik szakdolgozatában feldolgozott/kidolgozott szűkebb területén,
 4. ismeri és érti az építőmérnöki (elsősorban a magasépítési tartószerkezeti mérnöki) területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat, alapvető jogszabályokat,
 5. ismeri a magasépítési szerkezetek létesítésének funkcionális, geometriai és geotechnikai szempontjait egyesítő, optimális szerkezeti méreteket és kialakítást eredményező integrált tervezési szempontokat,
 6. ismeri az előző szempontok alapján végzett komplex tervezés fázisait és a hozzá tartozó tervdokumentációs szinteket.
B. Skills
 1. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
 2. szakszerűen, az elvárható, szabványos rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál írásban és szóban az adott témakörökről,
 3. a különböző analízis-szintekhez tartozó tartószerkezeti modelljének az előállítására,
 4. képes a teljes tartószerkezet numerikus modellen végzett globális erőtani analízisének a végrehajtására,
 5. képes az egyes tartószerkezeti elemek erőtani követelményeinek számszerű igazolására,
 6. képes tartószerkezeti részlettervek kidolgozására a szükséges formai követelményekkel együtt,
 7. képes a szerkezet létesítési szempontjainak összefoglalására.
C. Attitudes
 1. együttműködik a szakdolgozat készítés teljes folyamatában a témavezetőjével és konzulenseivel,
 2. törekszik a munka elvégzéséhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek elsajátítására,
 3. folyamatosan bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeire.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan és felelősségteljesen végzi a választott téma kidolgozását,
 2. a munka kidolgozása folyamán a munkaidejét jól ossza be, figyelemmel van a véghatáridőre, és azt betartja,
 3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 4. munkája kidolgozása során a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
A szakdolgozat készítését témavezető irányítja, és felkért konzulens is segítheti. A Szakdolgozat tantárgy jellemzően személyes konzultációkkal irányított, támogatott otthoni munka.
2.4 Course outline
A Szakdolgozat c. tárgy keretében elvégzendő feladat témáját és a kidolgozandó feladatrészeket minden hallgató számára egyedileg, a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása határozza meg.
A szakdolgozat készítésének rendjét, a szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a TVSZ rendelkezéseivel összhangban a tanszék állapítja meg, és tájékoztatja róla a hallgatót.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A szakdolgozat tudományterületének megfelelő szakirodalom, különös tekintettel a témavezető által megnevezett forrásokra.
2.6 Other information
A szakdolgozat csak személyesen adható be a témavezető jóváhagyása után.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

személyesen vagy telekommunikációs eszközökön egyeztetve a konzulensekkel, illetve a témavezetővel.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A Szakdolgozat c. tárgy keretében elkészítendő feladat témáját, és kidolgozandó feladatrészeket a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása rögzíti. A féléves munka során a hallgató a kidolgozás menetéről, az egyes részfeladatok teljesítéséről konzultációs naplót köteles vezetni. A Szakdolgozat tárgy kreditje csak sikeresen teljesített Szakdolgozat előkészítő tárgy esetén szerezhető meg.
3.2 Assessment methods
A szakdolgozat folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített otthoni produktum, mely a Szakdolgozat c. tárgy keretén belül valósul meg. A Szakdolgozat c. tárgy végkövetelményét jelentő félévközi jegy nem egyezik meg a szakdolgozat védése során a Záróvizsga Bizottság (ZVB) általi értékeléssel, illetve nem váltja ki a ZVB által megállapított érdemjegyet. A Szakdolgozat c. tárgy félévközi jegye elsősorban a hallgató félév közbeni munkáját, aktivitását értékeli, míg a ZVB által megállapított érdemjegy elsősorban a szakdolgozat tartalmát értékeli.
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A A.1-A.6; B.1-B.7; C.1-C.3; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
aktív részvétel 100%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból aláírás nem szerezhető.
3.5 Grading system
A TVSZ 138. §. 5. pontja alapján a tantárgyhoz rendelt érdemjegyet a hallgató féléves munkája alapján a tantárgykövetelményeknek és a kari szabályzatnak megfelelően a témavezető állapítja meg. Kari szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában az elégtelentől különböző érdemjegy megadásának nem feltétele a szakdolgozat félév végéig történő elkészítése és beadása.
3.6 Retake and repeat
 1. A szakdolgozat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be a témavezető jóváhagyását követően.
 2. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a konzultációkon 28
egyéni szakdolgozat feladat elkészítése 392
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 30
Összesen 450
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév