Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Szakdolgozat
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEODHA-AS
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktóra nélküli tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Konzultáció 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
15
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Horváth László
beosztás Egyetemi docens
email horvath.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Dékáni hivatal
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Magasépítési specializációján
1.12 Előkövetelmények
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Szakdolgozat előkészítő (BMEEODHA-AT)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, megfelel az alapszakon végzettekkel szemben támasztott általános követelményeknek, a Szakdolgozat c. tantárgy pedig megteremti a kereteket a Magasépítési specializáció területén történő elmélyült munkavégzéshez.
A szakdolgozat témáját a képzési és kimeneti követelmények keretein belül kell megválasztani.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat,
 2. ismeri a szerkezet-építőmérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját,
 3. mélyreható ismeretekkel rendelkezik szakdolgozatában feldolgozott/kidolgozott szűkebb területén,
 4. ismeri és érti az építőmérnöki (elsősorban a magasépítési tartószerkezeti mérnöki) területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat, alapvető jogszabályokat,
 5. ismeri a magasépítési szerkezetek létesítésének funkcionális, geometriai és geotechnikai szempontjait egyesítő, optimális szerkezeti méreteket és kialakítást eredményező integrált tervezési szempontokat,
 6. ismeri az előző szempontok alapján végzett komplex tervezés fázisait és a hozzá tartozó tervdokumentációs szinteket.
B. Képesség
 1. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
 2. szakszerűen, az elvárható, szabványos rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál írásban és szóban az adott témakörökről,
 3. a különböző analízis-szintekhez tartozó tartószerkezeti modelljének az előállítására,
 4. képes a teljes tartószerkezet numerikus modellen végzett globális erőtani analízisének a végrehajtására,
 5. képes az egyes tartószerkezeti elemek erőtani követelményeinek számszerű igazolására,
 6. képes tartószerkezeti részlettervek kidolgozására a szükséges formai követelményekkel együtt,
 7. képes a szerkezet létesítési szempontjainak összefoglalására.
C. Attitűd
 1. együttműködik a szakdolgozat készítés teljes folyamatában a témavezetőjével és konzulenseivel,
 2. törekszik a munka elvégzéséhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek elsajátítására,
 3. folyamatosan bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeire.
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan és felelősségteljesen végzi a választott téma kidolgozását,
 2. a munka kidolgozása folyamán a munkaidejét jól ossza be, figyelemmel van a véghatáridőre, és azt betartja,
 3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 4. munkája kidolgozása során a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
A szakdolgozat készítését témavezető irányítja, és felkért konzulens is segítheti. A Szakdolgozat tantárgy jellemzően személyes konzultációkkal irányított, támogatott otthoni munka.
2.4 Részletes tárgyprogram
A Szakdolgozat c. tárgy keretében elvégzendő feladat témáját és a kidolgozandó feladatrészeket minden hallgató számára egyedileg, a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása határozza meg.
A szakdolgozat készítésének rendjét, a szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a TVSZ rendelkezéseivel összhangban a tanszék állapítja meg, és tájékoztatja róla a hallgatót.
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
A szakdolgozat tudományterületének megfelelő szakirodalom, különös tekintettel a témavezető által megnevezett forrásokra.
2.6 Egyéb tudnivalók
A szakdolgozat csak személyesen adható be a témavezető jóváhagyása után.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok:

személyesen vagy telekommunikációs eszközökön egyeztetve a konzulensekkel, illetve a témavezetővel.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A Szakdolgozat c. tárgy keretében elkészítendő feladat témáját, és kidolgozandó feladatrészeket a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása rögzíti. A féléves munka során a hallgató a kidolgozás menetéről, az egyes részfeladatok teljesítéséről konzultációs naplót köteles vezetni. A Szakdolgozat tárgy kreditje csak sikeresen teljesített Szakdolgozat előkészítő tárgy esetén szerezhető meg.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
A szakdolgozat folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített otthoni produktum, mely a Szakdolgozat c. tárgy keretén belül valósul meg. A Szakdolgozat c. tárgy végkövetelményét jelentő félévközi jegy nem egyezik meg a szakdolgozat védése során a Záróvizsga Bizottság (ZVB) általi értékeléssel, illetve nem váltja ki a ZVB által megállapított érdemjegyet. A Szakdolgozat c. tárgy félévközi jegye elsősorban a hallgató félév közbeni munkáját, aktivitását értékeli, míg a ZVB által megállapított érdemjegy elsősorban a szakdolgozat tartalmát értékeli.
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A A.1-A.6; B.1-B.7; C.1-C.3; D.1-D.4

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Jele Részarány
aktív részvétel 100%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból aláírás nem szerezhető.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A TVSZ 138. §. 5. pontja alapján a tantárgyhoz rendelt érdemjegyet a hallgató féléves munkája alapján a tantárgykövetelményeknek és a kari szabályzatnak megfelelően a témavezető állapítja meg. Kari szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában az elégtelentől különböző érdemjegy megadásának nem feltétele a szakdolgozat félév végéig történő elkészítése és beadása.
3.6 Javítás és pótlás
 1. A szakdolgozat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be a témavezető jóváhagyását követően.
 2. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a konzultációkon 28
egyéni szakdolgozat feladat elkészítése 392
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 30
Összesen 450
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév