Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Diplomamunka Szerkezet-építőmérnök mesterszak
1.2 Code
BMEEODHMT-D
1.3 Type
Module without associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
20
1.7 Coordinator
name Dr. Dunai László
academic rank Professor
email dunai.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Specialization of Structures, Strcutural Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott általános követelményeknek, a Diplomamunka c. tantárgy pedig megteremti a kereteket a Tartószerkezetek specializáció területén történő elmélyült munkavégzéshez.
A diplomamunka témáját a képzési és kimeneti követelmények keretein belül kell megválasztani.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat,
 2. ismeri a szerkezet-építőmérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját,
 3. mélyreható ismeretekkel rendelkezik diplomamunkájában feldolgozott/kidolgozott szűkebb területén,
 4. ismeri és érti az építőmérnöki (elsősorban a híd és műtárgy tartószerkezeti mérnöki) területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat, alapvető jogszabályokat.
B. Skills
 1. feladatának kidolgozása során eredményesen alkalmazza a különböző ismeretforrásokat,
 2. forráskutatás alapján összehasonlító elemzéseket végez diplomatémájához kapcsolódó területeken,
 3. szakszerűen, az elvárható, szabványos rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál írásban és szóban az adott témakörökről,
 4. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
C. Attitudes
 1. együttműködik a diplomamunka készítés teljes folyamatában a témavezetőjével és konzulenseivel,
 2. törekszik a munka elvégzéséhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek elsajátítására,
 3. folyamatosan bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeire.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan és felelősségteljesen végzi a választott téma kidolgozását,
 2. a munka kidolgozása folyamán a munkaidejét jól ossza be, figyelemmel van a véghatáridőre, és azt betartja,
 3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 4. munkája kidolgozása során a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
A diplomamunka készítését témavezető irányítja, és felkért konzulens is segítheti. A Diplomamunka tantárgy jellemzően személyes konzultációkkal irányított, támogatott otthoni munka.
2.4 Course outline
A Diplomamunka c. tárgy keretében elvégzendő feladat témáját és a kidolgozandó feladatrészeket minden hallgató számára egyedileg, a Diplomamunka kiírás határozza meg.
A diplomamunka készítésének rendjét, a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit a TVSZ rendelkezéseivel összhangban a tanszék állapítja meg, és tájékoztatja róla a hallgatót.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A diplomamunka tudományterületének megfelelő szakirodalom, különös tekintettel a témavezető által megnevezett forrásokra.
2.6 Other information
A diplomamunka csak személyesen adható be a témavezető jóváhagyása után.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

Személyesen vagy telekommunikációs eszközökön egyeztetve a konzulensekkel, illetve a témavezetővel.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A Diplomamunka c. tárgy keretében elkészítendő feladat témáját, és kidolgozandó feladatrészeket a Diplomamunka kiírás rögzíti. A féléves munka során a hallgató a kidolgozás menetéről, az egyes részfeladatok teljesítéséről konzultációs naplót köteles vezetni.
3.2 Assessment methods
A diplomamunka folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített otthoni produktum, mely a Diplomamunka c. tárgy keretén belül valósul meg. A Diplomamunka c. tárgy végkövetelményét jelentő félévközi jegy nem egyezik meg a diplomamunka védése során a Záróvizsga Bizottság (ZVB) általi értékeléssel, illetve nem váltja ki a ZVB által megállapított érdemjegyet. A Diplomamunka c. tárgy félévközi jegye elsősorban a hallgató félév közbeni munkáját, aktivitását értékeli, míg a ZVB által megállapított érdemjegy elsősorban a diplomamunka tartalmát értékeli.
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.3; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
aktív részvétel 100%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból aláírás nem szerezhető.
3.5 Grading system
A TVSZ 138. §. 5. pontja alapján a tantárgyhoz rendelt érdemjegyet a hallgató féléves munkája alapján a tantárgykövetelményeknek és a kari szabályzatnak megfelelően a témavezető állapítja meg. Kari szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában az elégtelentől különböző érdemjegy megadásának nem feltétele a diplomamunka félév végéig történő elkészítése és beadása.
3.6 Retake and repeat
 1. A diplomamunka – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be a témavezető jóváhagyását követően.
 2. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a konzultációkon 28
egyéni diplomamunka feladat elkészítése 592
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 100
Összesen 720
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév