Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Útpályaszerkezetek
1.2 Code
BMEEOUVMU63
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 4
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Tóth Csaba
academic rank Associate professor
email toth.csaba@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Specialization in Highway and Railway Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja az útpályaszerkezetek egyedi méretezési elveinek elsajátítása. A tárgy oktatása során a típuspályaszerkezet kiválasztásától eljutunk olyan egyedi anyagparaméterekkel rendelkező pályaszerkezeti modellek megalkotásáig, amelyek segítségével jelentősen megnő a tervező mozgástere a gazdaságosabb pályaszerkezet tervezés területén.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az érvényes hazai méretezési eljárások elméleti kidolgozásának alapjait.
 2. ismeri az útburkolatokkal szemben támasztott követelményeket.
 3. Ismeri az útpályaszerkezetek anyagok modellezése során használt anyagmodelleket.
 4. Ismeri a tervezési forgalom meghatározás különböző lehetőségeit.
 5. Ismeri az új aszfaltburkolatok analitikus méretezésének elvi lépéseit.
 6. Ismeri a betonburkolatok illetve reptéri burkolatok méretezési elveit.
 7. Ismeri a kisforgalmú, illetve kiselemes burkolatú utak pályaszerkezetének kialakításával kapcsolatos technológiai részleteket.
 8. Ismeri az útburkolatok főbb hibatípusait és azok okait.
 9. Ismeri az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek megerősítésének alternatív módszereit.
 10. Ismeri a jelentősebb nemzetközi méretezési eljárások főbb lépéseit.
 11. Ismeri a nemzetközi gyakorlatban elterjedt pályaszerkezet-méretező szoftverek számítási és működési elveit.
B. Skills
 1. Képes útpályaszerkezet méretezési modelljének megalkotására, a számításhoz szükséges anyagparaméterek meghatározására.
 2. Képes pályaszerkezeti modellben az ébredő igénybevételek meghatározására.
 3. Képes különleges jármű rongáló hatásának meghatározására.
 4. Képes különböző útpályaszerkezetek műszaki egyenértékűségének meghatározására.
 5. Képes a típus-pályaszerkezetektől eltérő egyedi útpályaszerkezet kidolgozására.
 6. Képes a tervezési feltételekhez illeszkedő betonburkolat megtervezésére.
 7. Képes az útburkolaton, pályaszerkezeti rétegben keletkező hibák és a hibaokok között kapcsolatot találni.
 8. Képes a tanult szoftverek segítségével tetszőleges pályaszerkezet modelljének megalkotására, a terhelés hatásra ébredő igénybevételek meghatározására.
 9. Képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. A részteljesítmény-értékelések készítése során együttműködik az oktatóval.
 2. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
 3. Szóbeli és írásbeli megnyilvánulásai során törekszik a szabatos, szakmai megfogalmazásra.
 4. Írásbeli teljesítményértékelései során törekszik a rendezett, a mérnöki szinten elvárható minőségű és külalakú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében.
 2. Önállóan és legjobb tudása szerint elvégzi az önálló részteljesítmény-értékelések során kiadott feladatokat.
 3. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 4. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások prezentációval, önállóan készített otthoni tervezési/méretezési feladat, kommunikáció írásban és szóban (teljesítményértékelés és vizsga során).
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A pályaszerkezetek tervezése során használandó műszaki szabályozás áttekintése. Méretezéselmélet általános alapjai.
2. Az útpályaszerkezetek hazai méretezési eljárásainak kidolgozása, azok elméleti háttere.
3. A pályaszerkezetekkel szemben támasztott követelmények. Útpályaszerkezetek felépítése és anyagtana. Anyagmodellek, rugalmasságtani alapok ismertetése.
4. Forgalmi terhelés. Különleges járművek rongáló hatása. A tervezési forgalom meghatározás alternatív lehetőségei.
5. Az analitikus méretezés alapjai. Műszaki alternatívák elemzése, komplex összehasonlítása.
6. Új aszfaltpályaszerkezetek méretezése. Tervezhető alap- és aszfaltrétegek.
7. Betonburkolatok méretezése. speciális technológiák (white-topping, kompozit szerkezet), repülőtéri burkolatok.
8. Kisforgalmú utak pályaszerkezetei. Kő, betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése.
9. Útpályaszerkezet diagnosztika. Szerkezeti illetve technológiai hibák és okaik.
10. Meglévő pályaszerkezetek megerősítésének méretezése.
11. Nemzetközi méretezési módszerek ismertetése: német és francia gyakorlat.
12. Nemzetközi méretezési módszerek ismertetése: amerikai és ausztrál gyakorlat.
13. Számítógépes méretezés, FEM és DEM módszerek bemutatása.
14. Innovatív útpályaszerkezetek (másodnyersanyagok, bontott építési anyagok felhasználhatósága, zajcsökkentő aszfaltok, vízáteresztő burkolatok, "Perpetual Pavement").

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. Dr. Fi István-Dr. Bocz Péter-Dr. Pethő László-Dr. Tóth Csaba: Útburkolatok méretezése. 2012. Kiadó: TERC Kft. ISBN: 978 963 9968 34 9
 2. Yang H. Huang: Pavement Analysis and Design. Kiadó: Pearson; 2 edition (2003). ISBN-10: 0131424734
 3. Dr. Nemesdy Ervin: Útpályaszerkezetek. Útépítéstan II. Tankönyvkiadó Vállalat (Budapest) , 1989.
 4. Per Ullidtz: Modelling Flexible Pavement Response and Performance. Kiadó: Tech Univ. of Denmark Polytekn. 1998. ISBN-10: 8750208055
 5. Boromisza Tibor: Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek. Méretezési Praktikum. Közúti Közlekedési Füzetek. Budapest, 1997.
 6. Útügyi Műszaki Előírások 06.03.13 [ÚT 2-1.202] Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
 7. 06.03.14 [TÚ 9] Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete (Maút 9. tervezési útmutató)
 8. 06.03.15 [ÚT 2-3.211] Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése
 9. 06.03.16 [TÚ 20] Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek tervezése (Maút 20. tervezési útmutató)
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több alkalomról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli szintfelmérő teljesítményértékelés és egy önálló részteljesítmény-értékelés (otthoni feladat) és az előadásokon tanúsított részvétel, valamint írásbeli és szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés) ED1 A.1-A.5; B.1-B.5; C.2-C.4; D.1
2. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés) ED2 A.6-A.9; B.6-B.7; C.2-C.4; D.1
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF1 A.10; B.8-B.9; C.1, C.3, C.4; D.2-D.4
Írásbeli és szóbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.11; B.1-B.9; C.2-C.4; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ED110%
ED210%
HF130%
Szorgalmi időszakban összesen50%
V50%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató, mind az egyes egyedi teljesítményértékelésekre, mind az összegzett pontszámra vonatkozólag. Emellett az előadások és gyakorlatok 70%án való részvétel kötelező.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az otthoni feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontokban adhatók be.
 2. A szintfelmérő teljesítményértékelés első alkalommal a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontban díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény a korábbi eredményt minden esetben felülírja.
 3. Amennyiben a 2) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet tehet a sikertelen szintfelmérő teljesítményértékelés első pótlásának javítására a pótlási időszakban.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×4=56
felkészülés a teljesítményértékelésre2×13=26
otthoni feladat elkészítése36
felkészülés a vizsgára32
Összesen5×30=150
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak