Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőmérnöki létesítmények gazdaságtana
1.2 Code
BMEEOUVMU65
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Orosz Csaba
academic rank Associate professor
email orosz.csaba@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Specialization in Highway and Railway Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja: Alapvető jártasság megszerzése az építőmérnöki projektek komplex elemzésével kapcsolatban. Műszaki- környezeti- és gazdasági értékelés. Képesség a társadalmi költségek, a társadalmi hasznok továbbá a magánköltségek és magánhasznok kiegyensúlyozott számbavételére, számítására. Jártasság a kockázatok becslésében
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az építőmérnöki létesítmények gazdaságtani alapfogalmait.
 2. Megismeri néhány magyar- és nemzetközi építőmérnöki nagyberuházás nagyságrendjét, körülményeit, kockázatait. [Forgalom, környezet] Ismeri az utána vizsgálatok alapvető módszereit.
 3. Ismeri az előzetes célokat és átlátja az olykor vitatott végeredményeket.
 4. Ismeri az alapvető nemzetközi szemléletmódokat; a piaci- és a jóléti megközelítést. Áttekint néhány alapvető értékelési technikát. Szükség esetén gyorsan megtalálja az alapvető magyar- és idegen nyelvű szakirodalmi forrásokat.
B. Skills
 1. Képes a szakirodalom gyors áttekintésére, szelektálására. [Aktuális esetek gyors feltárása internet segítségével. Hasonló feladat a számonkérés során.]
 2. Alapvető jártasság az előzetes projekt értékelésben és az utólagos számbavételben.
 3. Alkalmassá válik szakértői becslés készítésére, a projektek bonyolultsági fokának megítélésére, a tárgyilagos, kiegyensúlyozott, többszempontú értékelésre.
 4. Megismeri a más szakmák képviselőivel folytatandó együttműködés alapvető szabályait. [Építészmérnökök, jogászok, közgazdászok, környezetvédők, műemlékvédők.]
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival. Tovább javuló képességek az együttműködés, a csoportmunka, a nyitott értékelés irányában.
 2. A részteljesítmény-értékelések készítése során együttműködik az oktatóval.
 3. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, szakmai szókincsét. Szabatosan fogalmaz. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 4. Törekszik a pontos, hibamentes feladatmegoldásra.
 5. Írásbeli teljesítményértékelései során rendezett, a mérnöki szinten elvárható minőségű és külalakú dokumentációkat készít. 6. Fejlődik a hallgató tudása az alábbi területeken: csapatmunka, vitakultúra, tolerancia, lényeglátás; dokumentációk szakmai célokra és társadalmi részvételre. [public participation]
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan elvégzi az előadási órákon meghallgatott és megvitatott tudásanyag feldolgozását, az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében.
 2. Önállóan és legjobb tudása szerint elvégzi az önálló részteljesítmény-értékelések során kiadott feladatokat. [Csoportmunka – előadás és opponensi vélemények.]
 3. Nyitottan fogadja a megalapozott és a túlzó kritikai észrevételeket.
 4. Gondolkodásában a rendszerelvű, kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások prezentációval, interaktívan. Történelmi esettanulmányok és aktualitások. [70% - 30%] 2-4 fős csoportban készített projekt bemutató. Kommunikáció, internetes forrás keresésadatfeldolgozás írásban és szóban órán, továbbá teljesítményértékeléskor.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A Repülőterek, mint KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK. I. Nagyrepülőterek Európában. Piaci és jóléti-tervezési mechanizmusok együtthatása.
2. A repülőterek és régiójuk fejlődése, versenye és versenyképessége. Közlekedési- légi közlekedési verseny Kelet-közép Európában.
3. Közlekedési nagyberuházások a nemzetközi gyakorlatban. CBA (Cost-Benefit Analysis) - Alapvető módszertan. CBA – MCA – Értékelemzés – Életcikluselemzés.
4. Esettanulmányok. A költség-haszon elemzés alkalmazási gyakorlata.
5. Hazai és nemzetközi közlekedési beruházások. Sajátos módszerek, finanszírozási gyakorlat.
6. CBA: Haszon - költség hányados, nettó jelenérték, belső megtérülési hányad. Közlekedésfejlesztések, útügyi fejlesztések Magyarországon, 1994-2016-.
7. CBA: Egyszerűsített példák költség-haszon elemzésre. Forgalmi előrebecslés. Hibalehetőségek. Pénzügyi-, környezeti- és etikai kockázatok. Hallgatói kiselőadások
8. Az értékelemzés. Alapok, példák, hatások, mellékhatások. Hallgatói kiselőadások
9. CBA: A költség-haszon elemzés közgazdasági fogalmai. Fogyasztói többlet. A haszonlehetőség-költség. Transzferkifizetések és a kétszeres számbavétel. Külső (externális) hatások.
10. A környezettel kapcsolatos külső hatások. Valós arányok, léptékek. Hallgatói kiselőadások
11. CBA: Az egyenértékű kártalanítás közgazdasági fogalma. Pareto-optimum. A megtakarított idő értéke. Baleseti költségek. Hallgatói kiselőadások.
12. CBA: Kockázatelemzés, érzékenységvizsgálatok. Hallgatói kiselőadások.
13. Hallgatói kiselőadások. Összefoglalás. Tudás és képesség felmérés.
14. Tömör összefoglalás. A teljesítményértékelés főbb tanulságai. Interaktív záróelőadás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyv:
b) Jegyzetek
c) Letölthető anyagok
1. Elektronikus jegyzet:
2. Példatár, feladatgyűjtemény:
3. Szakirodalom: a) Mishan J. H. (1982) Költség-haszon elemzés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. pp. 1-400. b) Adler, H (1992) : Cost Benefit Analysis. Examples. pp. 1-275. c) Decision Making on Mega-Projects. Edward Elgar Publishing Ltd. (2008) pp. 1-342
2.6 Other information
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel 66%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több alkalomról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 0. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli összegző teljesítményértékelés, továbbá egy önálló részteljesítmény-értékelés (esettanulmány előadása csoportmunka keretében) és az előadásokon tanúsított aktivitás alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.4; B.1
Kiselőadás prezentációPR1A.1-A.4; B.1-B.3; C.1, C.3, C.5; D.2-D.4
Házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.5; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH145%
HF125%
PR130%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
1) Az otthoni feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontokban adhatók be.
2) A kiselőadás prezentáció – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3) Az összegző teljesítményértékelés első alkalommal a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontban díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény a korábbi eredményt minden esetben felülírja.
4) Amennyiben a 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet tehet a sikertelen összegző teljesítményértékelés első pótlásának javítására a pótlási időszakban.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon28
Felkészülés a teljesítményértékelésre22
Esettanulmány, prezentáció elkészítése28
Házi feladat12
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak